Logo UAB
2023/2024

Producció Periodística Multiplataforma (UAB Campus Mèdia)

Codi: 104978 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 0
2501933 Periodisme OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Santiago Giraldo Luque
Correu electrònic:
santiago.giraldo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ricardo Carniel Bugs

Prerequisits

Assignatura de quart en el Grau de Periodisme. Es necessitarà que l'alumnat tingui un coneixement de temes d'actualitat; demostri capacitat per l'ús correcte oral i escrit del català i el castellà i coneixements d''anglès. Cal tenir en compte que l'alumnat ja haurà realitzat assignatures obligatòries relacionades amb aquesta assignatura i que això permetrà que ja tingui les capacitats tècniques necessàries pel desenvolupament d'activtats específiques


Objectius

L'assignatura pretén l'aplicació pràctica de les competències periodístiques de producció de continguts multimèdia i el conjunt de rutines organitzatives, encaminades a l'elaboració de productes periodístics en un context de producció periodística multiplataforma.

S'abordaran les peculiaritats de les redaccions i la producció multiplataforma d'un producte específic, la transformació del perfil professional i els nous llenguatges audiovisuals. Es pretén que els futurs graduats i graduades siguin capaços de crear, planificar, dirigir i produir productes periodístics multiplataforma.

Tant el material com la dinàmica de l'assignatura tenen un alt component pràctic. Les pràctiques consistiran en una simulació professional en un entorn real a partir del desenvolupament d'un mitjà periodístic multiplataforma vinculat al Campus Mèdia de la UAB. L'alumnat elaborarà productes periodístics en qualsevol suport. A més, els i les estudiants seran capaços de prendre les decisions que es requereixin, independentment del lloc de treball que ocupin a l'escala laboral periodística o en el mitjà en el que treballin.

L'assignatura aporta els coneixements pràctics per entendre el context de la producció periodística multiplataforma i de les rutines periodístiques. L'objectiu principal és dotar a l'alumnat de les competències necessàries en la producció, realització, direcció i creació de productes periodístics en tots els formats i suports digitals. Es facilitarà que l'alumnat conegui el context de les noves exigències professionals relacionades amb les formes d'expressió digitals.


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 16. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 17. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 22. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 23. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.
 26. Valorar la utilització del disseny en tots els mitjans de comunicació com a suport a la transmissió d'informacions en premsa, ràdio, televisió i multimèdia.

Continguts

Tema 1. Introducció a la producció periodística multiplataforma Què es la producció periodística? Cóm es fa un producte periodístic multiplataforma? Qualitats del productor periodístic. Peculiaritats específiques de les redaccions i de les produccions multiplataforma.

Tema 2. El procés de la producció periodística multiplataforma. Organització d'una redacció multimèdia. Els professionals. Organització d'un equip de producció multimèdia i multiplataforma. Noves professions. Noves rutines de treball. Transformació del perfil professional. Lideratge d'un equip de periodistes. La planificació com a base de treball i el treball en equip com a solució. Tasques de cada persona en un equip. La selecció de les notícies i temes. De què i com s'informa. Les fonts. Canvi del valor informatiu. Jerarquització. El producte final. Estratègies de selecció en els productes digitals. Integració de múltiples formats en un producte multiplataforma. Periodisme de dades i verificació d'informació.

Tema 3 Producció periodística per Internet. Producció periodística per plataformes d'interès general i per plataformes específiques. Articulació d'una narració multimèdia. Selecció adequada de formats i fonts. Guió i preproducció. Edició i producció en diferents formats. Escenaris i àmbits periodístics en un context digital i multiplataforma. Exemples de bones pràctiques.

(*) El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

En una de les sessions de l'assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura o mòdul.

El contingut d'aquesta assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere


Metodologia

L'assignatura s'estructura en sessions pràctiques. Les pràctiques consistiran en la creació d'un mitjà periodístic multiplataforma que treballi de forma real. Durant la primera sessió de classe els estudiants es distribuiran els rols de treball i concebran la idea central i el projecte de mitjà a desenvolupar durant les sessions següents.

Els equips plantejaran, de forma autònoma, la divisió d'equips, la distribució de rols, la concreció temàtica i el disseny dels continguts. Els equips de treball estaran integrats per alumnat amb diferents perfils: Coneixement de les xarxes socials; Coneixements tècnics de producció, muntatge i edició de fotografies, àudios i vídeos; Tècnics i creatius; Redactors especialitzats; i, Persones amb capacitat de lideratge.

Durant cada setmana presencial, l'equip del mitjà creat haurà de produir i emetre un producte periodístic multiplataforma integrat. L'assignatura comptarà amb sessions en què es realitzaran altres activitats diferents a la producció de continguts, en què s'explicaran casos de bones pràctiques o rodes de premsa especialitzades.

