Logo UAB
2023/2024

Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

Codi: 104984 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Colet Ruz
Correu electrònic:
jordi.colet@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Gemma Freixa Rubio
Jordi Olive Calvo

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

– Formar professionals preparats en organitzar la informació en els mitjans gràfics.

– Aplicar els coneixements del periodisme en l’organització de la informació i en la comunicació en els mitjans gràfics.

– Transmetre informació a través dels missatges gràfics.

– Utilitzar els elements formals i adaptar els missatges gràfics tenint en compte els destinataris de la informació.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Conèixer i utilitzar professionalment instruments necessaris per a enregistrar veu i imatge.
 5. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 6. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 7. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 8. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 14. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.
 15. Valorar la utilització del disseny en tots els mitjans de comunicació com a suport a la transmissió d'informacions en premsa, ràdio, televisió i multimèdia.

Continguts

TEMA 1. FONAMENTS

1. Disseny periodístic

2. Missatge gràfic

3. Dualitat contingut-forma

 

TEMA 2. ELEMENTS

Bloc 1. Arquitectura gràfica

 1.  Espais gràfics
 2.  Formats de publicació
 3.  Retícula base
 4.  Jerarquia visual
 5.  Tipovisió i tipolectura

 

Bloc 2. Tipografia

 1.  Classificació general
 2.  Estil, família i sèrie
 3.  Anatomia del caràcter
 4.  Tipometria
 5.  Paràmetres de composició textual
 6.  Proves de llegibilitat

 

Bloc 3. Color

 1.  Expressió visual
 2.  Espais de color
 3.  To, saturació i lluminositat
 4.  Harmonia

 

Bloc 4. Gràfics

 1.  Classificació general
 2.  Bitmap i vectorial
 3.  Paràmetres de reproducció

 

TEMA 3. PROCEDIMENTS

 1. Producció gràfica
 2. Producció digital
 3. Materials
 4. Llibre d’estil visual

 


Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura.

Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 12 0,48 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15
Seminaris 15 0,6 2, 5, 9, 11, 13
Treball Autònom 60 2,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tutories 7,5 0,3 4, 5
Tipus: Supervisades      
Avaluació Teòrica 7,5 0,3 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Pràctiques Laboratori 5 0,2 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15

Avaluació

LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SÓN:

R1 (premsa diària 1): 0%

R2 (premsa diària 2): 10%

R3 (llibre d'estil) 15% (en grup)

R4 (portada) 10%

R5 (sumari) 10%

R6 (pàgines revista) 20%

R7 (examen teòric) 30%

R8 (book-portfoli) 5%

 

Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les activitats programades de l'assignatura.

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

 

SEGONA MATRÍCULA

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en realitzar novament les activitats pendents del curs anterior.

La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

 

PLAGI

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir.
 
En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 
 
AVALUACIÓ ÚNICA
 
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen de Teoria 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15
Pràctiques Disseny 70% 40 1,6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

ANGELETTI, Norberto i OLIVA, Alberto (2002). Revistas que hacen e hicieron historia. Barcelona: Ediciones EL Sol.

CALDWELL, Cath i ZAPPATERRA, Yolanda (2014). Diseño editorial. Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales. Barcelona: Gustavo Gili.

CAMPI, Isabel (2020). ¿Qué es el diseño? Barcelona: Gustavo Gili.

CANGA LAREQUI, Jesús (1984). El diseño periodístico en la prensa diaria. Normas básicas. Barcelona: Editorial Bosch.

DONDIS, Donis A. (2017). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.

HELLER, Eva (2010). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.

JOHANSON, Kaj et al. (2011). Manual de producción. Recetas. Barcelona: Gustavo Gili.

LEWIS, Angharad (2016). ¿Quieres publicar una revista? Autoedición, diseño, creación y distribución de publicaciones independientes. Barcelona: Gustavo Gili.

LOCKWOOD, Robert (1992). Diseño de la Notícia. Barcelona: Ediciones B.

LUPTON, Ellen (2011). Pensar con tipos. Guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores. Gustavo Gili.

MARTINEZ DE SOUZA, José (1994). Manual de edición y autoedición. Madrid: Ediciones Pirámide.

MESTRES, JOSEP et al. (1996). Manual d’estil. La redacció i edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial.

SUÁREZ CARBALLO, Fernando (2008). Fundamentos del diseño periodístico. Pamplona: EUNSA.

TENA PARERA, Daniel (2011). Diseñar para comunicar. Barcelona: Editorial Bosch.

— (2017). Diseño gráfico publicitario: diseño gráfico y dirección de arte publicitaria. Madrid: Editorial Síntesis.


Programari

Affinity Publisher

Affinity Photo