Logo UAB
2023/2024

Aspectes biopsicol˛gics de la persona

Codi: 105047 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500260 Educaciˇ social FB 1 2
2500261 Pedagogia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Borras Hernandez
Correu electr˛nic:
xavier.borras@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nair Elizabeth Zßrate Alva

Prerequisits

Essent aquesta una assignatura de primer curs no té prerequisits formals, però es recomana a l'alumnat que revisi els coneixements bàsics de biologia que han adquirit durant els seus estudis previs (cervell, sistema nerviós, genètica, hominització, evolució i d'altres conceptes relacionats). Es considera igualment desitjable una revisió d'aspectes psicològics que hagin pogut estudiar prèviament (sensació, atenció, percepció, aprenentatge, memòria, motivació, emoció, pensament, intel·ligència i personalitat).

A més són desitjables una alta motivació, capacitat per a l'organització de la informació, estratègies de síntesi, anàlisi i reflexió crítica.


Objectius

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar l'alumnat a l'estudi de la realitat humana, tant des del punt de vist filogenètic com ontogenètic (vida, desenvolupament, processos psicològics, gènere, cultura, societat, etc.). S'espera que els i les estudiants comprenguin i reflexionin críticament al voltant de les bases biològiques i psicològiques que permeten descriure i explicar el comportament i els processos mentals de l'ésser humà.

 


CompetŔncies

  Educaciˇ social
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.á
 • Contextualitzar l'acciˇ socioeducativa en funciˇ dels diferents paradigmes te˛rics que han elaborat les ciŔncies de l'educaciˇ i en funciˇ del context socio-hist˛ric dels individus, grups i institucions.
 • Dominar els coneixements te˛rics i aplicats de les diferents CiŔncies de l'Educaciˇ que li permetin desenvolupar la capacitat d'anÓlisi i observaciˇ de la realitat social i educativa.
 • ReconŔixer i avaluar la realitat social i la interrelaciˇ de factors implicats com a necessÓria anticipaciˇ de l'acciˇ.
  Pedagogia
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Analitzar i comprendre els referents te˛rics, hist˛rics, culturals, polÝtics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidŔncia en la formaciˇ integral.
 • ReconŔixer i avaluar la realitat social i la interrelaciˇ de factors implicats com a necessÓria anticipaciˇ de l'acciˇ.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre com els aspectes biol˛gics i psicol˛gics afecten el desenvolupament al llarg del cicle vital.
 2. Comprendre i analitzar les implicacions educatives de les teories i models d'aprenentatge.
 3. ConŔixer i analitzar les bases biol˛giques dels processos psicol˛gics.
 4. ConŔixer i identificar els principals trastorns del desenvolupament i de la personalitat, la seva incidŔncia en el desenvolupament i implicacions educatives.
 5. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Processos psicològics bàsics aplicats a l'educació (2 ECTS) (Bloc 1) / Unitat de Psicologia Bàsica

1.1. L'accés al coneixement: la naturalesa de la sensació, la percepció i l'experiència conscient.
1.2. L'elaboració del coneixement: l'aprenentatge i la memòria.
1.3. L'activació de la conducta: la motivació i l'emoció.

2. El sistema nerviós i els processos psicològics (2 ECTS) (Bloc 2) / Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

2.1. Aspectes estructurals i funcionals del cervell humà.
2.2. La comunicació entre neurones. Xarxes nervioses.
2.3. Característiques del cervell humà (plasticitat, asimetria funcional, clausura, auto-organització, emergència, maduració asincrònica, etc.).
2.4. Cervell i processos mentals.
2.5. Cognició, llenguatge i comunicació. Els estats de la consciència.

3. Factors genètics i socio-biològics condicionants del desenvolupament i l'aprenentatge (2 ECTS) (Bloc 2) / Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

3.1. Vida i evolució. La complexitat dels éssers vius.
3.2. Genètica i evolució. Neodarwinisme. El procés d'hominització.
3.3. Aspectes filogenètics del comportament humà (activitats motores, estímuls clau, motivacions i emocions primàries, impregnació, etc.).
3.4. Percebre, conèixer i sentir.
3.5. Ètica i evolució. Bioètica.

