Logo UAB
2023/2024

Tècniques Reproductives

Codi: 105062 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500890 Genètica OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Blanco Rodriguez
Correu electrònic:
joan.blanco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sergi Novo Bruña
Mireia Sole Canal
Ot Massafret Surinyach

Prerequisits

Per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge plantejats és un prerequisit haver superat l’assignatura “Genètica i Reproducció” de tercer curs. 


Objectius

L'assignatura de Tècniques Reproductives té com a objectiu principal revisar els mecanismes cel·lulars i moleculars involucrats en la reproducció dels mamífers, així com les aplicacions de la manipulació de gàmetes i embrions. A més, aportarà coneixements sobre els procediments de reproducció assistida en l'àmbit de la reproducció humana i animal. En els últims temes del programa, s'abordaran les intervencions en gàmetes i embrions relacionades amb noves tecnologies. S'exploraran els nous escenaris que sorgeixen en aquest camp, així com les repercussions i l'impacte de les aplicacions resultants.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Assumir un compromís ètic
 • Definir la mutació i els seus tipus, i determinar els nivells de dany gènic, cromosòmic i genòmic en el material hereditari de qualsevol espècie, tant espontani com induït, i avaluar-ne les conseqüències.
 • Descriure l'organització, l'evolució, la variació interindividual i l'expressió del genoma humà.
 • Descriure les bases genètiques del desenvolupament i del control de l'expressió gènica.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Fer diagnòstics i assessoraments genètics i considerar-ne els dilemes ètics i legals.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mesurar i interpretar la variació genètica dins i entre poblacions des d'una perspectiva clínica, de millora genètica d'animals i plantes, de conservació i evolutiva.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 4. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 5. Aplicar i assumir els principis bàsics en bioètica.
 6. Assumir un compromís ètic
 7. Descriure el fonament de les tècniques genètiques per a l'estudi i la prevenció de l'esterilitat i la infertilitat.
 8. Descriure l'estructura i la variació del genoma humà des d'una perspectiva funcional i evolutiva.
 9. Descriure les bases genètiques de la determinació i la diferenciació del sexe en humans.
 10. Descriure les bases i el control genètic de la gametogènesi humana.
 11. Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 12. Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 13. Explicar el càncer com un error dels mecanismes de control d'expressió gènica.
 14. Fer assessorament genètic preconcepcional tenint en compte les seves implicacions ètiques i legals.
 15. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 16. Reconèixer les anomalies genètiques de l'espermatogènesi i l'ovogènesi relacionades amb un fenotip d'esterilitat.
 17. Valorar la implicació de les anomalies genètiques com a causa d'infertilitat.

Continguts

Programa de les classes de teoria

Tema 1. Fecundació i desenvolupament embrionari preimplantacional

Tema 2. Tècniques de reproducció assistida (TRAs) en l’espècie humana

Tema 3. Tècniques de reproducció assistida (TRAs) en animals

Tema 4. Criopreservació de gàmetes i embrions

Tema 5. Clonatge

Tema 6. Modificació genètica

Tema 7. Cèl·lules pluripotents i reproducció

 

Programa de les pràctiques de laboratori

 • Cultiu in vitro i seguiment del desenvolupament embrionari preimplantacional
 • Inducció de la maduració oocitària in vitro
 • Congelació d’embrions
 • Manipulació d'embrions: clonatge per partició embrionària
 • Anàlisi d'una mostra de semen
 • Presentació i discussiód'articles científics

Metodologia

L'assignatura consta de classes teòriques, classes pràctiques i seminaris bibliogràfics. A continuació es descriu l’organització i la metodologia docent que es seguirà en les activitats formatives.

Classes de Teoria

El contingut del programa de teoria l'explicarà el professor en forma de classes magistrals, amb suport audiovisual i amb foment de la participació activa de l'alumnat mitjançant qüestions recíproques. Les taules, figures i gràfiques utilitzades a classe estaran disponibles en format *pdf al Campus Virtual. L'alumnat també podran consultar al Campus Virtual de l'assignatura els vídeos, les animacions i els enllaços a llocs web. Per tal de consolidar i clarificar els continguts explicats a classe, l'alumnat ha de consultar regularment els llibres i els articles de revisió seleccionats pel professor. Els articles estaran disponibles al campus virtual en format *pdf.

Pràctiques de laboratori

Les classes pràctiques estan dissenyades per aprendre les metodologies bàsiques emprades i complementar la formació teòrica.

L'alumnat treballarà en grups de 2 estudiants i, durant les pràctiques, hauran de respondre un qüestionari.

L'assistència a les totes les classes pràctiques és obligatòria per poder aprovar l’assignatura.

Seminaris bibliogràfics

L'alumnat haurà de presentar un article publicat en una revista científica internacional de l’àmbit de les tecnologies reproductives. Amb aquestes sessions es pretén aprofundir en el coneixements impartits en les classes magistrals, introduir sessions de temes d'especial interès i fomentar la visió crítica dels resultats de la recerca.

