Logo UAB
2023/2024

Traducció Especialitzada B (alemany) - A

Codi: 105022 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Aranzazu Blanco García
Correu electrònic:
aranzazu.blanco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Requisits d'idioma: C1.2 alemany (MCER). Els estudiants d'intercanvi han de posar-se en contacte amb el coordinador del curs per obtenir informació sobre els requisits de nivell d'espanyol/català.

A l'inici del curs els estudiants hauran d'estar capacitats per a:

- Demostrar els seus coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrast d'aquesta combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements a la resolució de problemes de traducció en textos especialitzats.

- Combinar diferents àrees de coneixement a l'hora de prendre decisions sobre qüestions relacionades amb la traducció de textos especialitzats.


Objectius

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar encara més les habilitats de resolució de problemes en traduir diferents tipus de textos jurídics, financers, científics i tècnics.

Al final d'aquest curs els estudiants hauran d'estar capacitats per a:

- Demostrar els seus coneixements i comprensió dels principis metodològics bàsics que regeixen la traducció de textos jurídics, financers, científics i tècnics, així com dels aspectes professionals i instrumentals i dels problemes de contrast que planteja aquesta combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements a la resolució de problemes de traducció en textos jurídics, financers, científics i tècnics.

- Combinar diferents àrees de coneixement a l'hora de prendre decisions sobre qüestions relacionades amb la traducció de textos jurídics, financers, científics i tècnics.

- Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb la traducció de textos jurídics, financers, científics i tècnics.

- Aplicar les seves competències per poder treballar amb major autonomia en futurs estudis especialitzats de traducció de textos jurídics, financers, científics i tècnics.


Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 2. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos tècnics i científics.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits tècnics i científics.
 8. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits tècnics i científics amb finalitats comunicatives específiques.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits jurídics i financers.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits tècnics i científics.
 11. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 12. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 13. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor.
 14. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 15. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos tècnics i científics.
 16. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 17. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 18. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits jurídics i financers, adequats al context i amb correcció lingüística.
 19. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció jurídica i financera i dur a termes les tasques corresponen
 20. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció tècnica i científica i dur a termes les tasques corresponen
 21. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 22. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 23. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.

Continguts

Bloc jurídic-administratiu

- Fonts primàries del Dret de la combinació lingüística

- Dret comparat de les famílies jurídiques de la combinació lingüística (B-A)

- Perfils laborals de la traducció jurídica i financera en la combinació lingüística (traductor jurat, traductor judicial, traductor jurídic), associacions professionals i altres aspectes del sector.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del Dret de societats com per exemple estatuts, escriptures de constitució, actes de junta, etc.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del Dret processal com per exemple sentències, documents judicials de comunicació entre les parts, execucions hipotecàries, etc.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres financers com per exemple nòmines, plans de pensions, informes d'auditoria, comptes anuals, articles de premsa especialitzada, etc.

- Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adequats per a la traducció jurídica.


Bloc cientifico-tècnic

- Processos específics de la traducció cientificotècnica en la combinació lingüística (pretraducció, traducció, revisió...)

- Resolució de problemes de traducció de gèneres científics com l'article original de recerca, informes clínics, conferències, monografies especialitzades, llibres de text especialitzats, articles de divulgació, informació per a pacients,etc.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com a patents, informes tècnics, manuals d'instruccions especialitzats, normes tècniques, projectes tècnics, etc.

- Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adequats per a la traducció cientificotècnica

[NOTA IMPORTANT: Els continguts recollits aquí són orientatius. El docent decidirà els continguts específics del curs.]


Metodologia

- Resolució d'exercicis de traducció, condensació 
- Resolució de problemes de traducció
- Tècniques d'aprenentatge cooperatiu
- Ús d'eines del campus virtual
- Ús de recursos tecnològics i multimèdia
- Exposició de temes teòrics del camp d'especialitat
- Presentació de treballs individuals i en grup (encàrrecs de traducció)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigides 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Supervisades      
Supervisades 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Autònomes 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Durant del curs es lliuraran exercicis de traducció segons el criteri adoptat pel professor. A la programació s'indicarà la manera de presentació dels treballs i la data de lliurament. No s'acceptaran treballs rebuts després de l'hora i data fixades, sense excepció. Els exercicis es lliuraran en el format acordat a classe. El seu nombre oscil·larà en funció de la dinàmica del curs.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentadao pot agrupar diverses activitats enuna de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0 (nota ampliada a CÒPIA I/O PLAGI)

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).


