Logo UAB
2023/2024

Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

Codi: 105045 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 1 A
2500261 Pedagogia OB 1 A
2500797 Educació Infantil FB 1 A
2500798 Educació Primària OB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Saura Mas
Correu electrònic:
sandra.saura@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Bach Plaza
Antoni Ramon Riba
Dominika Nociarova
Joanna Genevieve Empain
Juan Manuel Zurita Soto
Ester Benages Campins
Bernat Gari Barcelo
Elisabeth Cuesta Torralvo
Ana Ortiz Guitart
Joan Poch Serra
Carme Serret Vidal
Nuria Armentano Oller
Melina Rodriguez Marin
Germán Cánovas Hernández
Marcos Furio Bruno
Carlos Haas Fournel
Ivan Bordetas Jimenez
Oriol Luján Feliu
Laia Mojica Gasol

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics però és molt important que abans de començar el curs s'hagin actualitzat els coneixements de filosofia, història i ciències del món contemporani, assignatures comunes de l'ensenyament secundari post-obligatori.

Igualment és fonamental el domini dels llenguatges bàsics de l'estudi i comunicació en l'àmbit acadèmic (mapes conceptuals, elaboració de pòsters acadèmics, exposicions orals, operacions matemàtiques bàsiques, canvis d'unitats, redacció i ortografia, etc.)

Donada la metodologia docent que s’utilitzarà, aprenentatge basat en projectes i/o reptes, és oportú que l’alumnat es mentalitzi del que significa el treball autònom, el col·laboratiu i la recerca, per poder situar-se correctament davant del desafiament d’aprenentatge que se li plantejarà.


Objectius

En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. Això ha de permetre que l'estudiant prengui consciència de la pròpia implicació en aquest entorn, així com de les responsabilitats que ha d'assumir envers aquells elements que el configuren com ara el medi ambient, la sostenibilitat, l'educació, la cultura, les alteritats, etc.

En segona instància, l’alumnat d’aquesta assignatura, s’haurà d’endinsar en un sistema d’aprenentatge basat en projectes, problemes i/o reptes, que els obligarà a treballar  intensament en una recerca individual o compartida amb un índex de treball autònom alt, i amb una responsabilitat intensa en la conducció i concreció del seu propi aprenentatge.


Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
  Pedagogia
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en la formació integral.
 • Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de desigualtat o discriminació per raó de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
  Educació Infantil
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals multiculturalitat i interculturalitat discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per poder reflexionar sobre la pràctica i la realitat, així com contribuir a la innovació i a la millora en educació infantil.
 • Dominar les tècniques d'observació i registre. Abordar anàlisi de camp mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies de la informació, documentació i audiovisuals.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
  Educació Primària
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 • Fomentar l'educació democràctica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.
 • Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Valorar les ciències com un fet cultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació: multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible."
 2. Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics per tal de fomentar la pràctica del pensament social crític i promoure accions educatives orientades a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.
 3. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 4. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 5. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 6. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 7. Buscar informació utilitzant els recursos TAC per a les matemàtiques.
 8. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social per adquirir sensibilitat cap a elles.
 9. Comprendre i valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles coneixent l'evolució dels moviments polítics i socials.
 10. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 11. Conèixer el conjunt d'objectius, continguts, processos i criteris d'avaluació específics de l'àrea de matemàtiques de l'educació primària.
 12. Conèixer els moments més rellevants de la història de les ciències i les tècniques i la seva transcendència per tal de valorar les ciències com un fet cultural.
 13. Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic, valorant la relació entre matemàtiques i ciències.
 14. Conèixer situacions didàctiques relacionades amb les matemàtiques lúdiques, de dins i de fora de l'aula, que promoguin tant l'aprenentatge autònom com el treball cooperatiu.
 15. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 16. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 17. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 18. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 19. Mantenir una relació crítica i autònoma entorn els coneixements, valors i institucions socials públiques i privades per saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 20. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 21. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 22. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 23. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 24. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 25. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 26. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 27. Reconèixer la mútua influència entre ciència societat i desenvolupament tecnològic, així com les actituds ciutadanes pertinents, per tal de promoure interès i respecte cap al medi natural social i cultural i procurar un futur sostenible.
 28. Resoldre problemes de manera autònoma.
 29. Ser capaç d'avaluar unitats didàctiques com a forma d'orientar els procesos de millora de la qualitat de la docència.
 30. Ser capaç d'elaborar unitats didàctiques innovadores per a l'ensenyament i aprenentatge dels continguts científics de l'àrea de coneixement del medi que incorporin l'atenció a la diversitat i l'enfocament interdisciplinari del currículum.
 31. Us d'instruments informàtics i programes específics de matemàtiques per conjecturar, demostrar i comunicar resultats matemàtics.
 32. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 33. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 34. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, assumint que l'exercici de la funció educativa ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.

