Logo UAB
2023/2024

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105778 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gomez
Correu electr˛nic:
alfonso.perona@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

 • Conèixer la importància de les persones en la Mobilitat diferenciat dels elements de transport.
 • Conèixer com la Mobilitat afecta la seguretat viària de les persones.
 • Conèixer les tendències internacionals en medi ambient i mobilitat
 • Conèixer i diferenciar la normativa que regula els temes de mobilitat i la seguretat viària.
 • Conèixer els instruments de planificació de la mobilitat i seguretat viària, aplicada a l'empresa.
 • Conèixer les guies de el sector i els aspectes pràctics necessaris per implementar un pla de mobilitat i seguretat viària en una empresa

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 12. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

CONTINGUTS:

MOBILITAT I CIUTAT. Concepte de mobilitat. Paper de l'automòbil a la societat. La indústria de l’automòbil, efectes econòmics i socials.

MOBILITAT I MEDI AMBIENT. Inici duna nova era. Nous elements de mobilitat urbana, des de zones de baixes emissions a les DUM. Efectes a les empreses.

DEL TRANSPORT A LA MOBILITAT. Evolució a Europa.

• Llibre Blanc del Transport

• Llibre Verd de la mobilitat urbana

LA MOBILITAT A ESPANYA. La Llei d’Economia Sostenible. PMUS i plans d'empresa

• La Llei de Mobilitat a Espanya

• Lleis de mobilitat autonòmiques. Catalunya.

• La mobilitat i la seguretat viària a l'empresa.

LA SEGURETAT VIAL COM RISC DE SALUT. Informes de l'OMS i estratègies públiques.

ACCIDENTS DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL. Competències de les administracions. La Llei de trànsit i seguretat viària. El permís per punts. Delictes contra la seguretat viària.

LA SEGURETAT VIAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Accidents laborals de trànsit (ALT). Factor de risc als accidents. Covid 19. Teletreball.

GUIES I PLANS DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA APLICATS A L'EMPRESA. Requisits del Pla de mobilitat i seguretat vial a l'empresa.

LES NOVES MESURES DE SEGURETAT VIAL APLICATS A L'EMPRESA. Llei 18/2021. Cursos per a conductors professionals. Control de consum de substàncies que poden pertorbar la conducció professional.


Metodologia

LLENGUA DE DOCÈNCA: CASTELLANO

Els cursos on-line requereixen un elevat treball individual i lectura del manual i documents que es facilitin com a bibliografia recomanada i que aquesta preparació ha de conduir a una reflexió individual sobre els aspectes generals de mobilitat i seguretat viària i com plasmar en una realitat concreta, com són els plans de mobilitat i seguretat vial en l'empresa.

Per tant, la lectura de la manual i la resta de documents és primordial, per poder plantejar dubtes i la intervenció en els possibles fòrums que es realitzen, així com participació activa en les activitats presencials mitjançant Teams que es realitzin durant el curs.

Aquesta assignatura vol cobrir els coneixements generals sobre temes ambientals i accidents de trànsit i com té una incidència pràctica en la realitat de les empreses.

Per aconseguir l'objectiu final que és la realització i implementació d'una mobilitat sostenible i segura per mitjà d'un pla d'acció és important tenir una àmplia visió dels conceptes de mobilitat i les seves tendències de futur, així com els efectes que els canvis socials, legals i ambientals creen en la realitat de les empreses.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18
VideoconferŔncies amb la participaciˇ activa de l'alumnat 12 0,48 5, 7, 12
Tipus: Supervisades      
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics i proves. Tutories i sessions videoconferŔncia 24 0,96 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics Realitzaciˇ de treballs estudi personal 110 4,4 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluaciˇ

Avaluació continuada
El sistema d'avaluació consistirà en l'elaboració i el lliurament dels treballs. També cal fer un examen teòric al final del curs.
Els treballs de l'assignatura han de tenir una nota de 2,5 per poder sumar a l'avaluació continuada.
La nota per aprovar l'avaluació continuada serà el resultat de suma de l'avaluació o examen teòric més els dos treballs. Per aprovar l'avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.
El treball de realitzar un Esquema de pla de mobilitat i seguretat viària a l'empresa és un treball individual i que és un dels objectius bàsics de l'assignatura i d'avaluació continuada de l'assignatura. Els criteris d'avaluació:
• No es valoraran els lliuraments fora de termini
• Aquest treball té una avaluació global i màxima del 30% de la nota final; per tant, la nota màxima serà de tres punts.
• La rúbrica o els criteris d'avaluació s'indicaran quan es lliuri als alumnes l'inici del PAC.
 
Avaluació Única
Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura i lliuraran els dos treballs de l'assignatura.
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'vaaluació continuada.
S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.
 
Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més
L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves iels exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.
Examen de Recuperació
L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura.
Si no ha estat avaluat aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les provesobtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a lexamen final de recuperació.
En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.
 
Canvi de data d'una prova o examen
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.
 
Revisió
En el moment de realització de cada activitat avaluat iva, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.
 
Altres consideracions
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruïren cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0”.
Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.
Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PEC - Realitzar un esquema de pla mobilitat 30% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18
PEC 2 Realitzar un treball relacionat amb el contingut d'un pla de mobilitat. 10% 0 0 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17
PEC1-Comentar article sobre tema d'actualitat i relacionat amb la mobilitat a l'empresa. 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 17
Prova te˛rica final evaluaciˇ continua 50% 0 0 7, 9, 15, 18

Bibliografia

La bibliografia bàsica de el curs, és el manual de l'assignatura, però també s'haurà de complementar amb les dues guies de referència que s'indiquen a continuació seus enllaços. Es pot descarregar en PDF.

 

Guia IDAE -PTT: Plans de Transport al Treball:

 https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia-idae-019_ptt.pdf

 i la guia de la DGT:

 https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-la-empresa/Plan_maquetado.pdf

 

Aquestes dues guies, a més del manual de l'assignatura són bàsiques per poder realitzar la part pràctica de l'assignatura, durant el curs es recomanaran la lectura de certs apartats d'aquestes guies. Com que no hi ha una norma que indiqui els continguts i fases d'un pla de mobilitat i seguretat vial en l'empresa, és recomanable seguir sempre una guia (hi ha diverses publicades per diverses entitats) però aquestes dues són les més actuals i les considerades com de referència i amb millor contingut perquè siguin referent en tot pla de mobilitat a l'empresa.
Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365