CÒPIA I/O PLAGI

Amb la finalitat d'evitar la còpia i el plagi, qüestions que proliferen de manera exponencial en el marc universitari, s'avisa del següent:

 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia, és a dir, l'ús d'un text d'un altre autor sense indicar el nom de l’autor i la font de la informació i els casos en els quals no se citi amb claredat el text copiat o les idees copiades, tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció.
 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia en les traduccions i treballs entregats i/o en la prova final de traducció tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció. Tampoc hi haurà opció per recuperar l’assignatura tal com indica la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010.

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Glossari terminològic 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Resolució d'encàrrecs individuals de traducció jurídica, administrativa, científica i técnica 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Traducció d'especialitat 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

IMPORTANT: el Servei de biblioteques de la UAB disposa d’un gran fons digital: https://ddd.uab.cat/pub/guibib/224929/bibrecdigitals.pdf

Diccionaris llengua alemanya

Agricola, E. (ed.) (1988). Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Leipzig: Enzyklopädie.
Bulitta, E.; Bulitta, H. (2007). Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. 4. Auf. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.
Cartensen. B. (1986). Beim Wort genommen. Bemerkenswertes in der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Gunter Narr.
Deutsches Universalwörterbuch.(2006). 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag.
Dückert, J.; Kempcke, G. (1989). Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Frey, C. et al. (1983). Deutsche Sprichwörter für Ausländer. Eine Auswahl mit Beispielen. Leipzig: Enzyklopädie.
Görner, H. (1982) Redensarten. Kleine Idiomatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Heinemann, M. (1989). Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Küpper, H. (1990). Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart: Klett.
Röhrich, L. (1979). Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg i. B.: Herder.
Wehrle, H.; Eggers, H. (1996). Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. Stuttgart: Ernst Klett.

Diccionaris i manuals de llengua castellana (generals)

AA VV (2007). Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid: Espasa.
Bosque, I. (Dir.): Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. (2006). Madrid: Ediciones SM.
Casares, J. (1979).Diccionario ideológico de la lengua española. 2ª ed. puesta al día. Barcelona: Gustavo Gili.
Clave. Diccionario de uso del español actual. (2002). Madrid: Ediciones SM. 5ª ed., aum. y act. con (CD-ROM).
Diccionario panhispánico de dudas (2005). Madrid: Santillana.
Diccionario Salamanca (1996). Diccionario Salamanca de la lengua española. Madrid: Santillana-Universidad de Salamanca.
Fundación del Español Urgente (Fundeu) (2005). Manual de español urgente. 16. edición. Madrid: Cátedra.
Gómez Torrego, L. (2006). Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual. 2 v. 2a ed. Madrid: Arco/Libros.
Martínez de Sousa, J. (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.
Martínez de Sousa, J. (2006). Diccionario de usos y dudas del español actual. 2ª ed. Barcelona: Vox-Biblograf. (BH consulta sala)
Martínez de Sousa, J. (2007). Manual de estilo de la lengua española. MELE 3. Gijón: Trea.
Martínez de Sousa, J. (2007). Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón: Trea.
Moliner, M. (2007). Diccionario de uso del español.3ª ed. Madrid: Gredos.
Rodríguez González, Félix (dir.) (1997). Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Editorial Gredos.
Seco, M. (2003). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe (11ª ed).
Slager, E. (1997). Pequeño diccionario de construcciones preposicionales. Madrid: Visor.

Diccionaris bilingües

Deutsch-Spanisch

Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch. München: Max Hueber.
Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. (2001). Stuttgart,Düsseldorf, Leipzig: Klett.
Pons. Grosswörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch (2005).Stuttgart: Ernst Klett Sprachen
Renner de Hernández. E. (1991). Diccionario de modismos y lenguaje coloquial. Español-alemán.Madrid: Paraninfo.
Slabý, R.J.; Grossmann, R. ; Illig, C. (1999). Diccionario de las lenguas españolay alemana, Tomo II: Alemán-Español. 5ª edición revisada y ampliada. Barcelona: Herder.
Wotjak, G.; Herrmann, U. Kleines Wórterbuch der “falschen Freunde”. Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch. Leipzig: Enzyklopädie.

