Logo UAB
2023/2024

PrÓctiques Professionals

Codi: 105076 CrŔdits: 12
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Dorado Ferrer
Correu electr˛nic:
xavier.dorado@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Per accedir a l'assignatura de pràctiques cal tenir aprovades totes les assignatures de primer, i superats 120 crèdits ECTS


Objectius

L’objectiu formatiu general de l’assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. S’espera que en finalitzar el mòdul l'estudiant sigui capaç de:

1. Identificar els agents i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitat de la gestió de la prevenció i de la seguretat integral;

2. Comprendre els elements involucrats en la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

3. Analitzar i valorar críticament intervencions preventives en matèria de seguretat;

4. Participar en l’aplicació dels procediments bàsics relacionats amb la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

5. Participar activament en el desenvolupament i/o implementació de projectes que donin respostes integrals als problemes de seguretat;

6. Participar activament en la identificació i avaluació dels possibles efectes de les intervencions;

7. Integrar activament i treballar en equips multi o interdisciplinaris; 8. Comunicar els resultats de l’anàlisi d’una intervenció preventiva a altres professionals i als clients.

 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 6. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 8. Contrastar en un Ómbit real els coneixements adquirits en el procÚs formatiu.
 9. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 10. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 11. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 12. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 13. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 14. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raˇ de sexe/gŔnere presents a la societat.
 15. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 16. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 17. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 18. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 20. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 21. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 22. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 23. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 24. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 25. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 26. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 27. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 28. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 29. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 30. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

L'assignatura de pràctiques cobreix les àrees de:

seguretat Pública

seguretat Laboral

Seguretat de la Comunitat

seguretat Privada

Detectiu/Detectiva Privat (En aquest cas l'assignatura consisteis en una simulació, ja que la regulació de la professió impedeix a les persones que no tinguin la TIP de Detectiu estar en un despatx d'aquesta àrea)


Metodologia

Lengua de docencia: Según la empresa. La memoria se podrá redactar indistintamente en español o catalán.

Llengua de docència: Segons l'empresa. La memòria es podrà redactar indistintament en català o castellà.

Teaching language: According to the company regulations. The report may be written in Spanish or Catalan.


Les pràctiques tindran una durada de 300h a l'empresa / institució de destinació (en el cas de detectiu privat serà la simulació de pràcticum)

L'assginatura també inclou 10 hores de classe

Selecció

• A l’espai moodle de Pràctiques Externes apareixen publicades totes les ofertes de pràctiques disponibles, amb una descripció de cadascuna.
• L’empresa trucarà els estudiants seleccionats per una fase d’entrevistes personals. No obstant això, en el cas d'ofertes en el sector públic (menció de seguretat pública), l'estudiant no ha de contactar, ja que ho farà l'escola.
 

Formalització del conveni

Una vegada es notifiqui l'acceptació de l'estudiant per part de l’empresa, cal que es posi en contacte amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball (practiques.alumnes.fuab@uab.cat) per tal de formalitzar el conveni especificant que es tracta de pràctiques curriculars.

El conveni és un document que recull els drets i obligacions de cadascuna de les parts (empresa, estudiant, escola) en relació amb l’estada de pràctiques. És imprescindible que estigui signat per totes les parts perquè es puguin començar les pràctiques.

Una vegada el conveni estigui signat per la direcció del centre, l’estudiant ha de recollir-ne tres exemplars, que haurà de signar el responsable a l’empresa i ell/a mateix/a. Dels tres exemplars signats, l’empresa se’n queda un, l’estudiant un altre i el tercer s’ha de retornar a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de l’escola.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PrÓctiques 300 12

Avaluaciˇ

Realització de les pràctiques

• Quan l'estudiant hagi assolit el 50% de les pràctiques, haurà de redactar un informe d’acord amb el model que hi ha a l’aula moodle i enviar-lo al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe a l’escola. Els models de document els trobarà a l'aula moodle Pràctiques externes.

• En cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència, l’estudiant es pot posar en contacte amb el tutor o amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, que valoraran la millor manera de resoldre-la.
 

Finalització de les pràctiques

• Una vegada finalitzat el període de pràctiques caldrà que l’estudiant redacti una memòria final d’acord amb el model annex al conveni, i l’enviï al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe final a l’escola. Els models es troben a l'espai Moodle Pràctiques externes.

• La qualificació de les pràctiques es produirà a finals de juny seguint els criteris marcats per la Guia Docent de l'assignatura.
 

Convalidació de l'assignatura Pràctiques externes

Podran convalidar les pràctiques curriculars aquells estudiants que puguin acreditar experiència laboral prèvia superior a un any en l'àmbit laboral propi de les pràctiques.

Per fer-ho haurà de presentar una sol·licitud a Gestió Acadèmica acompanyada d'un informe de vida laboral on quedi reflectida la seva experiència en el sector i càrrec propi de la seva especialització curricular:

• Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
• Seguretat Privada
• Seguretat Pública


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Final (Empresa) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Informe Intermedi (Alumne) 10% 0 0 8, 12, 22, 24
Informe Intermedi (Empresa) 15% 0 0 22, 23, 24, 25
Mem˛ria de PrÓcticas 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

La bibliografía es farà constar al campus virtual, segons cada menció.


Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365, sense prejudici del software específic que faci servir cada centre de pràctiques.