Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes II

Codi: 104968 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Aguar Martinez
Correu electrònic:
mariajose.aguar@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Gemma Sagué Pla

Prerequisits

S'ha d'haver aprovat Pràctiques Externes I per a matricular-s'hi.


Objectius

 • Aproximar l’alumnat a la realitat laboral del Sector.
 • Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera.
 • Adquirir experiència  i coneixement en el món professional real
 • Facilitar la generació  de capacitats professionals
 • Donar compliment a la concepció del cicle docent de les pràctiques.

Competències

 • Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (programes de gestió de reserves, paquets de gestió d'agències de viatges, programes de gestió hotelera, etc.) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • Integrar a l'entorn de pràctiques les competències adquirides.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 5. Integrar a l'entorn de pràctiques les competències adquirides.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 9. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 11. Tenir orientació de servei al client.
 12. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 13. Utilitzar els programes informàtics i altres eines de comunicació necessaris per a desenvolupar l'activitat professional.

Continguts

La formació dona continuïtat a la feina iniciada al curs anterior per a la definició dels objectius professionals de l'alumnat, per al desenvolupament de competències i l'enfocament de la seva futura carrera professional.

La part pràctica consisteix en una formació de 250 hores en una empresa del sector d'allotjament, restauració o càtering.

El contingut d’aquesta assignatura inclou el període de pràctiques, la participació en els tallers i la realització de les activitats relacionades amb aquesta matèria, així com l’assistència a diversos actes i sessions organitzats durant l’any. Al final del període de pràctiques, l'estudiant haurà de lliurar al/a la tutor/a acadèmic/a la Memòria de pràctiques, així com supervisar que la persona tutora de pràctiques de l’empresa complimenta i envia l'avaluació del rendiment de l'estudiant a la universitat. També serà responsable de respondre l’enquesta de valoració de les pràctiques.

La formació pràctica persegueix conèixer l'organització, el funcionament i la gestió d'empreses del sector turístic, que poden cobrir àmbits com l'atenció al client, l'organització i la promoció de productes o serveis turístics, etc. Si és necessari, la universitat oferirà una àmplia gamma d'empreses associades que col·laborarà per assolir aquests objectius d’aprenentatge. En aquest sentit, entre les activitats i esdeveniments que l'estudiant ha de completar i assistir per aprovar l'assignatura destaquem el Workshop -Trobada universitat Empresa que es celebra al febrer de cada any.

 

 


Metodologia

El curs s'impartirà utilitzant tres metodologies d'ensenyament:

a)      Autoavaluació i tasques d'autoanàlisi per a l’enfocament d’objectius professionals.

b)      Treball autònom després d'estar en contacte amb professionals de la indústria per comprendre millor les operacions característiques i els perfils professionals que millor s'ajusten a cada rol i tipus d'empresa del conjunt de la indústria.

c)      Aprendre fent: formació pràctica en un entorn professional, degudament supervisada i tutoritzada per un expert en el camp professional.

A més, l'estudiant s'haurà d'adaptar a la cultura i valors de l'organització, la seva regulació interna, polítiques i procediments, així com considerar les instruccions de la persona tutora i les regulacions principals de la universitat.

 

Idioma d'impartició: 

Grau de Turisme: espanyol

Bachelor's Degree in Tourism: La llengua principal serà l'anglès, tot i que s'adaptarà a les necessitats de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Formació pràctica en empreses 250 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Assistència esdeveniments/activitats aula 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tutories 10 0,4 2, 3, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Memòria de pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13

Avaluació

“Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.”

L’avaluació consta de:

a)     El control i seguiment de l’assistència dels estudiants a les reunions, trobades i actes estipulats pel centre.

b)     El control i seguiment de l’estada de pràctiques i l’Informe de valoració per part del/ de la tutor/a d’empresa.

c)     Redacció de la Memòria de les pràctiques per part de l’alumne/a.

Es podrà considerar un seguiment addicional per part de la tutora docent amb l’estudiant i/o el/la tutor/a de l’empresa durant el període de pràctiques.

 • L’estudiant inscrit en aquesta té l’obligació d’assistir a les sessions de treball (tallers i altres sessions), així com als seminaris, xerrades i presentacions externes organitzades per la institució. Per exemple, el Workshop Trobada Universitat-Empresa.
  L’assistència dels estudiants a les reunions, trobades i actes estipulats pel centre tenen un valor del 10% del total de la nota.
 • La Memòria representarà el 50%.
 • La valoració del/de la tutor/a de l’empresa constitueix un 40%.

IMPORTANT Per a poder superar l’assignatura es deuen aprovar els tres blocs esmentats anteriorment. Cal subratllar també que l'estudiant tindrà a la seva disposició les dates clau del curs que actuen com a dates d'examen a tots els efectes i son decisives per a poder optar a l'avaluació final de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació esdeveniments/activitats aula 10% 10 0,4 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12
Memòria de pràctiques 50% 5 0,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Valoració tutor d'empresa 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

 • Arturo, Ana Amo (2019). Reclutamiento y selección de personal. Editorial Elearning, SL.
 • Bariso, J. (2020). Inteligencia emocional para la vida cotidiana: Una guía para el mundo real. Editorial Sirio Sa.
 • Espinosa, J. A. G., & Fernández, E. S. (2017). La entrevista en las organizaciones. Editorial El Manual Moderno
 • Hatum, A., & Marchiori, E. (2021). Gestión de personas en organizaciones innovadoras: manual de teoría y práctica profesional. Ediciones Granica.
 • Peláez, J. J. (2019). La nueva gestión humana: Cómo liderar el cambio en un mundo empresarial con marea emocional. Caligrama.
 • Puchol Moreno, L. (2017). El libro de la entrevista de trabajo: Cómo superar las entrevistas y conseguir el trabajo que deseas. Ediciones Díaz de Santos.

 

Els materials addicionals d'aprenentatge en format digital, així com enllaços a llocs web, es proporcionaran a través del Campus Virtual.


Programari

-