L'equip docent realitzarà, durant totes les sessions de producció, acompanyament i atenció tutorial individual i en grup destinada a la resolució de problemes tècnics, de gestió i d'organització de l'equip. En cadascuna de les sessions, l'equip docent ha de garantir una retroalimentació de les activitats desenvolupades pel grup en funció del producte presentat. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació i revaluació 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Classe magistral 6 0,24 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23
Pràctiques de laboratori 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Seminaris 12 0,48 1, 5, 7, 12, 14, 18, 21, 26
Treball autònom: preparació i preproducció de contingut semanal 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues parts diferenciades:

A. Les pràctiques de laboratori: representen el 70% de la nota i es divideix en dos activitats d'avaluació:

L'avaluació contínua I (50% de la nota amb un mínim de 7 pràctiques puntuables) i l'avaluació contínua II (40% de la nota amb 2 pràctiques puntuables).

B. Participació en seminaris, rodes de premsa i activitats del curs: 10% de la nota.

 

A. Pràctiques de laboratori: L'assignatura pretén l'aplicació pràctica de les competències periodístiques multimèdia i el conjunt de rutines organitzatives, encaminades a l'elaboració de productes periodístics en un context de producció periodística multiplataforma.

Les pràctiques consistiran en una simulació professional a partir de la creació d'un mitjà periodístic multiplataforma que treballi de forma real. L'alumnat elaborarà productes periodístics en qualsevol suport i adoptarà diferents rols professionals.

Cada setmana presencial es realitzarà una activitat en la redacció periodística creada i que estarà relacionada amb l'actualitat periodística: notícies/reportatges/entrevistes/cròniques/debats/participació a UAB Mèdia/dinamització de xarxes socials, etc. També durant les diferents setmanes els estudiants hauran d'assumir un rol professional: editor, director, cap de portada, cap de secció, redactor, verificador de dades, corrector d'estil, community manager, etc. La nota final de la part A de l'assignatura (pràctiques de laboratori) consistirà en la mitjana aritmètica simple del total de les pràctiques realitzades, i conformarà el 90% de la qualificació final de l'assignatura.

L'assignatura, d'acord al calendari acadèmic, té prevista la realització de, almenys, 7 pràctiques de laboratori a desenvolupar entre les sessions 3 i 16 del calendari del curs. El seu desenvolupament dependrà de la normalitat acadèmica del semestre. La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Totes les pràctiques de laboratori realitzades són avaluables.

Així, cadascuna de les pràctiques, en cas de ser 7, tindrà un pes específic (dins de l'apartat A de l'assignatura) del 10%.

En el cas que, per motius extra-acadèmics (problemes sanitaris, vagues, problemes atmosfèrics, tancaments inesperats, etc.) les sessions es vegin afectades i, amb això, el nombre mínim de pràctiques de laboratori, es mantindrà el mateix procediment d'avaluació: la qualificació final de la part A de l'assignatura serà la mitjana aritmètica del total de les pràctiques realitzades.

Per aprovar aquesta part de l'assignatura, el nombre màxim de pràctiques suspeses o no presentades (sense excusa justificada) és de 1.

 

B. Participació en seminaris i activitats del curs:

Per aprofundir en tots els aspectes pràctics, l'assignatura també desenvoluparà sessions en què es realitzaran altres activitats diferents a la producció de continguts en les que s'explicaran casos de bones pràctiques o en les que es duran a terme conferències o rodes de premsa especialitzades.

L'estudiantat haurà d'assistir de forma obligatòria a aquestes sessions específiques. L'equip docent encarregarà un exercici periodístic (entrevista, roda de premsa, crònica, article d'opinió, notícia, etc.) a les estudiants per garantir la participació activa d'elles en les sessions programades.

L'assistència a aquestes sessions i la realització de l'exercici periodístic, significaran el 10% de la nota final de l'assignatura. En cadascuna de les sessions, s'encarregarà un exercici periodístic específic. La nota final de la part B de l'assignatura (participació en seminaris i activitats el curs) consistirà en la mitjana aritmètica simple del total dels exercicis periodístics realitzats.

Les estudiants que no assisteixin presencialment a les sessions programades dins de l'apartat B de l'assignatura, no podran realitzar els exercicis periodístics programats per l'equip docent.

Nota final: La nota final de l'assignatura serà la suma entre l'apartat A i l'apartat B explicats anteriorment. No cal una nota mínima en cada part de l'assignatura per fer el càlcul de la nota final.

Lliurament i revisió de qualificacions: L'equip docent informarà l'estudiantat de les qualificacions de les seves pràctiques en un termini màxim d'una setmana (tant en l'apartat A, com en l'apartat B). Així, per exemple, si la pràctica es realitza a la sessió 3, les qualificacions obtingudes en aquesta pràctica han de ser informades, per tard, abans de l'inici de la sessió 4.

L'equip docent realitzarà, cada setmana, una retroalimentació de les activitats pràctiques realitzades de forma oral i en grup. Totes les qualificacions informades poden ser revisades, si l'estudiant així ho requereix, en la sessió de classe presencial immediatament següent a la informació de les qualificacions.

L'estudiant haurà de manifestar a l'equip docent la seva intenció de revisió de la nota en aquesta sessió i el professorat, en aquesta mateixa sessió, atendrà a la revisió sol·licitada donant per finalitzat el procés.