Continguts

Ja que aquesta assignatura treballarà amb aprenentatge basat en projectes i reptes (ABPr i ABR, veure apartat de metodologia), els continguts que es presenten a continuació corresponen als diferents projectes a realitzar.

Cada alumne farà el projecte obligatori anual, més tres projectes (1 a cada trimestre), a triar entre els existents en cada horari i amb la optativitat pròpia del grau que s’estudiï.

Cada un dels tres projectes equivaldrà a 4 crèdits, fent el total de 12 crèdits de l’assignatura. El projecte obligatori anual té la docència inserida en els altres projectes i per tant no es considera amb crèdits propis.

 

Projecte OBLIGATORI ANUAL PER TOT L'ALUMNAT:

Una assignatura, una biografia, un viatge

REPTE: Elaborar un document on es reculli com està reflectit i present tot allò que vaig estudiant durant el meu “viatge” al llarg d’aquesta assignatura, en la meva quotidianitat.

BREU DESCRIPCIÓ: Aquest projecte està dissenyat per completar el sentit relacional (multi/transdisciplinari) de tota l’assignatura. Parteix entenent l’educació com un procés íntimament lligat a l’experiència personal: l’activitat acadèmica d’aprenentatge i la vida quotidiana s’entrellacen per aconseguir donar sentit i assentament a les activitats docents. També entén l’assignatura com un viatge al coneixement i sensibilitat des de i per la pròpia biografia. Per això, vol documentar tot aquest recorregut amb un diari visual que constati com en el meu dia a dia experimento els continguts que treballo en el conjunt de l’assignatura. Aquest document personal, es va construint de manera autònoma i amb escassa docència presencial, però amb el recolzament en forma de tutoria del professorat assignat.

 

Projecte: Paraules per canviar el mon

REPTE: Preparar una xerrada a l’estil TED que resulti amena, emotiva i inspiradora, i que motivi accions reflexives i transformadores.

BREU DESCRIPCIÓ: En els darrers anys, les xerrades TED han esdevingut el model d’un tipus d’oratòria altament efectiva que connecta a la perfecció amb la manera de divulgar idees pròpies de l’era digital. El professorat implicat en aquest projecte acompanyarà als estudiants en la preparació d’una conferència construïda seguint el model TED. La xerrada tindrà una duració d’entre 15 i 18 minuts, i servirà per propagar una idea inspiradora relacionada amb alguns dels reptes científics, tecnològics, socials o culturals que afrontem els éssers humans en l’actualitat o  . L’objectiu final és elaborar un discurs motivador que estimuli els oients a canviar en un sentit positiu la seva vida personal, el seu nucli social o el món on viu. La xerrada serà enregistrada en vídeo i es penjarà en una plataforma digital per tal que pugui ser utilitzada com a material docent en els centres educatius preuniversitaris.

 

Projecte: Corresponsals de les migracions amb mirada de gènere

REPTE: Contra-narratives de les migracions: gènere, vulnerabilitat i mobilitats en l’economia global.