Deutsch - Katalanisch

Batlle, Lluís C.; Haensch, G. Diccionari Alemany-Català | Deutsch – Katalanisches Wörterbuch | Enciclopèdia Catalana

Guàrdia i Ritter. Diccionari alemany català | català – alemany

Diccionari Català-Alemany de l’Enciclopèdia Catalana

Recursos en línia (generals)

http://dix.osola.com/index.php

http://www.canoo.net
http://dix.osola.com
http://www.etsimo.uniovi.es/links/idiomas.html
http://www.myjmk.com/
http://dicts.info/dictionary.php?l1=German&l2=Spanish
http://obneo.iula.upf.edu Observatorio de neologismos
http://www.stars21.com/dictionary/German-Spanish_dictionary.html
http://www.lexicool.com/diccionarios-en-linea.asp?FSP=A13B23
http:/www.fundeu.es
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=3
http://www.gfds.de/
http://www.unwortdesjahres.org/
http://www.periodicals.com/s/index.html
http://www.thefreedictionary.com multilingüe
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.leo.org/
http://www.pons.de/
http://tradu.scig.uniovi.es/busca.html
http://www.wordreference.com
http://www.lexikon.uni-leipzig.de/
http://www.student-online.net/woerterbuch.shtml
http://dict.leo.org/ bilingüe
http://www.student-online.net/woerterbuch.shtml bilingüe
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
http://www.elcastellano.org/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.cafebabel.com/de/
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/
http://dictionary.reference.com/
http://www.zeit.de/akademie/index
http://dictionaries.travlang.com/GermanSpanish/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm multilingüe

https://dti.ua.es/es/recursos/diccionarios-y-glosarios.html#juridicos

Bloc tècnic

Alcina Caudet, A y S. Gamero Pérez (eds.) (2002). La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Gamero Pérez, S. (2001). La traducción de textos técnicos. Barcelona: Ariel.

Diccionaris

AA VV (2003) Pons: Grosswörterbuch für Experten und Universität: Spanisch-deutsch/deutschspanisch. Ernst Klett Verlag.
AA VV ( 2003). Das visuelle Lexikon . Gerstenberg Verlag.
Blok, Cz. / W. Jezewski (1981). Diccionario técnico ilustrado del automóvil en seis idiomas: español-francés- inglés/americano-alemán-italiano-ruso.
Ernst, Richard.(1992). Wörterbuch der industriellen Technik Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Diccionario de la técnica industrial Tomo I: alemán/español . Barcelona:Herder.
Martínez Val, José Maria(2000). Diccionario enciclopédico de Tecnología (2 tomos). Editorial Síntesis.
Wahrig-Burfeind, Renate(2004). Wahrig illustriertes Wörterbuch der deutschen Sprache. Bertelsmann Lexikon Verlag .
Metzger, Gerardo (2000). Diccionario de técnicas avanzadas alemán-español / español-alemán. Barcelona: Herder.
Mink, H. Technisches Fachwörterbuch (1990). (Diccionario técnico). Deutsch-Spanish mit zwei Nachträgen (con dos suplementos). 8ª ed. Barcelona: Editorial Herder.
Radde, K. H. (ed.) (2000). Diccionario Langesnscheidt de tecnología y ciencias aplicadas: alemán-español. München: Langenscheidt Fachverlag; Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
Riedl, H. (1994). Speziallexikon Kraftfahrtechnik I, II, III. Schrader Verlag Motor-Technik.