 

RECUPERACIÓ: En les tres últimes setmanes del curs els estudiants que no hagin superat la part A de l'assignatura (pràctiques de laboratori) podran presentar-se a una prova de síntesi de reavaluació. La condició obligatòria per poder optar a la recuperació de l'assignatura és haver fet, com a mínim, 2/3 del total de les pràctiques del curs i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5 (i menor que 5) en el conjunt de treballs pràctics realitzats per la alumna per a la part A de l'assignatura durant el curs.

La part B de l'assignatura, al tractar-se d'activitats que es desenvolupen en una sessió concreta, i de forma presencial, no podrà ser reavaluada o recuperada. D'acord amb els criteris assenyalats anteriorment, si un estudiant no realitza, almenys, el 66% de les pràctiques de laboratori es considerarà com no avaluable d'aquesta assignatura.

 

PLAGI: L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continua I: treballs durant tot el curs 50% 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Avaluació continua II: sessions especials 40% 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Participació en seminaris i activitats del curs 10% 6 0,24 1, 3, 5, 6, 7, 16, 19, 22, 23, 24

Bibliografia

BALL, Benjamin (2016). Multimedia, Slow Journalism as Process, and The Possibility of Proper Time, Digital Journalism, 4(4), 432-444, DOI: 10.1080/21670811.2015.1114895

BANIS, Davide (2018). "Is immersive content the future of journalism?", Medium. https://bit.ly/2LwQ6lC BRADSHAW, Paul (2017). "What changed in 2017 - and what we can expect in 2018 (maybe)", Online Journalism. https://bit.ly/2JqdK2E

BULL, Andy (2018). "Masterclass 9. 2018 essential update for Multimedia Journalism", Andy Bull. https://bit.ly/2kXubIX

BUNCE, Mel (2019). Management and resistance in the digital newsroom. Journalism, 20(7), 890-905. https://doi.org/10.1177/1464884916688963

COHEN, Nicole S. (2019). At Work in the Digital Newsroom, Digital Journalism, 7(5), 571-591, DOI: 10.1080/21670811.2017.1419821

DUNHAM, Richard Scott (2020). "Best Practices in Multimedia Journalism". In: Multimedia Reporting. Tsinghua Global Business Journalism Series. Springer.

GINGRAS, Richard (2018). "News Then, News Now: Journalism in a Digital Age", Medium. https://bit.ly/2LwOGri

LE MASURIER, Megan (2015). What is Slow Journalism?, Journalism Practice, 9(2), 138-152, DOI: 10.1080/17512786.2014.916471

LÓPEZ-GARCÍA, Xosé; COSTA-SÁNCHEZ, Carmen; VIZOSO, Ángel. (2021). Journalistic Fact-Checking of Information in Pandemic: Stakeholders, Hoaxes, and Strategiesto Fight Disinformation during the COVID-19 Crisis in Spain. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1227. https://doi.org/10.3390/ijerph18031227

MORENO-GIL, Victoria; RAMON, Xavier; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Ruth. (2021). Fact-checking interventions as counteroffensives to disinformation growth: standards, values, and practices in Latin America and Spain. Media Commun. 9(1):251-63. DOI: 10.17645/mac.v9i1.3443

NEUBERGER, Christoph; NUERNBERGK, Christian; LANGENOHL, Susanne (2019). Journalism as Multichannel Communication, Journalism Studies, 20(9), 1260-1280, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1507685

PERREAULT, Gregory; Stanfield, Kellie (2019). Mobile Journalism as Lifestyle Journalism?, Journalism Practice, 1(33), 331-348, DOI: 10.1080/17512786.2018.1424021

PINCUS, Hanna, WOJCIESZAK, Magdalena; BOOMGARDEN, Hajo. (2017). Do Multimedia Matter? Cognitive and Affective Effects of Embedded Multimedia Journalism. Journalism & Mass Communication Quarterly, 94 (3), 747-771. https://doi.org/10.1177/1077699016654679

SALAVERRÍA, Ramón (2020). "Digital Journalism". In: The International Encyclopedia of Journalism Studies (eds T.P. Vos, F. Hanusch, D. Dimitrakopoulou, M. Geertsema-Sligh and A. Sehl). doi:10.1002/9781118841570.iejs0189

SÁNCHEZ-GARCÍA, Pilar; SALAVERRÍA, Ramón (2019). Multimedia news storytelling: Semiotic-narratological foundations. El profesional de la información, 28(3). https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.03


Programari

Al tractar-se d'una assignatura completament pràctica el programari requerit és l'habitual per a la realització de les tasques periodístiques de producció de continguts en diferents formats.

En concret, es requereixen de les següents eines:

Programari d'edició audiovisual: DaVinci Resolve

Programari d'edició d'àudio: Audacity

Programari d'edició de textos: Word o similar

Programari d'edició d'imatges: Canva

Programari d'anàlisi de dades: Excel o similar

Programari de visualització de dades: Infogram - Datawrapper - CARTO

Programari d'edició multimèdia: Wordpress - Blogger - Wix

La Facultat disposa, així mateix, de càmeres i altres equips per a la correcta realització de les pràctiques periodístiques.