Logo UAB
2023/2024

Física I

Codi: 105035 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502444 Química FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Gonzalez Silveira
Correu electrònic:
marta.gonzalez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials. Tot i això, se suposa que l'estudiant ha adquirit els coneixements bàsics impartits a les assignatures de Física i Matemàtiques del batxillerat (en particular, trigonometria i descomposició de
vectors).
Els alumnes que no han estudiat física al batxillerat se'ls recomana vívament que es matriculin al curs propedèutic de Física per a Estudiants de Ciències que imparteix la Facultat de Ciències durant les dues
primeres setmanes de Setembre. Per qui ho necessiti, hi ha disponible també un curs propedèutic de Matemàtiques per a Estudiants de Ciències.


Objectius

Aquesta assignatura pretén que els alumnes coneguin els principis bàsics de la natura, des del més petit (nucli atòmic i partícules elementals) al més gran (planetes i estels), i que siguin capaços d'aplicar-los a la descripció
qualitativa i quantitativa dels fenòmens físics. Els alumnes adquiriran les eines necessàries per tal de comprendre l'estructura de la matèria i conceptes, principis i tècniques d'exploració emprades en química.
Tanmateix, aquest aprenentatge pretén ajudar als alumnes a raonar de forma crítica i a saber adquirir nous coneixements de forma autònoma.


Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Gestionar, analitzar i sintetitzar informació.
 • Obtenir informació, incloent-hi la utilització de mitjans telemàtics.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Raonar de forma crítica.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Tenir destresa per al càlcul numèric.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar els coneixements de física a la resolució de problemes químics.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 5. Descriure els conceptes, principis i les teories de la física per comprendre i interpretar l'estructura de la matèria i la naturalesa dels processos químics.
 6. Gestionar, analitzar i sintetitzar informació.
 7. Obtenir informació, incloent-hi la utilització de mitjans telemàtics.
 8. Proposar idees i solucions creatives.
 9. Raonar de forma crítica.
 10. Resoldre problemes i prendre decisions.
 11. Tenir destresa per al càlcul numèric.
 12. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Continguts

Introducció
1. Origen i balanç històric de la Física
2. Magnituds Físiques. Unitats. Anàlisi dimensional

Cinemàtica d'una partícula
1. Cinemàtica en una dimensió
2. Cinemàtica en l'espai
3. Concepte de moviment relatiu

Dinàmica d'una partícula
1. Lleis de Newton
2. Forces: definició i tipus
3. Aplicació de les lleis de Newton
4. Definició de Moments: lineals, angulars i dinàmics

Treball i energia d'una partícula
1. Definició de treball i potència
2. Energia cinètica d'una partícula
3. Energia potencial d'una partícula
4. Energia mecànica d'una partícula
5. Teorema generalitzat de conservació d'energies

Sistemes de partícules
1. Descripció
2. Centre de masses
3. Definició de moment d'inèrcia
4. Dinàmica del sistema de partícules
5. Treball i energia del sistema de partícules
6. Col·lisions

Sòlid rígid
1. Descripció
2. Moviments de translació i rotació
3. Centre de masses i moment d'inèrcia
4. Dinàmica del sòlid rígid
5. Treball i energia del sòlid rígid
6. Moviment de rodadora
7. Equilibri estàtic dels Sòlids rígids

Fluids

1. Conceptes bàsics

2. Hidrostàtica
3. Hidrodinàmica. Flux ideal i viscós

Radioactivitat
1. Estructura atòmica
2. Energia d'enllaç y defecte de massa
3. El fenomen de la radioactivitat. Tipus
4. Llei de desintegració radioactiva
5. Reaccions nuclears induïdes. Fissió i fusió


Metodologia

Classes de Teoria

El professor explicarà el contingut del temari amb el suport de material audiovisual que estarà a disposició dels estudiants al Campus Virtual de l'assignatura amb antelació a l'inici de cadascun dels temes del curs.  A més, per tal d'aprofitar al màxim les sessions de classes de teoria, és important que l'alumne es prepari la sessió a partir d'aquest material i de la bibliografia. Es combinarà l'ús de transparències amb desenvolupaments a la pissarra. A més, s'orientarà a l'alumnat a aprofundir en els conceptes estudiats mitjançant material complementari (pàgines web, vídeos, applets,...) dins el Campus Virtual. El professor resoldrà alguns casos pràctics per tal d'exemplificar la teoria. Es tractarà d'impulsar la participació dels estudiants durant les classes.


Classes de Problemes
Els professors resoldran problemes seleccionats del llistat que disposarà l'alumne al Campus Virtual. És molt convenient que els estudiants portin els problemes treballats abans de les classes. Es tracta de que les sessions siguin participatives, per resoldre dubtes o procediments alternatius. En algun cas els alumnes resoldran en grup un problema a classe i l'hauran de lliurar en acabar la classe.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe de teoria 36 1,44 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
Classes de problemes 13 0,52 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball autònom 52 2,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball en grup 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Es faran dues proves independents (exàmens parcials). Aquestes proves corresponen a un 75% de la nota final de l'assignatura. A més, es faran activitats complementàries d'avaluació (tests de seguiment, lliurament d'exercicis, activitats a classe...). Aquestes correspondran al 25% de la nota final de l'assignatura.

Recuperacions
En el cas en què la nota del semestre no superi el 5, l'alumne tindrà l'opció de presentar-se a un examen de recuperació on podrà pujar la nota dels parcials.

No presentats
Es considera No Presentat a l'alumne que no s'ha presentat al segon parcial ni a cap examen de recuperació.

Per poder realitzar l'examen final, els estudiants hauran d'haver participat en activitats d'avaluació al llarg del curs que equivalguin a 2/3 de la nota de l'asignatura.

Avaluació única

L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen de tot el temari de l’assignatura a realitzar el dia en què l'alumnat que fa avaluació contínua fa l’examen del segon parcial. La qualificació de la persona que fa avaluació contínua serà la nota d’aquesta prova. Si la nota final no arriba a 5, aquesta persona té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. La qualificació final serà la nota d’aquesta segona prova aleshores.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat complementàries 20% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Exàmens parcials 80% 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11

Bibliografia

De teoria:
P. A. Tipler y G. Mosca. Física. Reverté. Barcelona. (2010, 6ª ed.)
D. E. Roller, R. Blum. Mecánica, Ondas y Termodinámica (vol. 1).Reverté. Barcelona (1986)
F. W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young. Física universitaria. Addison-Wesley (1986)

De problemes:
S. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, G. Diaz de Villegas Blasco. Física general: problemas. Tébar 27ª
ed. (1991).
F. A. González. La física en problemas. Madrid, Tebar-Flores (1997)
J. Aguilar Peris, J. Casanova Col. Problemas de Física General. 4ª ed. Madrid, editorial Alhambra (1981)
D. Jou, J.E. Llebot, C. Pérez-García. Física para las ciencias de la vida. McGraw-Hill (2009, 2ª ed.)

Enllaços web:
Els trobareu actualitzats al Campus Virtual de l'assignatura.


Programari

Aquesta assignatura no requereix de cap programari específic.