BREU DESCRIPCIÓ: Aquest projecte pren el seu nom del llibre Corresponsals de les migracions (Marthos, 2012) que es va construir des de la responsabilitat de narrar d’una altra manera el fet migratori, amb una aproximació a la vida quotidiana de les persones migrades per abordar en aquest cas les formes de representació des d’una mirada de gènere i anti-racista. El repte o pregunta al fil d’aquesta publicació és: Calen corresponsals de les migracions amb mirada de gènere? Tenint en compte aquesta pregunta, es farà un treball de recerca utilitzant metodologies narratives i visuals per a construir una sèrie de contra-relats (còmic, audiovisual, relat periodístic, etc.) sobre les condicions de treball i la vida quotidiana de les persones migrades a Catalunya.

 

Projecte: La democràcia està en perill? La temptació de l’autoritarisme

REPTE: Fer un míting polític i material electoral on s’argumentin i defensin l’assumpció d’un programa d’acció política des de qualsevol opció ideològica.

BREU DESCRIPCIÓ: A punt d’acabar la segona dècada del segle XXI ens trobem en un moment d’impàs i desconcert sociopolític, econòmic i cultural del conjunt de la societat occidental (i mundial). La por a la creixent complexitat sociològica, el buit de grans ideologies, el retorn a un capitalisme previ a 1945 i els canvis tecnològics, ens estan portant a una onada de respostes electorals amb cada cop més protagonisme de formacions que proposen models autoritaris tendents a restringir el pluralisme i les llibertats fonamentals. Està la democràcia en risc? Perquè hi ha tants europeus i americans que es senten atrets per respostes “dures” i simples a problemes complexos? Intentar entendre el perquè d’aquesta deriva, reflexionar al voltant de la metodologia psicològica i fomentar la capacitat d’anàlisi dels alumnes des d’una mirada global a la societat actual és l’objectiu d’aquest projecte.

 

Projecte: Som el que mengem: Ecologia, identitat cultural i canvi social

REPTE: Elaborar una estratègia de consum sostenible i saludable per a un centre educatiu, a partir de la investigació, diagnosi i propostes de millora i sostenibilitat.

BREU DESCRIPCIÓ: L’alimentació és la base de moltes característiques dels éssers humans, de la seva salut, del seu entorn ecològic i social i la seva identitat cultural. Som el que mengem, en molts aspectes diferents, el nostre cos depèn de l’alimentació per a poder dur a terme les funcions vitals bàsiques i també pot ser un factor determinant i relacionat amb diverses malalties. Al mateix temps, el tipus d’alimentació d’una societat determina peces clau de l’economia, els ecosistemes i la política. Així com també la nostra identitat cultural està molt enllaçada amb el tipus d’alimentació que tenim. Per tant, canvis en l’alimentació poden induir a canvis a nivell social, cultural i ambiental. Un dels objectius principals d’aquest projecte és capbussar-nos en aquest mon de l’alimentació i els seus impactes a nivell ecològic, social i cultural.

 

Projecte: Utopies socials: com viure exponencialment en un món finit

REPTE: Elaborar una estratègia de futur, davant la idea actual de creixement infinit, amb possibles escenaris a partir d’una diagnosi, contemplant concretament un tema, un moment històric i un lloc concret. L’elecció del tema, el moment i el lloc es farà tenint en compte els factors que vertebren l’assignatura: socials, geogràfics, polítics, científics i culturals.

BREU DESCRIPCIÓ: Aquest projecte està dissenyat per tal que l’alumne pugui comprendre el macro-comportament de l’espècie humana en el seu esdevenir global, tenint en compte que aquesta globalitat es manifesta específicament en un context espai-temporal molt concret. La perspectiva transdisciplinaria ens aportarà una visió àmplia de la complexitat i de la interdependència dels fenòmens humans i la natura, així com un marc teòric i pràctic dins del qual poder pensar i proposar un ventall el més ampli possible de solucions a les potencials ruptures del futur immediat.

 

Projecte: Pensant el futur: Transhumanisme i Bioètica

REPTE: Orientar-nos en l’ampli coneixement que requereix abordar la complexitat que representa actualment la relació entre biotecnologia i la vida. Per això, plantegem l’elaboració d’una unitat didàctica que contingui els materials per assolir aquest repte. Aquesta caixa contindrà diverses activitats per abordar, des de les diferents disciplines del projecte, els coneixements necessaris per tenir una perspectiva crítica d’aquesta realitat.

