Logo UAB
2023/2024

Fonaments Tecnològics del Periodisme

Codi: 104990 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jacint Niqui Espinosa
Correu electrònic:
cinto.niqui@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jacint Niqui Espinosa

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura no fa falta cap requisit previ


Objectius

.- Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia

 

.- Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s’estan produint en aquest

terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció.

 

 .- Familiaritzar-se amb la manipulació dels equips d’imatge i so destinats a la producció de continguts periodístics audiovisuals y multimèdia.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 5. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 6. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 7. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 8. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 9. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.

Continguts

.- Fonaments tecnològics: conceptes de física de les ones; espectre radioelèctric i xarxes de comunicació.

.- La Digitalització de la imatge i el so: procés de digitalització, còdexs i formats.

.- El vídeo: càmera ENG; el plató de TV; edició .

.- El so: sistemes d'enregistrament, micròfons, taula de mescles i edició.

.- Periodisme mòbil i Intel·ligència Artificial.


Metodologia

Classes magistrals a l'aula.

Pràctiques en diferents espais audiovisuals de la Facultat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Magistral 15 0,6 4, 5, 8, 10, 12
Pr?ctiques audiovisuals i multim?dia 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Lectures, preparaci? de pr?ctiques, preparaci? de proves, etc. 66 2,64 5, 6, 11, 12

Avaluació

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

- Examen teòric 40% sobre la qualificació final.

- Pràctica Plató 20% sobre la qualificació final.

- Pràctica Ràdio 20% sobre la qualificació final.

- Pràctica Postproducció i ENG 20% sobre la qualificació final.

Per aprovar l’assignatura caldrà superar el 5 en el global de les quatre activitats avaluades i que es compleixin els següents requisits:

. treure una nota mínima de 4 sobre 10 en l’examen teòric.

. treure una nota mínima de 5 sobre 10 com a resultat de la mitjana de les tres activitats pràctiques i no tenir més d’una absència en el conjunt de les sessions pràctiques.

 

Les pràctiques són d'assistència obligatòria.

No presentar-se a examen determina no ser avaluat.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 

L’alumnat nommés tindrà dret a la recuperació de l’assignatura en els següents casos:

Nota per optar a la recuperació de la teoria: entre 0 i 4,99 sobre 10.

Només es podrà recuperar un dels tres conjunts de pràctiques suspès, sempre i quan s'hagi participat en totes.

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer unaúnica prova de síntesi, que consistirà en fer l’examen de teoria, només si en un curs passat ha aprovat la part pràctica de l’assignatura i el professor responsable considera que la feina feta s’adequa a la del present curs. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Si en un curs passat l’alumnat no ha aprovat la part pràctica, haurà de tornar a fer totes les pràctiques de l’assignatura i l’examen final.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 3 0,12 5, 10, 11, 12
Pr?ctiques de laboratori 60% 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BERNAL TRIVIÑO, Ana I. (2015). Herramientas digitales para periodistas. Editorial UOC.

BONET, Montse. (2016). El imperio del aire. espectro radioeléctrico y radiodifusión. Barcelona: Editorial UOC

CASTILLO, José María. (2016). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV

CUADRADO, Francisco José y DOMÍNGUEZ, Juan José (2019). Teoría y técnica del sonido. Madrid: Editorial Síntesis.

MARTÍNEZ ABADÍA, José, VILA, Pere et al. (2004). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenido. Barcelona: Paidós.

NIQUI, Cinto. (2014). Fonaments i usos de tecnologia audiovisual digital. Barcelona, Editorial UOC. Format electrònic.

SERRANO, Pipo. (2017) La transformación digital de una redacción y el periodismo móvil. (MOJO). Editorial UOC.

 


Programari

El programari obligatori per fer les pràctiques de ràdio serà l'Audacity i el Zara Radio.

El programari recomenat per fer les pràctiques d'edició és el DaVinci Resolve.

Són els programaris audiovisuals instal·lats als equips de la Facultat.