Logo UAB
2023/2024

Periodisme Literari

Codi: 104992 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lluis Albert Chillon Asensio
Correu electrònic:
albert.chillon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

Establerts per la institució


Objectius

 

 

Introducció als fonaments historiològics, morfològics, genològics i tematològics del Comparatisme Periodístico-Literari


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura i la narrativa periodístiques i les seves aplicacions en els diferents gèneres, mitjans i suports.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Identificar les tradicions periodístiques contemporànies catalana, espanyola i internacional i les seves modalitats d'expressió específiques, així com la seva evolució històrica i les teories i conceptes que les estudien.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Comparar les diferents tradicions en el tractament de la informació especialitzada.
 5. Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística especialitzada en informació i crítica cultural.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Conceptualitzar les teories i les tècniques del periodisme especialitzat.
 8. Demostrar un coneixement pràctic del periodisme especialitzat
 9. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 10. Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les a les diferents especialitats temàtiques informatives.
 11. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Incorporar els principis de la deontologia professional en l'elaboració de narració periodística especialitzada en informació i crítica cultural.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 19. Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.
 20. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 21. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 22. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

 

 

 

 

 

 

1.  Periodisme y literatura:  una tradició de relacions promíscues

2.  El 'gir lingüistic' i la seva incidència en els estudis periodístics

3.  Condició retòrica de l'expressió periodística

4.  Ficció i facció en l'expressió periodística

5.  Literatura periodística i periodisme literari

6.  Fites del periodisme literari modern i contemporani, de Daniel Defoe al New Journalism

7.  La petjada de la literatura fictícia en el periodisme:  novela, relat breu, escriptura teatral

8.  La petjada de la literatura factícia en el periodisme:  prosa memorialística i biogràfica (memòries, autobiografies, biografies, dietaris, cartes); prosa documental (documents personals i història oral)

9.  Gèneres i estils d'escriptura periodístico-literaria de tenor narratiu:  novel.la-reportatge, reportatge novel.lat, la crònica i les seves hibridacions

10.  Gèneres i estils d'escriptura periodístico-literaria de tenor argumentatiu:  assaig i prosa d'idees, columna, retrat i semblança

11. Gèneres i estils d'escriptura periodístico-literaria de tenor dialògic:  l'entrevista literària i el reportatge-entrevista

 

 

 

 


Metodologia

 

 

L'assignatura combinarà les explicacions sobre el temari amb els seminaris sobre obres, autors i procediments, basats en la lectura atenta i en la deliberació colectiva.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicacions a classe 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Seminaris de lectura i discussió 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

 

Les activitats d'avaluació són:

 

- A: Assistència i participació activas a les classes, seminaris i tutories (20% de la qualificació final)

- B:  Reportatge novel.lat (30% de la qualificació final)

- C:  Examen final (50% de la qualificació final)

 

Aprovar l'assignatura requereis l'obtenció d'una nota mínima de 5 en cadascuna de les tres activitats.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat de totes les activitats.  Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3,5.  Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són les tutories, l'assistència a classe i la participació als seminaris.

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en l'elaboració d'una memòria raonada i documentada sobre el temari. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, com ara un plagi, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En conseqüència, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Els professors vetllaran per observar la perspectiva de gènere, sempre que sigui possible.

 

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència, tutories i participació als seminaris 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Examen final 50% 50 2 1, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 18
Reportatge novel.lat 30% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

 

 

Albert Chillón:   -La palabra facticia.  Literatura, periodismo y comunicación, Barcelona-Valencia, Aldea Global, 2014

                       - La literatura de fets.  Els nous periodismes i l'art del reportatge, Barcelona, Llibres de l'Índex, 1993

Norman Sims:  The Literary Journalists, Ballantine Books, 1984

David Vidal:  El malson de Chandos, Barcelona-Valencia, Aldea Global, 2002

Robert Herscherr:  Periodismo narrativo, Universidad de Barcelona, 2014

Truman Capote:  A sangre fría, Barcelona, Anagrama, 2003

Tom Wolfe:  El nuevo periodismo, Barcelona, Anagrama, 1981

Ryszard Kapuscinski:  - El Sha o la desmesura del poder, Barcelona, Anagrama, 2007

                                 - El emperador, Barcelona, Anagrama, 2007

Oriana Fallaci:   - Un hombre, Barcelona, Noguer y Caralt, 1984

                       - Entrevista con la historia, Barcelona, Noguer y Caralt, 1986

Montserrat Roig:  - Els catalans als camps nazis, 1977

                          - Retrats paral·lels. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1975-1978, 3 volums


Programari

 

 

Word