Logo UAB
2023/2024

Primatologia

Codi: 105780 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Aurora Manuela Ruiz-Herrera Moreno
Correu electrònic:
aurora.ruizherrera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Aurora Manuela Ruiz-Herrera Moreno

Prerequisits

Es recomana que es tinguin presents els conceptes bàsics de Paleoantropologia, Genètica, Evolució i Genètica molecular.


Objectius

L'assignatura de Primatologia mostra el panorama dels primats actuals en els seus aspectes biològics en general, i en els taxonòmics i etològics en particular. Analitza la filogènia i evolució dels primats i incideix en aspectes de la seva conservació. També s'analitza la importància com a models tant en la investigació biomèdica, com en la investigació paleoantropològica i en la comprensió de nosaltres mateixos.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que permetin transmetre la biologia i l'educació ambientals en entorns educatius.
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
 • Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
 • Realitzar proves funcionals, i determinar i interpretar paràmetres vitals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Definir el paper dels primats en la identificació dels agents causals de malalties.
 5. Explicar les bases biològiques de la conducta social humana.
 6. Interactuar amb institucions governamentals de l'àmbit social, polític-poblacional i de salut pública i assessorar-les.
 7. Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 8. Reconèixer els principis bàsics de biologia animal que han de ser transmesos en l'àmbit de l'educació ambiental i secundària.
 9. Resumir i interpretar la biologia, l'evolució i el comportament de l'ordre Primats.

Continguts

Mòdul 1:

-  Definició i tendències evolutives. Evolució de Primats.

-  Diversificació en primats actuals.

-  Biogeografia, ecologia i adaptacions al medi.

 

Mòdul 2:

- Característiques cromosòmiques, cariotip i variabilitat intraespecífica.

- Mecanismes d'especiació cromosòmica, punts de trencament i grups sintènics.

- Bases de dades i anàlisi del genoma en Primats.

 

Mòdul 3:

- Mètodes per a l'estudi del comportament en primats

- Comportament sociosexual en primats.

- La cognició en primats. Cultures animals.

- Comunicació en primats.

 


Metodologia

Les classes teòriques estan distribuïdes en tres blocs: 1) Taxonomia i evolució morfològica; 2) Evolució genètica i diversificació específica i 3) Etologia. Així mateix a cadascuna de les parts hi haurà una pràctica que es desenvoluparà dins del mateix bloc.

A final del curs, hi haurà un seminari conjunt amb tots els alumnes on es discutiran els diversos temes tractats en els tres mòduls.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 1 0,04 5, 7, 8, 9
Classes teòriques 19 0,76 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica a l'aula d'informàtica 2 0,08 7
Pràctica de camp 2 0,08 5, 7, 8
Seminari 2 0,08 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Avaluació

En tractar-se d’una avaluació continuada, l'assignatura tindrà en compte les diferents activitats de l’estudiant tant a l’aula, com a les pràctiques i seminaris. S'avaluarà mitjançant una prova escrita que reunirà les tres parts de la matèria, una prova de grup dins del seminari, i les pràctiques de cadascun dels 3 apartats de que consta l'assignatura. El resultat final serà la suma ponderada de cadascuna de les parts.

- Per a l’avaluació de la part teòrica de l’assignatura (50%) es farà una prova escrita.

- Les pràctiques ponderen un 30% de la qualificació final (10% per cadascuna de les 3 pràctiques corresponents a cada mòdul).

- El seminari tindrà una avaluació en grup que equivaldrà al 20% de la nota final. Tots els estudiants del mateix grup tindran la mateixa nota d’aquesta prova.

Hi haurà una prova de recuperació. Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

L'assistència a les sessions pràctiques i sortides de camp és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació de "No avaluable" quan l'absència sigui superior al 20% de les sessions programades.

Aquesta assignatura preveu el sistema d’avaluació única. L’avaluació única consisteix en una única prova de síntesi en la que s’avaluaran els continguts de tot el programa de teoria de l'assignatura. La nota obtinguda en aquesta  prova de síntesi suposarà el 50 % de la nota final de l’assignatura. La prova d’avaluació única es farà  el mateix dia, hora i lloc que la darrera prova d’avaluació continuada de l’assignatura. L’avaluació única es podrà recuperar el dia fixat per la recuperació de l’assignatura. Les pràctiques i el seminari es valoren de la mateixa manera que l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de Pràctiques 30% 0 0 5, 7, 8, 9
Avaluació seminari 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Prova escrita 50% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

FLEAGLE JG.- Primate adaptation and evolution. Academic Press

BOYD R & SILK JB. Como evolucionaron los humanos. Ariel Ciencia

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

S'anirà donant en el decurs de la impartició de la matèria.