Logo UAB
2023/2024

Expressió i Argumentació en Català

Codi: 104970 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
David Paloma Sanllehi
Correu electrònic:
david.paloma@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ignasi de Loiola Badia Capdevila
Vanesa Palomo Berjaga

Prerequisits

L'alumnat provinent de fora de les terres de parla catalana, és a dir, sense escolarització prèvia en aquesta llengua, ha de seguir un pla de treball paral·lel per aprendre català. Aquesta dedicació paral·lela és necessària però no suficient per superar l'assignatura: l'alumnat que tingui aquest perfil serà avaluat amb els mateixos criteris que el grup, si bé es tindran en compte els esforços i els avenços demostrats.


Objectius

 

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

1) Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació.

2) Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació lingüístiques.

3) Conèixer i dominar la pronunciació formal.

4) Consolidar els coneixements i l'aplicació de la normativa catalana, per arribar a tenir un domini complet del sistema lingüístic.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials oralment i per escrit.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el pensament científic amb rigor.
 2. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Construir textos en les dues llengües oficials que s'adeqüin a les estructures del llenguatge periodístic.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Demostrar que es té domini de les llengües oficials i dels seus recursos expressius per produir texts orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
 7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Trobar el que és substancial i rellevant en textos periodístics, en les dues llengües oficials, en qualsevol suport per detectar formes correctes d'expressió orals i escrites.

Continguts

 

1. La norma i l'estàndard. El procés d'estandardització: composicionalitat i polimorfisme

 

2. L'expressió oral. L'eficiència locutiva

 

3. L'expressió escrita

 

4. L'argumentació

 

Els llibres Parla'm amb estil (Eumo Editorial, 2020), de Magí Camps, i Sota el barret, de Manuel Cuyàs (Pòrtic, 2019), són les lectures obligatòries del curs.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i tota la informació necessària per al seguiment adequat de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

 


Metodologia

 

En aquesta assignatura es combinen les explicacions teòriques i la resolució d'exercicis, amb dos objectius principals: (a) consolidar els coneixements sobre la norma i l'ús de la llengua catalana i (b) fomentar la reflexió crítica. La teoria s'impartirà de forma presencial, amb power points acompanyats d'àudios o amb administració de materials i lectures diversos. Les pràctiques s'impartiran també de forma presencial, tot fent activitats dirigides, supervisades i autònomes.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 17 0,68 7, 8, 14
Exercicis escrits 18 0,72 1, 3, 8, 10, 12
Exercicis orals 17,5 0,7 1, 3, 4, 10, 12
Preparació de textos 35 1,4 5, 6, 7, 14
Tipus: Supervisades      
Feina tutoritzada 13 0,52 2, 4, 9
Resolució de dubtes 4,5 0,18 8, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 11, 12, 14
Lectures seleccionades 14 0,56 3, 4

Avaluació

L'esquema del model avaluatiu és el següent:

 

a) La teoria és un 40% de la nota final.

> Es fan dos controls al llarg del curs i s'entreguen, també, diverses activitats relacionades amb la lectura obligatòria.

> Les activitats relacionades amb la lectura obligatòria valen un 30% de la nota de teoria.

> Els dos controls valen, cadascun, un 35% de la nota de teoria.

 

b) El seminari és un 60% de la nota final. Es fan dos controls al llarg del curs i es valoren diverses activitats, que s'especifiquen amb prou antelació.

> Les activitats valen un 30% de la nota de pràctiques.

> Els dos controls valen, cadascun, un 35% de la nota de pràctiques.

 

c) NO es fa mitjana si la nota de teoria o de seminari és inferior a 3,5.

 

Per poder ser avaluat, cal haver fet un control de teoria, un control de pràctiques i el 66% de les activitats. L'assistència a les sessions presencials és obligatòria. Si no es compleixen aquests requisits, la qualificació sera 'No Avaluable'.

 

Sistemes de recuperació

Té dret a recuperació l'alumnat amb una nota compresa entre 3,5 i 4,9. Es farà un control de teoria i un control de pràctiques similars als controls del curs. El control de teoria tindrà un valor del 40% i el de pràctiques, del 60%. L'alumnat que superi la recuperació obtindrà un 5 de nota final.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats específiques 10 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Controls 90 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Avui (1997). Llibre d'estil.  Empúries. Barcelona.

Badia, Jordi et al. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

Bassols, Margarida; Segarra, Mila [ed.] (2009). El col·loquial mediatitzat.Vic: Eumo Editorial.

Bau, Montserrat; Pujol, Montserrat; Rius, Agnès (2007). Curs de pronunciació: exercicis de correcció fonètica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Bibiloni, Gabriel (1997). Llengua estàndard i variació lingüística. València: Edicions 3 i 4.

Bibiloni, Gabriel (2006). "L'ús de la llengua catalana a IB3 Televisió". A: <http://bibiloni.cat/blog/?p=239>

Bonet, Eulàlia et al. (1997). Manual de transcripció fonètica. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònomade Barcelona.

