Logo UAB
2023/2024

Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

Codi: 104973 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Natividad Ramajo Hernandez
Correu electrònic:
natividad.ramajo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pedro Manuel Molina Rodríguez-Navas

Prerequisits

Ser capaç d'expressar-se correctament en castellà i/o català, tant per escrit com oralment. Això implica conèixer les gramàtiques castellana i/o catalana.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és aportar els coneixements bàsics sobre l'escriptura i la narrativa periodístiques adequades als mitjans i suports audiovisuals des d'un punt de vista teòric i pràctic. L'assignatura pretén dotar l'alumnat dels conceptes teòrics i de les tècniques bàsiques per a la redacció i transcripció oral de textos periodístics adaptats a la percepció sonora-visual i a les característiques dels gèneres audiovisuals.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura i la narrativa periodístiques i les seves aplicacions en els diferents gèneres, mitjans i suports.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els textos escrits a les necessitats específiques que impliquen la utilització de tecnologies i els seus sistemes per processar, elaborar i transmetre informació.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 7. Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les als gèneres periodístics en mitjans audiovisuals.
 8. Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les als gèneres periodístics en suports multimèdia.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 14. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Introducció: comprensió sonora i mediació tecnològica

2. Nocions bàsiques sobre l'escriptura i la narrativa audiovisual

3. Nocions bàsiques sobre l'ètica i la deontologia periodística

4. Veu, locució i prosòdia

5. Macroestructura

6. Microestructura

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.


Metodologia

Activitats dirigides:

a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i pràctics.

b) Pràctiques al Laboratori: els dos principals objectius són que l'alumnat realitzi escrits i narracions periodístiques audiovisuals i que treballi l'ús professional de la veu.

- Activitats supervisades:

Tutories presencials individuals o en grup i avaluació de coneixements.

- Activitats autònomes.

L'alumnat haurà de fer les lectures indicades com a obligatòries i totes les activitats planificades per un correcte desenvolupament de les pràctiques al Laboratori; a més de l'estudi amb una lectura comprensiva de la bibliografia bàsica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 15 0,6 1, 7, 8
Pràctiques de Laboratori 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
Tutories 6 0,24
Tipus: Supervisades      
Avaluació 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Activitat Autònoma 75 3

Avaluació

- Examen escrit (40%)
- Proves pràctiques de laboratori (60%)

La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda. És imprescindible realitzar les dues parts corresponents a les proves d'avaluació per a superar l'assignatura. No es realitzarà la mitjana si una d'elles està suspesa.

RECUPERACIÓ:
Durant les setmanes de reavaluació es procedirà a recuperar la part o parts suspeses.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Escrit 40% 1,5 0,06 1, 7, 8
Proves pràctiques de laboratori 60% 16,5 0,66 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bàsica:

Alsius, Salvador (1998). Ètica i periodisme. Editorial Pòrtic. Barcelona.

Blanch, Margarita y Lázaro, Patricia (2010). Aula de Locución. Cátedra: Madrid

Huertas Bailén, Amparo y Perona Páez, Juan José (1999). Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. Bosch: Barcelona.

Langer, John (2000). La televisión sensacionalista. El periodismo popular y las "otras noticias". Paidós: Barcelona.

Mayoral, Javier (coord.); Sapag, Pablo; Huerta, Armando y Díez, Francisco Javier (2008). Redacción periodística en televisión. Síntesis: Madrid.

Complementària:

Boyd, Andrew, Stewart, Peter, Alexander, Ray (2008). Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News. Focal Press: Oxford

Cano Muñoz, Isidro (2005). El don de la palabra: hablar para convencer. Thomsom: Madrid.

Cebrían Herrero, Mariano (2004). La información en televisión. Obsesión mercantil y política. Gedisa: Barcelona.

Dale Carnegie (2009). Cómo hablar bien en público. Elhasa:  Madrid.

Ortiz Sobrino, Miguel Ángel y Pérez Ornia, José Ramón (2006). Claves para elaborar la información en Radioy Televisión. IORTV:Madrid.

Oliva, Llúcia i Sitjà, Xavier (1999). Las noticias en televisión. IORTV: Madrid.

Rodero, Emma (2003). Locución Radiofónica. IORTV: Madrid.

Wulfemeyer, K. Tim (2009). Beginning Radio and TV Newswriting: A self-instructional learning experience. Iowa University Press: Iowa.

 


Programari

No s'utilitza cap programari específic.