BREU DESCRIPCIÓ: Sovint en educació ens trobem amb conceptes i temes que poden resultar difícils de comprendre o, fins i tot, avorrits. En aquest sentit, parlar de transhumanisme, ètica i/o bioètica també ho podria ser. Per això proposem que els estudiants preparin una maleta de gamificació on es trobaràn diferents activitats per tal que els seus futurs estudiants aprenguin sobre ètica i transhumanisme tot jugant i seguint la filosofia del "learning by doing". Els estudiants no només aprendràn, si no que podràn experimentar i crear estris tal i com ells els imaginin al llarg de les sessions en que s’utilitzi la maleta. Aquesta maleta inclourà un seguit d'activitats que, seguint un fil argumental clar i uns objectius concrets, han de permetre als infants de l'edat i context educatiu especificat, a aprendre què és el transhumanisme, quines són les seves implicacions ètiques, socials i bioètiques. 

 

 

 


Metodologia

Aquesta assignatura treballarà amb aprenentatge basat en projectes i/o reptes (ABPr, ABR) amb un transfons final de caire transdisciplinari. És a dir, els projectes integraran coneixements i casos de diferents disciplines, des de una mirada holística i transversal.

Cada estudiant farà el projecte obligatori anual, més tres projectes (1 a cada trimestre), a triar entre els existents en cada horari (veure descripció a l'apartat continguts) i segons les variables que la seva especialitat permet.

L'aprenentatge basat en projectes és una metodologia docent de creixent interès en l'ensenyament, tant per les abundants evidències de la seva eficàcia, com perquè aquesta metodologia permet abordar de manera integral alguns dels reptes que ens planteja l'adaptació de la docència als requeriments de l'Espai Europeu d'Educació Superior (reptes com ara la planificació del treball de l'estudiant dins i fora de classe, o el desenvolupament de competències transversals).

El centre del procés d'ensenyament/aprenentatge és l'estudiant i sota aquesta premissa s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Així, la metodologia estarà centrada en tres tipus de sessions. D'una banda hi haurà sessions amb tot el grup classe, amb diferents tipus de suports, i activitats de caire transdisciplinari.  D'altra banda hi haurà activitats en  grups més petits en sessions de seminari o de laboratori.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Aquesta metodologia possibilitarà l'aplicació dels coneixements impartits, l'anàlisi i la resolució de casos i de problemes pràctics, la realització de petites recerques i l'experimentació. Això permetrà que l'estudiantat construeixi la seva pròpia visió crítica del món i de la societat en la què vivim.

Finalment, es realitzaran algunes sortides de camp relacionades directament amb els projectes treballats per conèixer de manera directa i aplicada els continguts relacionats, i pot ser que alguna d'elles impliqui un cost (per ex. cost de l'entrada a una exposició o taller) per l'alumnat, que sempre s'intentarà que sigui el mínim possible.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de seminari 45 1,8 1, 7, 12, 13, 19, 27, 28, 31, 34
Sessions en gran grup 45 1,8 11, 14, 29, 30
Tipus: Supervisades      
Tutorías presenciales / virtuales: colectivas o individuales. Revisión de actividades aprendizaje basado en proyectos ABP 45 1,8 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31
Tipus: Autònomes      
Realització dels projectos individuals o en grup. Reptes, investigacions, preguntes. 150 6 7, 11, 14, 19, 28, 29, 30, 31

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats especificades.

Cada trimestre es realitzarà un projecte diferent en grups de 3 persones, per tant, el 50% de la nota final de l'assignatura serà fruit del treball en grup. Cada projecte anirà acompanyat també d'un test per avaluar els coneixements imprescindibles associats al projecte (25%).

