Logo UAB
2023/2024

Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals

Codi: 104987 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Federico Cavanillas Aubeyzon
Correu electrònic:
federico.cavanillas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics, però s’entén com una continuïtat de diverses matèries cursades anteriorment. En aquest sentit, caldrà  aplicar els coneixements, les competències i les habilitats adquirides a les assignatures Llenguatges  Audiovisuals, Fonaments Tecnològics del Periodisme  i Redacció i Locució en Mitjans Audiovisualsde primer curs.

Donat que es tracta d’una assignatura on es treballa la redacció oral i audiovisual dels gèneres informatius audiovisuals, cal tenir coneixements de català i/o castellà per seguir l’assignatura i realitzar les pràctiques. 


Objectius

L’assignatura s’integra en la matèria de “Producció periodística”. Aquesta  matèria, en el grau de Periodisme, la formen les següents assignatures: :

 • Fonaments Tecnològics del Periodisme OB
 • Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics OB
 • Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals (aquesta): OB
 • Informatius en Radio i Televisió : OB
 • Disseny i Composició Visual:  OT
 • Fotoperiodisme OT
 • Producció en les Indústries de la Comunicació OT
 • Producció Periodística Multi plataforma (UAB Campus Media)  OT

L’assignatura, dintre del bloc formatiu, aporta els conceptes generals i  les bases teòriques  de com transmetre  informació periodística en el llenguatge propi dels  mitjans de comunicació audiovisual i de com aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics. El principal objectiu és la aplicació pràctica de la teoria dels gèneres, la redacció i les rutines organitzatives encaminades a la capacitació en la construcció discursiva dels relats informatius audiovisuals.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conèixer i utilitzar professionalment instruments necessaris per a enregistrar veu i imatge.
 6. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Gestionar el temps de manera adequada.
 9. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 18. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 19. Valorar la utilització del disseny en tots els mitjans de comunicació com a suport a la transmissió d'informacions en premsa, ràdio, televisió i multimèdia.

Continguts

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan a partir dels següents eixos temàtics:

-  Gèneres informatius  audiovisuals i rutines productives. El rol del periodisme audiovisual en temps de xarxes socials. 
-  La informació d’actualitat  a ràdio i televisió 
-  Els gèneres dialògics. L’entrevista i els gèneres polèmics a ràdio i televisió
-  El reportatge a ràdio i televisió

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

El contingut de l’assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.


Metodologia

L’adquisició de coneixements es farà a través de diversos procediments metodològics que inclouen classes  magistrals, seminaris  i pràctiques de laboratori.

En les sessions teòriques es farà l’exposició dels continguts del programa. En els seminaris s’aprofundirà en l’anàlisi de produccions informatives audiovisuals professionals. Pel que fa a les pràctiques, serviran per aplicar a casos reals allò après a les sessions  prèvies. El seu disseny i preparació -junt amb les diferents documents relacionats-  formaran  part del treball autònom previst  a l’assignatura. Es farà una prova escrita per conèixer tant el grau d’assoliment dels coneixements teòrics com la capacitat per aplicar-los.

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 9, 19
Pràctiques en el laboratori 75 3 5, 9, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 5, 9
Tipus: Autònomes      
Preparació i realització de pràctiques i treballs 165 6,6 5, 9, 18, 19

Avaluació

Les competències d’aquesta assignatura s’avaluaran mitjançant diferents procediments:

-  Prova teòrica, 30% sobre la qualificació final

-  Proves pràctiques de laboratori, 50% sobre la qualificació final

-  Treballs encarregats en els seminaris, 20% sobre la qualificació final

Per superar l’assignatura cal haver participat en els tres tipus d’activitats d’avaluació proposades. En cas d’absència  obligada, aquesta s’ha de justificar al professorat el més aviat possible.

Les persones que realitzin qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació en un acte d’avaluació, seran qualificades  amb 0 en aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 Recuperació

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat  d’un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de  2/3 parts de la qualificació total de l’assignatura. Aspectes a tenir en compte:

-       Cal haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la mitjana de l’assignatura

-       No es poden  recuperar individualment pràctiques o exercicis realitzats  en grup

-       Només es podran recuperar les pràctiques que hagin estat realitzades prèviament i s’hagin suspès.

-       La recuperació haurà de demanar-se al professorat responsable en els termes que  es fixin després de comunicar les notes de l’avaluació.

2a Matrícula

-        En cas de 2a matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen tipus test. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació d'aquest examen.

Plagi

-       En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica 30% 3 0,12 9, 19
Pràctiques 50% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Seminaris (participació i exercicis escrits) 20% 4 0,16 9, 18, 19

Bibliografia

Bibliografia bàsica

 -       Balsebre, Armand; Mateu, Manuel i Vidal, David (1998). La entrevista en radio, televisión y prensa, Madrid: Cátedra

 -       Cebrián Herreros, Mariano (1992):  Géneros informativos audiovisuales: radio, televisión, periodismo gráfico, cine, video , Madrid: Editorial Ciencia 3 Distribución

 -       Comas, Eva (2009) La ràdio en essència: els sons de la realitat a la ràdio informativa, Barcelona: Trípodos – Facultat  de Comunicació Blanquerna

 -       López, Celestino J. i Prósper,  José (1999) : Elaboración de noticias y reportajes audiovisuales, València: Fundación  Universitaria San Pablo CEU

 -       Oliva, Llúcia i Sitjà, Xavier (2007) Las noticies en radio y televisión: periodismo audiovisual en el siglo XXI, Omega, Barcelona

 -       Rodero, Emma (2001) : Manual práctico para la realización de entrevistas y reportajes para la radio, Libreria Cervantes, Salamanca.

 -       Vilalta, Jaume (2006): El espíritu del reportaje, Barcelona:  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

Bibliografia complementària

-       Arfuch, Leonor (2004). La entrevista, una invención dialógica,  Barcelona: Ediciones Paidós

 -       Barroso, Jaime (2009). Realización de documentales y reportajes: Técnicas y estrategias del rodaje en el campo, Madrid: Síntesis

 -       Brichs, Xavier (2004). Reflejos de la realidad. Así son y así se hacen los mejores programas de reportajes de la televisión, Barcelona: Ed. Cims/Midac

 -       De Latorre, Blanca i Llauradó, Ester (1999). Una imatge val més. La feina de l'ENG-videoperiodisme, Barcelona: Ed. Pòrtic

 -       Fernández, Federico i Martínez, José (2004). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona: Ediciones Paidós

 -       Halperin, Jorge (2004): La entrevista periodística. Intimidades de la conversación pública, Barcelona: Ediciones Paidós

 -       Marin, Carles (coord.) (2017).  Reporterismo de televisión. Guia de buenas prácticas del reportero audiovisual Barcelona: Gedisa

 -       Martínez Costa, M. Pilar i Herrera, Susana (2008) La crónica radiofónica, Madrid: Ediciones IORTV

 -       Martínez Costa, M. Pilar (coord.) (2002). Información radiofònica, Barcelona:  Ariel Comunicación

 -       Vilalta, Jaume (2007). El reportero en acción. Noticia, reportaje y documental en televisión, Barcelona: Publicacions i  Edicions de la Universitat de Barcelona


Programari

S'utilitzarà progranari específic d'edició d'àudio i vídeo.