 

 

 

 

 

 


Metodologia

La metodologia docent que es proposa en aquesta assignatura té com a línies generals:

 -  Classes magistrals (30 hores): presentació per part del professorat dels continguts centrals de l'assignatura, presentació per un o diversos grups d'estudiants per a aprofundir en la reflexió i/o aplicació relacionada amb temes específics, visionat de vídeos o pel·lícules d'interès per a l'assignatura, fòrum de discussió amb experts en l'àrea, entre d'altres.

 -  Seminaris (15 hores): treball en grups més reduïts per a l'organització de diverses tasques, anàlisi i discussió de textos, articles de recerca i/o casos, ampliació i comentaris dels apunts presos a classe, elaboració de mapes conceptuals, organització i desenvolupament de pràctiques, grups de discussió, tasques per a la trobada d'informació i preparació de presentacions orals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15 0,6
Sessions magistral 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2
Tipus: Aut˛nomes      
Treball aut˛nom (estudi, reunions, consultes) 75 3

Avaluaciˇ

Aquesta assignatura té tres apartats de continguts (veure Continguts) distribuïts en dos blocs temàtics. Es requereix que l’alumnat adquireixi una formació mínima bàsica en tots i cadascun d'ells. Per tant, els i les estudiants hauran de mostrar evidències d'aquests mínims en els diferents blocs temàtics de l'assignatura, estructurats de la següent manera:

Bloc 1 (33,3%): tema 1.

Bloc 2 (66,7%): temes 2 i 3.

L'avaluació es basarà en exàmens escrits i treballs pràctics en grup o individuals. En el BLOC 1 hi haurà una prova individual al tancament del mateix. El BLOC 2 tindrà un treball en grup escrit (20%), que s'exposa a classe i la presentació del qual dona lloc a una nota individual (30%). A més, una prova individual al final (50%). Així, en general, l'avaluació de l’assignatura és producte de l'esforç individual.

L'assistència a les sessions de treball pràctic (seminaris) és obligatòria. En tot cas es podran valorar algunes absències sempre i quant la presencialitat total sigui d'un mínim del 80%.

Per superar l'assignatura s'hauran de mostrar evidències d'assoliments mínims en cadascun dels dos blocs mencionats. Si l'estudiant aprova/supera els dos blocs amb una nota mínima de 5 (sobre 10 punts), la qualificació final s'extraurà de la mitjana ponderada de l'assoliment dels dos blocs temàtics (33,3% i 66,7% respectivament), en correspondència amb el seu pes percentual en ECTS (2 ECTS i 4 ECTS respectivament).

Si l'estudiant no aprova/supera algun dels blocs, la seva qualificació final correspondrà a la qualificació o mitjana del/s bloc/s suspès/os, i haurà de fer l'avaluació programada com a recuperació del bloc.

Les proves de recuperació d'ambdós blocs són individuals. La nota obtinguda en la recuperació del BLOC 1 substituirà la nota prèviament obtinguda en la prova d'avaluació del bloc. La nota obtinguda en la recuperació del BLOC 2 substituirà la nota prèviament obtinguda en la prova d'avaluació realizada al final del bloc, a la qual correspon el 50% de la nota total del bloc.

La prova de recuperació del BLOC 1 tindrà lloc els dies 25 de juny de 2024 (PEDAGOGIA) i 26 de juny de 2024 (EDUCACIÓ SOCIAL), en ambdós casos a les 8:30 h. La prova de recuperació del BLOC 2 tindrà lloc els dies 2 de juliol de 2024 (PEDAGOGIA) i 3 de juliol de 2024 (EDUCACIÓ SOCIAL), en ambdós dos casos a les 9:00 h.

Si finalment l'estudiant no aprova algun dels blocs, significarà que no ha assolit els mínims esperats i suspendrà l'assignatura amb la qualificació corresponent al/als bloc/s suspès/os.

Els estudiants que no es presentin a cap de les avaluacions d'un dels blocs durant el curs ni en l'avaluació de recuperació obtindran una qualificació de No avaluable. Quan es faci una de les avaluacions dintre d'un bloc es considerarà presentat al bloc corresponent, i per tant haurà de fer la resta de les avaluacions obligatòriament; en cas contrari, es farà la mitjana amb la qualificació de l'avaluació a la qual s'hagi presentat i els "zeros" corresponents a la resta de les avaluacions no realitzades dintre d'aquell bloc.