Un altre 25% de la nota serà el projecte individual "una assignatura, una biografia un viatge". Per tal de poder aprovar l'assignatura, es imprescindible presentar el projecte anual individual "Una assignatura, una biografia, un viatge" i obtenir una qualificació mínima de 4 d'aquest projecte. Respecte a aquest projecte, cal tenir en compte:

a)    La redacció ha de seguir correctament les normes gramaticals i ortogràfiques. En cas contrari es restaran 2 punts a la nota de l’entrega. 

b)    Si el lliurament es fa fora de termini (sensejustificació), es restaran 2 punts a l’entrega. 

c)    És obligatori assistir a un mínim de 3 tutories, en cas contrari, no serà avaluada l'entrega del projecte. 

d)    En cas de no presentar el projecte (o suspendre el projecte amb una nota inferior a 4) quedarà suspesa l’assignatura sencera de Mirem el Món: projectes transdisciplinaris.

  

Per tal de poder accedir a la recuperació, cal una qualificació mínima total de l’assignatura de 3.5. Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Seran recuperables els exàmens individuals dels diferents projectes i el tipus de prova per a recuperar-los serà un examen oral. 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació únic.

 

Cada projecte trimestral tindrà tres entregues qualificables, i les diferents dates d'entrega al llarg del curs seran les següents:

Projecte del primer trimestre:

-Grups de dilluns: 16/10/23; 6/11/23; 20/11/23

-Grups de dimecres: 04/10/23; 25/10/23; 15/11/23

-Grups de divendres: 6/10/23; 27/10/23; 10/11/2023

 

 Projecte del segon trimestre:

-Grups de dilluns: 18/12/23; 12/02/24; 26/02/24

-Grups de dimecres: 20/12/23; 14/02/24; 28/02/24

-Grups de divendres: 15/12/23; 19/01/24; 23/02/24 

 

Projecte del tercer trimestre:

-Grups de dilluns: 8/04/24;  29/04/24; 13/05/24

-Grups de dimecres: 03/04/24; 24/04/24; 15/05/24

-Grups de divendres: 22/03/24; 19/04/24; 03/05/24

 

Cada projecte trimestral tindrà un test de coneixements imprescindibles, i les diferents dates d'entrega al llarg del curs seran les següents:

Grups de dilluns: 13/11/23 (test del projecte del primer trimestre), 19/02/24 (test del projecte del segon trimestre), 6/05/24 (test del projecte del tercer trimestre)

Grups de dimecres: 8/11/23 (test del projecte del primer trimestre), 21/02/24 (test del projecte del segon trimestre), 8/05/24 (test del projecte del tercer trimestre)

Grups de divendres: 03/11/23 (test del projecte del primer trimestre), 16/02/24 (test del projecte del segon trimestre), 26/04/24 (test del projecte del tercer trimestre) 

 

 

La qualificació del projecte anual "Una assignatura, una biografia, un viatge" constarà de dues dates d'entrega i seran les següents:

15 de desembre 2023

7 de juny 2024

 

La presencialitat a classe, la participació i la implicació en el treball son molt important per a aquesta assignatura d'aprenentatge basat en projectes. És per aquesta raó que l'assistència es considera un requisit imprescindible. 

La nota de l'assignatura s'obté fent la mitjana de les notes de les diverses activitats segons els valors de ponderació mostrats. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 a la nota final. La no realització d'alguna deles activitats avaluatives és un zero en aquella activitat.

Les qualificacions de cada una de les evidències avaluatives es faran públiques al Moodle en el termini de les tres setmanes següents al seu lliurament. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació, en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura.

L'assignatura no guarda notes de parts, d'un curs per l'altre.

Totes les activitats avaluables estaran sotmeses a criteris formals, entre ells ortografia, redactat i presentació. El professoratpodrà suspendre o baixar la nota de l'activitat que consideri que no reuneix uns mínims acadèmics en els aspectes esmentats.

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura.

Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital.

Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oral com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Recordem que, en el cas de la llengua catalana pels Graus d'educació infantil i primària, a primer i segon curs es demana que l'estudiantat tingui una competència lingüística equivalent al nivell C1 i que a partir del 3er. curs del grau l'estudiant haurà d'haver mostratuna competència equivalent al nivell C2.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 1er trimestre 16.67% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Projecte 2n trimestre 16.67% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Projecte 3r trimestre 16.67% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Projecte anual obligatori 25% 3,75 0,15 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 34
Test de coneixements: els imprescindibles 25% 2,25 0,09 2, 9, 12, 27

Bibliografia

TÍTOL DEL PROJECTE: Paraules per canviar el mon

Ferran Ramon-Cortés. (2013). L’illa dels 5 fars: un recorregut per les claus de la comunicació. Barcelona. La butxaca

Leith, S. (2011). Està parlant amb mi? La retòrica d'Aristòtil amb Obama. Madrid, Espanya: Taure.

TED. Manual del orador. (s.f.). Recuperat 2 juliol, 2019, de http://storage.ted.com/tedx/manuals/TEDx_Manual_del_Orador.pdf

 

TÍTOL PROJECTE: Corresponsals de les migracions amb mirada de gènere

Bauman, S. (2005). Vides malgastada. La modernitat i els seus pàries. Mèxic: FFE.

Butler, J. (2004). Vides precàries: el poder del dolor i la violència. Barcelona, Espanya: Paidós.

Jean-Luc, Nancy. La existencia exiliada. Revista de Estudios Sociales [En línea]. 08 | 01/01/2001,  Publicat el 7 desembre 2018, consultat el 2 juliol 2019. URL: http://journals.openedition.org/revestudsoc/28892

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Utopies socials: com viure exponencialment en un mon finit

Sempere, J. (2018). Les cendres de Prometheus: transició energètica i socialisme. Barcelona, Espanya: passat & present.

Diamond, J.M. (2005). Col·lapse: per què algunes societats perduren i d'altres desapareixen. Barelona ,Espanya: Debatre sobre.  Disponible en línia:https://issuu.com/fundacionbasura/docs/diamond__jared_-_colapso._por_que_a

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Ètica i transhumanisme

Cortina, A., & Serra, M. A. (2015). ¿Humanos o Posthumanos? Barcelona, Espanya: Fragmenta.

Déquez, A. (2017). La Tranhumanisme. La recerca de la millora humana. Barcelona, Espanya: Herder.

Ferry, L., & Martorell, A. (2017). La revolució Transhumista: com Technomedicine el món i Uberization van a transformar les nostres vides. Madrid, Espanya: Aliança.

Penyes, E. (2018, 11 d'abril). El transhumanisme convertirà les classes socials en classes biològiques. Entrevistem a Antonio Diéguez, catedràtic de lògica i filosofia de la Universitat de Màlaga i expert en transhumanisme. Recuperat2Juliol, 2019, https://Ethic.es/2017/11/transhumanismo-Antonio-Dieguez/

Shelley M. (2020).  Frankenstein. Editorial Alma, Barcelona, 2020

  

TÍTOL DEL PROJECTE: Som el que mengem: Ecologia, Identitat cultural i canvi social.

Carson, R. (1962). Primavera silenciosa. Ed. Crítica.

Mies, M., & Shiva, V. (1997). Ecofeminisme: teoria, crítica i perspectives. Barcelona, Espanya: Icaria.

Vivas, E. (2014). El negoci dels aliments. Barcelona, Espanya: Icaria.

 

TÍTOL DEL PROJECTE: La democràcia està en perill? La temptació de l’autoritarisme

 

Rodon, T. (2017). L’erosió de la confiança en la democràciaEines per a l'esquerra nacional [en línia], 2017, Núm. 29 , p. 12-27. https://www.raco.cat/index.php/Eines/article/view/328969 [Consulta: 02-07-19]

Perrineau, P. (s.f.). L’extrema dreta a Europa i el malestar democràtic. Recuperat 2 juliol, 2019, de https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Perrineau_cat.pdf

Fonts, J.F.(2008). Totalitarisme: origen i evolució d'un concepte clau. Revista d'estudis polítics, 0(134). https://RECYT.FECYT.es/index.php/RevEsPol/article/View/45485


Programari

No cal programari específic.