Logo UAB
2023/2024

Producció en les Indústries de la Comunicació

Codi: 104993 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 1
2501933 Periodisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Santiago Giraldo Luque
Correu electrònic:
santiago.giraldo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Assignatura optativa de tercer i quart en el Grau de Periodisme. Caldrà que l'alumnat tingui un coneixement de temes d'actualitat; demostri capacitat per l'ús correcte oral i escrit del català i el castellà. Cal tenir en compte que l'alumnat ja haurà realitzat assignatures obligatòries relacionades amb aquesta assignatura i que això permetrà que ja tingui les capacitats tècniques necessàries per al desenvolupament d'activitats específiques.


Objectius

L'assignatura pretén l'aplicació pràctica de les competències de la producció periodística més enllà dels informatius. Per a l’elaboració de qualsevol producte periodístic hi ha una feina ingent al darrere que sovint és desconeguda o no es valora prou. En aquesta assignatura intentarem mostrar-la i posar-la en pràctica de la manera més realista per preparar els alumnes quan entrin en el món laboral.

L’objectiu final de l’assignatura és que l’alumnat acabi el semestre coneixent la feina del productor/a en els diferents tipus de productes periodístics i que obtingui una base teòrica i pràctica que després pugui desenvolupar quan comenci a treballar professionalment.


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suports.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conèixer i utilitzar professionalment instruments necessaris per a enregistrar veu i imatge.
 6. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 8. Dissenyar, organitzar i projectar produccions de documentals periodístics de caràcter científic o social i realitzar pràctiques de conceptualització i preproducció.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Gestionar el temps de manera adequada.
 11. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 16. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 21. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 22. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.

Continguts

1-Presentació + fonaments de la producció

2-Producció de documentals informatius i de programes de televisió documentals

3-Producció d’un programa magazín matinal (ràdio i tv)

4-Producció de nous formats

5-Ètica en la producció.

 

(*) El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents. 

En una de les sessions de l'assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura o mòdul.


Metodologia

L’assignatura serà bàsicament pràctica, tot i que compta amb unes hores teòriques on s’explicarà com s’està fent la producció avui en els mitjans de comunicació i productes audiovisuals concrets d’èxit. Aquestes classes magistrals poden comptar amb la presència d’un convidat que explicarà la seva feina.

Totes les pràctiques seran exercicis que l’alumnat es trobarà en el dia a dia dins un mitjà de comunicació i en l’exercici de la professió. Hi haurà dues pràctiques grans que s’hauran d’anar fent durant bona part del semestre, i després unes altres que realitzaran durant les tres hores de classe, i d’altres que tindran una setmana de preparació i execució.

Tot i que la base de l’assignatura és la part de la producció periodística, és a dir, tot el procés previ a l’execució d’un reportatge o entrevista, també es valorarà que el producte final estigui ben fet.

Es treballarà en grups de 5 persones, tot i que hi haurà alguns exercicis on els grups hauran de ser més petits per ser més eficients.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 15 0,6 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16
Pràctiques de laboratori 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Treball autònom: preparació i preproducció de contingut 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

L'avaluació constarà de tres parts: la part teòrica, les pràctiques i la participació i proactivitat amb les visites de convidats i en les sessions lectives. Les pràctiques tindran un pes del 70% sobre la nota final, dividides en dues pràctiques principals i la tercera serà la suma mitjana de la resta de pràctiques del curs.

L'examen teòric serà la resolució teòrica per escrit d'un problema relacionat amb allò que s'ha explicat a classe.

Lliurament i revisió de qualificacions: L'equip docent informarà l'estudiantat de les qualificacions de les pràctiques en un termini màxim de dues setmanes.

L'equip docent farà cada setmana una retroalimentació de les activitats pràctiques realitzades de forma oral i en grup. Totes les qualificacions informades poden ser revisades, si l'estudiant així ho requereix, a les tutories

En cas de suspendre algun dels cinc apartats, no tothom es podrà recuperar. La pràctica principal i secundària no tenen recuperació, són pràctiques en grup que es realitzen durant bona part del semestre. La resta de pràctiques, si alguna no s'ha pogut fer per motius justificats, el darrer dia de classe lectiva es podrà tornar a fer. L'examen teòric es pot recuperar al final del semestre.

 

Plagi:

L'estudiant que faci qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de lassignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 20% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22
Participació en seminaris i activitats del curs 10% 0 0 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19
Pràctiques de laboratori 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

Podcasts

 

-La Sala de Solé: Las entrevistas no se enseñan al entrevistado antes de publicarlas

https://go.ivoox.com/rf/79491678

 

-La Sala de Solé: Periodismo especializado, ¿el unicornio de las redacciones?

https://go.ivoox.com/rf/69372606

 

-Plano Corto

https://www.ivoox.com/podcast-plano-corto_sq_f11123166_1.html

 

-Crims

https://www.ivoox.com/podcast-crims_sq_f1611867_1.html

 

Documentals

 

-Jeffrey Epstein (Netflix)

-Salvar al Rey (HBO)

-Jimmy Savile: una històrica britànica de terror (Netflix)

 

Programes TV

 

-Crims

https://www.ccma.cat/tv3/crims/

 

Sèries

 

-The Newsroom (HBO)

 

Pel·lícules

 

-Spotlight (HBO i Filmin)


Programari

Al tractar-se d'una assignatura completament pràctica el programari requerit és l'habitual per a la realització de les tasques periodístiques de producció de continguts en diferents formats.

En concret, es requereixen les següents eines:

Programari d'edició d'àudio: Audacity
Programari d'edició de textos: Word o similar
Programari d'edició d'imatges: Canva
Programari d'anàlisi de dades: Excel o similar


La Facultat disposa, així mateix, de càmeres i altres equips per a la correcta realització de les pràctiques periodístiques.