Els resultats de cadascuna de les avaluacions es publicaran al campus virtual en el termini màxim de 20 dies hàbils després de la seva realització, i es podrà sol·licitar la seva revisió dins dels 7 dies naturals posteriors a la seva publicació, a excepció de les proves de recuperació, que serán de revisió immediata.

El plagi serà motiu de Suspens de l'assignatura.

L'alumnat que no es matricula per primera vegada a l'assignatura serà avaluat amb les mateixes activitats que el de primera matrícula. No es preveu prova de síntesi.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s'haurà de plantejar al professorat del bloc corresponent. La coordinació de l'assignatura vetllarà perquè els criteris finals d'avaluació pel que fa a la nota global de l'assignatura siguin adoptats de forma consensuada per part de tot l'equip docent.

Aquesta i d'altres informacions addicionals es penjaran a l'inici del curs en el campus virtual de l'assignatura, que farem servir com a eina de comunicació.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacio Biologia 33,3% 0 0 1, 3, 4
Avaluacio de Processos Psicologics Basics 33,3% 0 0 2, 3, 4
Treball Grupal-Biologia 33,3% 0 0 1, 3, 5

Bibliografia

Alloway, T., Wilson, G. i Graham, J. (2006). Sniffy. La rata virtual. Madrid: Thomson (inclou CD-ROM).

Alonso Tapia, J. (1998). Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid: Santillana. Aula XXI.

Asensio, J. M. (2004). Una educación para el diálogo. Barcelona: Paidós.

Asensio, J. M. (2013). Educación y vida. Barcelona: Octaedro.

Bessel Van de Kolk, M.D.. (2015). El cuerpo lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Barcelona: Olivella.

Bueno, D. (2016). Cerebroflexia. El arte de construir el cerebro. Barcelona: Plataforma Editorial.

Cotrufo. T. i Ureña, J.M. (2018). El cerebro y las emociones. Sentir, pensar, decidir. Madrid: EMSE EDAPP.

Damasio, A. (2913). El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: Crítica.

Draaisma, D. (2006). Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores. Madrid: Alianza.

Ekman, P. (1991). Cómo detectar mentiras. Una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja. Barcelona: Paidós.

Feldman, L. (2018). La vida secreta del cerebro. Cómo se construyen las emociones. Barcelona: Paidós.

Ferré, J. i Ferré, M. (2013). Neuropsicopedagogía infantil. Bases neurofuncionales del aprendizaje cognitivo y emocional. Barcelona: Lebón.

Godfrey-Smith, P. (2017). Otras mentes. El pulpo, el mar y los orígenes profundos de la consciencia. Barcelona:Taurus.

Gutiérrez Martínez, F. (2005). Teorías del desarrollo cognitivo. Madrid: McGraw Hill.

LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Ariel/Planeta.

Martínez-Fernández, J. R. i Borràs, X. (comp., 2016). Aspectos Biopsicológicos de la Persona: procesos psicológicos básicos, desarrollo y educación. Madrid: Pearson Educación.

Morgado, I. (2012). Cómo percibimos el mundo. Una exploración de la mente y los sentidos. Barcelona: Ariel.

Morgado, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar: Claves cerebrales de la memoria y la educación. Barcelona: Ariel.

Morgado, I. (2019). Deseo y placer. La ciencia de las motivaciones. Barcelona: Ariel.

Mora, F. (2018). Mitos y verdades del cerebro. Barcelona: Paidós.

Morris, C. G. i Maisto, A. A. (2009). Psicología (13a. ed.). Mèxic: Pearson-Prentice Hall.

Pascual-Leone, A., Fernández, A. i Bartrés-Faz, D. (2019). El cerebro que cura. Barcelona: Plataforma.

Perry, B. i Szalavitz, M. (2016). El chico a quien criaron como perro. Madrid: Capitán Swing Libros.

Porges, S. (2018). Guía de bolsillo de la Teoría Polivagal. El poder transformador de sentirse seguro. Barcelona: Eleftheria.

Ramachandran, V. S. i Blakeslee, S. (1999). Fantasmas en el cerebro. Madrid: Debate.

Schacter, D. L. (2003). Los siete pecados capitales de la memoria. Barcelona: Ariel.

Williams, M. i Penman, D. (2013). Mindfulness. Barcelona: Paidós.


Programari

Cap programari