Camps, Magí (2020). Parla'm amb estil. Eumo Editorial: Vic.

Castellanos, Josep Anton (2004). Manual de pronunciació. Vic: Eumo.

Clua, Pau (2021). 101 dubtes del català resolts per l'Optimot. Rosa dels Vents: Barcelona.

Company, Catalina; Puigròs, M. Antònia (2006). Llibre d'estil d'IB3. Palma: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

Consell de Mallorca; Universitat de les Illes Balears (2009). Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Palma: Consell de Mallorca, Universitat de les Illes Balears.

Coromina, Eusebi (2008). El 9 Nou, El 9 TV. Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d'Osona.

Creus, Imma; Romero, Sílvia (1999). "Els mitjans de comunicació orals a Lleida". Llengua i Ús, núm. 14, p. 31-36.

Creus, Imma, Julià, Joan i Romero, Sílvia (2000). Llengua i ràdio. Lleida: Pagès Editor.

Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna Maria (eds.) (2000). Llengua oral i llengua escrita a la televisió. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Cuenca, Maria Josep (1996). Sintaxi fonamental. Barcelona: Empúries.

Cuyàs, Manuel (2019). Sota el barret. Barcelona: Pòrtic.

Enciclopèdia Catalana (1985). Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Fité, Marcel (2014). Proudubtes.cat. Barcelona: Barcanova

Ginebra, Jordi (2017). La nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Guia pràctica. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. [http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/274]

Institut d'Estudis Catalans (1990). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I. Fonètica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (1990). "La llengua catalana en els mitjans de comunicació de massa i especialment en la televisió". A: Documents de la Secció Filològica I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 137-140.

Institut d'Estudis Catalans (1992). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II. Morfologia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (1993). "La llengua catalana i els mitjans de comunicació de massa". A: Documents de la Secció Filològica II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 31-36.

Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, Palma de Mallorca, València.

Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (2018). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. III. Lèxic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Llibre d'estil. El Periódico de Catalunya (2002). Barcelona: Ediciones Primera Plana.

Lacreu, Josep (2008). Manual d'ús de l'estàndard oral. 8a edició corregida. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Marí, Isidor (2007). "La consolidació d'un estàndard oral: límits i condicions". Quaderns del CAC, núm. 28. Pàg. 31-37.

Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. 4a edició. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Mollà, Toni (2007). "El model lingüístic oral: el cas de Canal 9 o el nivell (lingüístic) desnivellat". Quaderns del CAC, núm. 28. Pàg. 13-19.

Ortega, Rudolf (2008). Tinc un dubte. El petit llibre del català correcte. Barcelona: La Magrana.

Paloma, David; Rico, Albert (2000). Diccionari de pronunciació en català. Barcelona: Edicions 62.

Paloma, David; Rico, Albert (2005). No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen. Barcelona: Empúries.

Paloma, David; Rico, Albert (2008). Diccionari de dubtes i barbarismes. Barcelona: Edicions 62.

Paloma, David (2010). 50 obres de llengua del segle XXI. Ressenyes i propostes de recerca. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Paloma, David (2015). Personatgesconvertits en paraules. Barcelona: Barcanova.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia. Barcelona: Columna.

Saborit, Josep (2009). Millorem la pronúncia. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Solà, Joan (1994). Sintaxi normativa. Barcelona: Empúries.

Solà, Joan et al. (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.

Vallverdú, Francesc (2000). El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62 - Televisió de Catalunya. Pràctiques Lingüístiques, 3.

 

webgrafia

Bibiloni, Gabriel. Guia de correcció fonètica. [http://bibiloni.cat/correcciofonetica/ index.html]

Centre de Terminologia Termcat [http://www.termcat.cat]

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Portal lingüític [http://esadir.cat]

Enciclopèdia Catalana: Gran enciclopèdia catalana [http://www. enciclopedia.cat]

Enciclopèdia Catalana: Diccionari de la llengua catalana [http://www. enciclopedia.cat]

Institut d'Estudis Catalans: Diccionari de la llengua catalana [https://mdlc.iec.cat/]

Institut d'Estudis Catalans: Gramàtica essencial de la llengua catalana [https://geiec.iec.cat/]

Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos [https://estil.lloc.iec.cat]

Paloma, David; Mas, Josep Àngel; Montserrat, Mònica (2017). Diccionari de dubtes del català oral. [http://www.llengua.info/ddcor].

Puigdomènech, Laura; Solís, Marina (2005). Proposta de llibre d'estil per a Andorra Televisió. [http://www4.uji.es/~al058181/Llibre_estil_ Andorra.pdf]

Secretaria de Politica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Centre de Terminologia Termcat. Optimot [http://optimot.gencat.cat]

Universitat de Barcelona: Els sons del català. [http://www.ub.edu/sonscatala/ca/ presentacio]

Vilaweb: Llibre d'estil [http://www.uic.es/sites/default/files/uic/llibreestil-vilaweb1.pdf]


Programari

Paquet ofimàtic de Microsoft o similar.