Logo UAB
2023/2024

Turisme Sostenible

Codi: 105029 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Romagosa Casals
Correu electrònic:
francesc.romagosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L’assignatura pretén ser una introducció a l’aplicació del concepte de sostenibilitat o desenvolupament sostenible al món del turisme. L’anàlisi abordarà els principis del turisme sostenible i la seva aplicació pràctica tant des del punt de vista de les destinacions turístiques com de l’empresa turística.

Un dels objectius bàsics serà conèixer els principals instruments de la gestió ambiental i de la sostenibilitat al sector turístic.


Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi i de síntesi referents a les implicacions ambientals dels processos industrials i de la gestió urbanística.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar els problemes ambientals per aprofundir en la diagnosi territorial i en els canvis al paisatge.
 2. Analitzar i interpretar problemes ambientals per a la planificació territorial.
 3. Analitzar i sintetitzar les implicacions ambientals de la planificació i la gestió territorial.
 4. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 5. Conèixer i aplicar les metodologies més rellevants en la planificació del territori.
 6. Conèixer les principals dinàmiques territorials i del paisatge a Catalunya i Espanya.
 7. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 8. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 9. Emprendre les relacions espacials a diferents escales territorials a través de les relacions entre natura i societat, en l'àmbit de la planificació territorial.
 10. Identificar els processos geogràfics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 11. Reconèixer i explicar les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica, social i cultural dels territoris.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 15. Valorar els canvis al paisatge a través de les relacions espacials a diferents escales territorials a través de les relacions entre natura i societat.

Continguts

 1.- Sostenibilitat i turisme: contextualització

      - Introducció al turisme

      - Turisme sostenible: definició, principis i aplicació 

2.- Turisme i medi ambient, una relació contradictòria

      - El turisme i el medi ambient

      - El cas del turisme i el canvi climàtic 

      - El cas de l’ecoturisme

3.- Eines de gestió per un turisme més sostenible

      - Eines per a destinacions turístiques

      - Eines per a empreses turístiques


Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

- Seguiment dels temes tractats en el curs (lectura i estudi dels materials que conformen els apunts de l'assignatura).
- Lectura de llibres i articles com a matèria complementària als apunts (alguns d'ells disponibles al Campus Virtual).
- Elaboració de pràctiques i treballs, amb la tutorització del professor.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Pràctiques d'aula 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treballs pràctics 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació contínua
 
L'avaluació de l'assignatura consistirà en la realització de dos exàmens parcials que avaluaran els continguts teòrics de l'assignatura i comptaran el 50% de la nota final (25% + 25%), i de dos treballs de caràcter pràctic / aplicat (un d'ells realitzat de forma individual, l'altre en grup, que comptaran el 50% restant de la nota final (25% + 25%). Per a poder fer la nota mitjana i superar l'assignatura, és imprescindible que cadascuna de les parts objecte d'avaluació hagi obtingut una nota superior a 4 sobre 10. En el cas dels exàmens, s'hauran de recuperar el dia de l'examen final. Els treballs pràctics no són recuperables. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 de la qualificació total de l'assignatura.
 
Avaluació única
 
L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen de teoria en què entrarà tota la matèria de l’assignatura. Així mateix haurà de lliurar els dos treballs pràctics proposats al llarg del semestre. Si la nota final no arriba a 5, l’estudiant té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. En aquesta prova es podrà recuperar el 50% de la nota corresponent a la teoria. La part pràctica no és recuperable. 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Examen parcial 2 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Treball pràctic 1 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball pràctic 2 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

- FENNELL, D.A., COOPER, C. (2020). Sustainable tourism. Principles, contexts and practices. Bristol: Channel View Publications.

- FONT, X., LYNES, J. (2020). Corporate social responsibility for sustainable tourism. London: Routledge.

- GIULIETTI, S., ROMAGOSA, F., FONS, J., SCHRÖDER, C. (2018). Tourism and environment in Europe. Towards a reporting mechanism. Bellaterra: ETC/ULS.

- HALL, C.M., GOSSLING, S., SCOTT, D. (Eds.) (2015). The Routledge handbook of tourism and sustainability. London: Routledge.

- HOLDEN, A. (2008). Environment and tourism (2nd ed.). London: Routledge.

- UNEP – WTO (2005). Making tourism more sustainable. A guide for policy makers. Madrid: WTO (Edició espanyola: Por un turismo más sostenible: guía para responsables políticos, 2006).

- UNEP – WTO (2012). Tourism in the green economy – Background Report. Madrid: UNWTO.

- SWARBROOKE, J. (1999). Sustainable tourism management. Wallingford: CABI Publishing.


Programari

-