Logo UAB
2023/2024

Expressió i Argumentació en Espanyol

Codi: 104972 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jéssica Córdoba Marín
Correu electrònic:
jessica.cordoba@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Jesus Machuca Ayuso
Matthias Ulrich Raab
Antinea Ravarotto
Maria Teresa Cantillo Nieves
Georgina Bargallo Osuna

Prerequisits

És necessari un nivell de nadiu per tal de poder seguir l'assignaturia (C1-C2).


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és perfeccionar la capacitat d'anàlisi i producció de textos per als mitjans de comunicació tant en la seva varietat oral com escrita. Al final del curs, l'alumnat ha de conèixer les principals característiques d'una sèrie de models textuals, la qual cosa li permetrà aplicar aquests coneixements a la composició de textos en espanyol.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials oralment i per escrit.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el pensament científic amb rigor.
 2. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Construir textos en les dues llengües oficials que s'adeqüin a les estructures del llenguatge periodístic.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Demostrar que es té domini de les llengües oficials i dels seus recursos expressius per produir texts orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
 7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Trobar el que és substancial i rellevant en textos periodístics, en les dues llengües oficials, en qualsevol suport per detectar formes correctes d'expressió orals i escrites.

Continguts

Tema 1. Oralitat i escriptura en els textos periodístics. Manifestacions de la llengua oral i de la llengua escrita en diferents mitjans. Recursos lingüístics per a l'elaboració de textos. Norma i ús. Alguns dels problemes normatius de l'espanyol. 

Tema 2. Les unitats textuals: enunciats i paràgrafs. El text argumentatiu. Tipus d'argumentacions. Constituents de l'enunciat, concordança i ordre de paraules. Tipus de paràgraf. Ús dels connectors i d'elements referencials.

Tema 3. Procediments de creació textual. Factors lingüístics i extralingüístics: la variació i la creativitat. Denotació i connotació.

Tema 4. Característiques articulatòries dels sons vocàlics i consonàntics de l'espanyol. Estructura de la síl·laba i problemes de pronunciació. Els trets prosòdics: velocitat d'elocució, les pauses i distribució dels accents en l'enunciat. Estratègies d'èmfasi per argumentar en llengua oral: ordre de paraules, volum de veu, silencis.

Tema 5. La presentació oral. Recursos lingüístics per a presentacions orals. Preparació d'intervencions orals. Recursos orals per a la presentació oral. La comunicació no verbal.


Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 17 0,68
Pràctiques d'aula i seminaris 34 1,36 4, 6, 8, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 9,5 0,38
Tipus: Autònomes      
Lectura, anàlisi i síntesi dels textos i documents, preparació i realització de treballs 89,5 3,58 4, 6, 8, 14

Avaluació

Avaluació continuada

L'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs les següents proves:

 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit (25 %).
 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral (25 %). 
 • Prova de comprensió de les lectures obligatòries (10 %).
 • Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs (40 %). 

Les característiques de cadascuna de les pràctiques s'especificaran durant el curs i podran consultar-se al Moodle.

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les proves i lliurar-les en el termini fixat. S'ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5. Per calcular la nota final s'aplicaran els percentatges anteriorment indicats.

Per poder sumar les diferents activitats d’avaluació és necessari obtenir una qualificació mínima de 3 sobre 10 en cadascuna de les proves. Els estudiants que no hagin arribat al 5 amb la suma de totes les notes podran presentar-se a la recuperació d'un màxim de dues de les proves realitzades de manera ordinària (que no superin el 50 % de la nota). Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir, com a mínim, una nota mitjana de 3,5. La recuperació només permet accedir a un 5 a la nota final. 

Es considerarà "No avaluat" quan l'estudiant només hagi realitzat una de les pràctiques/proves. L'elaboració de més d'una pràctica/prova suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a l'avaluació. 

 

Avaluació única

L'alumnat que opti per l'avaluació única haurà de realitzar les següents proves:

 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit (25 %).
 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral (25 %). 
 • Prova de comprensió de les lectures obligatòries (10 %).
 • Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs (40 %). 

El dia de les proves teòriques i del lliurament de les pràctiques s'indicarà al Moodle a l'inici de curs.

Les condicions per aprovar i reavaluar l'assignatura són les mateixes que les de l'alumnat que segueix l'avaluació continuada.

 

ADVERTIMENTS:

Les faltes d'ortografia, així com els errors a la puntuació, la morfosintaxi i el lèxic es penalitzen amb -0,2 punts cadascuna. Amb més de 15 faltes o errors gramaticals la prova es considerarà suspesa amb un 0 i haurà de repetir-se en la recuperació. En la recuperació l'estudiant només pot presentar-se a un màxim de dues proves (del total de quatre).

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat, publicació d'activitats d'avaluació a qualsevol plataforma externa a la UAB...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova de comprensió de les lectures obligatòries 10 % 0 0 5, 7, 9, 14
Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs 40 % 0 0 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14

Bibliografia

 

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
 
Bibliografia bàsica
 • ALCOBA RUEDA, Santiago. (coord.) (2009). Lengua, Comunicación y Libros de Estilo. Barcelona. Publicación electrónica: http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2009/07/libro-estilo.pdf
 • ÁLVAREZ, Miriam (1994) Tipos de escrito II: Exposición y argumentación, Madrid: Arco/Libros (Cuadernos de lengua española 15).
 • BRIZ, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.
 • BUSTOS, Alberto. Blog de Lengua. Disponible en https://blog.lengua-e.com/alberto-bustos/
 • FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina (2007): La argumentación lingüística y sus medios de expresión, Madrid: Arco/Libros.
 • HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y María del Carmen García Tejera (2004): El Arte de hablar: manual de retórica práctica y de oratoria moderna, Barcelona: Ariel.
 • MAS MANCHÓN, Lluís. (2017). «Competencias documentales, textuales y enunciativas para un nuevo profesional de la comunicación». Pragmalingüística, 25, pp. 401-415. Disponible en https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/2499
 • MONTOLÍO, Estrella (dir.) (2014): Manual de escritura académica y profesional. Barcelona: Ariel.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2019): Libro de estilo de la lengua española: según la norma panhispánica, Madrid: Planeta.
 • REGUEIRO, M.ª Luisa y SÁEZ, Daniel M. (2013): El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid, Arco/Libros.
 • SÁNCHEZ LOBATO, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.

 

Bibliografia específica
 
Al llarg del curs es facilitaran les referències bibliogràfiques obligatòries i complementàries funamentals per el seguiment del curs.

Programari

No es requereix de programari específic.