Bloc jurídic

Adomeit, K. / G. Frühbeck (2001). Einführung in das spanische Recht: Verlag Manchen: C.H. Beck
Aguirre, B. / M. Hernando (1997). Lenguaje jurídico. Madrid: SGEL.
Alcaraz Varó, E. / B. Hughes (2002). El español jurídico. Barcelona: Ariel.
Alchourrón, Carlos y EugenioBulygin (1974). Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea.
Álvarez de Morales, Antonio / M.A. Arco Torres (1995). Formularios de Herencias. Granada: Comares.
Arco Torres, Miguel Ángel (1992). Formularios del Registro Civil. Edición propia.
Atienza, Manuel (2000). Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. Barcelona: Ariel.
Ávila Navarro, Pedro (1992). Formularios notariales. Barcelona: Bosch.
Beltrán Gandullo, Milagros / Torsten H. Bitzenhofer (1998). Fachsprache Recht. Köln:Dürr, Kessler.
Calsamiglia, Alberto (1986). Introducción a la ciencia jurídica. Barcelona: Ariel.
Daum, U. y Blanco Ledesma, M. José: Einführung in die spanische Rechtsprache. Introducción a la terminología jurídica. (1998). München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung; Wien: Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; Bern: Stämpfli Verlag.
Díez Picazo, Luis (1983).Experiencias jurídicas y teoría del Derecho. Barcelona: Ariel.
Feria García, ManuelC. (ed.) (1999). Traducir para la justicia. Granada: Comares.
Jung, L. (1998). Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. Ismaning. Max Hueber Verlag.
Latorre, Ángel (2002). Introducción al Derecho. Barcelona: Ariel.
Luces Gil, Francisco (2002). Derecho del Registro Civil, 5.ed., Barcelona: Bosch.
Nath / Schilling / Fingerhut (1988). Formularbuch für Verträge. Köln, Berlin, Bonn, München: Carl Heymanns Verlag.
Ortiz Sánchez, Mónica (2001). Introducción al español jurídico. Principios del sistema jurídico español y su lenguaje para juristas extranjeros. Granada: Comares.
Ortiz, M. / V. Pérez (2002). Léxico jurídico para estudiantes. Madrid: Tecnos.
Ruiz, Urbano (1986). Temas del Registro Civil. Granada: Comares.
Ruiz, Urbano (1987). Ley y Reglamento del Registro Civil. Madrid: Tecnos.
Ruiz, Urbano (1992). Formularios y Práctica del Registro Civil Comentada. Granada: Comares.
Simó Santoja, Vicente L. (1998). Formulario de actas notariales. Granada: Comares.
Simó Santoja, Vicente L.( 1994). Formulario de poderes. Granada: Comares.
Simon, H. / G. Funk-Baker (2002). Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck; Paris: Editions Dalloz; Kopenhagen: DJOF; Athen; Ant. N. Sakkoulas; Bern: Stämpfi Verlag AG.
Streiff / Pellegrini / Kaenel (1989). Vertragsvorlagen. Eine Sammlung kommentierter Vertragsmuster für die Praxis. Zürich: Verlag Organisator.

Diccionaris

Castellà

Alsina Nandi / Cascante (2003). Grundwortschatz der Rechtsprache / Vocabulario básico de terminología legal. Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Neuwied, Kriftel, Berlín: Luchterhand Verlag.
Antolínez Quijano, Crescencio(1983). Diccionario jurídico y administrativo. Alemán-español / español-alemán. Köln: Carl Heymanns Verlag.
Arco Torres, M.A. del y C. Calatayud Pérez (1986). Diccionario básico jurídico. Granada: Comares.
Becher, Herbert J. (1999). Diccionario jurídico y económico. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-Spanisch. T. II. München: Verlag C.H. Beck.
Business-Wörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch. (2004). Berlín und München: Langenscheidt.
Creifelds, Carl (1990). Rechtswörterbuch. München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung.
Finanzas, Banca, Bolsa. Diccionarios temáticos. Español, inglés, alemán, francés e italiano. (1997). Madrid: Biblioteca nueva.
Fernández Martínez, J.M. (coord.) (2002). Diccionario jurídico.Navarra: Aranzadi.
Fuente Pascual, Félix de la (2002). Glosario jurídico-político de la Unión Europea. Madrid: Tecnos.
Köbler, G. (2003). Rechtsspanisch: Deutsch-Spanisches und Spanische-Deutsches: Rechtswöterbuch für Jedermann. München: Verlag Franz Vahlen.
Martínez Esteruelas, C. y F. Diez Moreno (2001). Diccionario Espasa Jurídico. Madrid: Espasa Calpe.
Ortiz Sánchez, M. y V. Pérez Pino (2002). Léxico jurídico para estudiantes. Madrid: Tecnos.
Reichenberger, Kurt und Roswitha. (1996). Glosario del mundo laboral: alemán-español / español-alemán. Kassel.
Rothe, M. (1996). Rechtswörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch – Spanisch. Neuwied / Kriftel / Berlin: Luchterhand Verlag.
Slager, E. (1997). Pequeño diccionario de construcciones preposicionales. Madrid: Visor.
Simon, H. y G. Funk-Baker (2002). Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtsprache. München: C.H. Beck; Paris: Editions Dalloz; Kopenhagen: DJOF; Athen: Ant. N. Sakkoulas; Bern: Stämpfli Verlag.

Català

Diccionari de dret civil | Departament de Justícia i TERMCAT | Generalitat de Catalunya

Diccionari de la Diputació de Tarragona

Terminologia jurídica i administrativa | Departament de Justícia | Generalitat de Catalunya

Vocabulari de dret | Universitat de Barcelona i Universitat de València

Vocabulari jurídic | Acadèmia Valenciana de la Llengua

 


Programari

Campus Virtual (CV)