Els articles es repartiran a l’inici del període docent de l’assignatura. Cada parella o grup de treball presentarà l'article adjudicat durant 5-8 minuts (depenent del número d'alumnes matriculats i de la disponibilitat de temps). L'objectiu d'aquesta presentació és fer un resum entenedor dels objectius i resultats de l'article de recerca, extraure conclusions i propiciar la discussió crítica.

Tutories

A petició de l'alumnat es realitzaran tutories adreçades a resoldre dubtes dels continguts de teoria i de pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 13 0,52 4, 7, 10, 11, 12, 16
Classes teoria 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17
Presentació oral treballs 2 0,08 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi i autoaprenentage 32 1,28 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17
Preparació presentació oral treballs 4 0,16 11

Avaluació

Per superar l'assignatura, serà necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts (sobre 10), tenint en compte les diferents activitats d'avaluació proposades que es detallen a continuació. Cal destacar que aquesta assignatura no preveu un sistema d'avaluació única.

Examen de continguts teòrics

Comptarà un 50% de la nota final de l'assignatura. Es valorarà la totalitat de la matèria impartida a les classes teòriques. Consistirà en una prova de tipus test de resposta múltiple.

Per utilitzar la nota obtinguda en el càlcul de la nota final de l'assignatura, caldrà superar la nota de 4 sobre 10 en aquest examen.

Avaluació de sessions pràctiques

Comptarà un 40% de la nota final de l'assignatura i són d'assistència obligatòria.

Les pràctiques de laboratori s'avaluaran durant la seva realització, mitjançant les respostes consignades en els qüestionaris corresponents, per tal de determinar si s'han assolit les competències i els objectius d'aprenentatge. També es valorarà l'actitud i aptitud de l'alumnat.

Avaluació de presentacions orals

Comptarà un 10% de la nota final de l'assignatura.

Es valorarà el treball presentat i la defensa oral realitzada.

Examen de recuperació

Hi haurà un examen de recuperació de l'assignatura per aquells alumnes que no hagin superat l'examen d'avaluació dels continguts teòrics. Per utilitzar la nota obtinguda en el càlcul de la nota final de l'assignatura, caldrà superar la nota de 4 sobre 10 en aquest examen.

La metodologia de l'examen pot ser diferent de la utilitzada en les avaluacions anteriors.

Per participar en la recuperació, l'alumnat ha de ser avaluat prèviament en un conjunt d'activitats que pesin com a mínim dos terços de la qualificació total de l'assignatura. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Revisió dels exàmens

Les revisions d'examen es realitzaran en les dates proposades pels professors.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Pràctiques 40 3 0,12 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17
Examen teoria 50 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Presentació oral treballs 10 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Com a textos de consulta i referència es proposen els següents llibres que cobreixen diversos aspectes de l'assignatura:

Bajo JM, B. Coroleu B. (Eds.) Fundamentos de Reproducción. Editorial Panamericana. Madrid. 2009.

Elder K., Dale B. In vitro fertilization. (3rd edition). Cambridge University Press. New York. 2011.

Fauser B.C.J.M. (Ed.). Molecular Biology in Reproductive Medicine. The Parthenon Publishing Group. New York. 1999

Gardner D.K. et al. (Eds.). Textbook of assisted Reproductive Techniques. Martin Dunitz Pub. Hampshire. 2001.

Gupta S.K. et al. (Eds.) Gamete Biology. Emerging frontiers in Fertility and Contraceptive Development.

Nottingham University Press. Nottingham. 2007.

Hafez B. and Hafez E.S.E. (Eds.). Reproduction in farm animals. 7th edition. Lippincott Williams and Wilkins. USA. 2000.

Harper J. (Ed.) Preimplantation Genetic Diagnosis. (2nd Edition). Cambridge University Press. New York

(USA).2009.

Johnson M.H. and Everitt B.J. (Eds.) Essential Reproduction. 5th Edition. Blackwell Science. Oxford. 2005.

Lanza R. Et al. (Eds.) Handbook of Stem Cells. Vol 1 i 2. Elsevier Academic Press. Amsterdam. 2004.

Matorras R, Hernández J. (Eds.). Estudio y tratamiento de la pareja estéril. Adalia. Madrid. 2007.

Nadal J. (Ed.). Donación de ovocitos. Momento Médico Iberoamericana. Madrid. 2010.

Remohí J., Pellicer A., Simón C., Navarro J. (Eds.). Reproducción Humana. 2ª Edición. McGraw

Hill-Interamericana. Madrid. 2002.

Wolf D.P. and Zelinski-Wooten M. (Eds.). Assisted fertilization and nuclear transfer in mammals. Humana Press. New Jersey. USA. 2001.

 

Alllarg del curs es recomanaran revisions i publicacions científiques que cobreixin els continguts de temes que no solen trobar-se en format de llibres.

Es recomanarà bibliografia específica orientada a la preparació d'apartats del temari per part dels alumnes.

Cada curs s'indicaran enllaços web que continguin informació rigorosa i actualitzada


Programari

No aplica