Logo UAB
2023/2024

Promoció de Destins Turístics

Codi: 104962 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Carmaniu Mainadé
Correu electrònic:
xavier.carmaniu@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Arena Yáñez Gago

Prerequisits

No hi ha prerequisits. 


Objectius

L’assignatura té dos grans vessants temàtics que es desprenen del nom de la mateixa: d’una banda, tots aquells conceptes, tècniques i estratègies vinculats al món de la promoció a l’actualitat i, de l’altra, l’anàlisi de com s’apliquen aquestes estratègies en els casos concrets de les principals destinacions turístiques. Aquest doble vessant es contempla tant des d’una òptica emissora com receptora, i tant pel que fa referència al nostre país, com als principals organismes, empreses i institucions d’àmbit internacional, posant un especial èmfasi en les propostes més emblemàtiques, bé pel pes específic de la pròpia institució o per la singularitat de la seva proposta promocional.

Es tracta d’una matèria optativa que es cursa en el darrer any de la carrera, és a dir, quan l’alumne ja té un cert grau de coneixement de les institucions turístiques i del sector en general, tant a nivell nacional com internacional. Això permet atorgar-li un enfocament molt pràctic, ja que s’analitzen casos reals dels exemples prototípics i/o dels més reeixits del panorama promocional actual, així com d’antecedents de significació. Evidentment, es fa un èmfasi especial en aquelles campanyes que han comportat resultats positius en l’àmbit turístic i s’analitzen també les causes dels possibles fracassos davant dels quals els alumnes realitzen propostes alternatives.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de ser capaç de:

1. Conèixer els antecedents més significatius de les estratègies promocionals

2. Saber utilitzar els principals recursos de la promoció i del seu llenguatge

3. Poder fer un briefing i saber interpretar-lo

4. Tenir el criteri suficient per poder valorar una campanya publicitària

5. Saber analitzar els elements d’emprenedoria que incorporen les diferents institucions en la promoció turística

6. Conèixer la idiosincràsia de les principals institucions turístiques i l’actuació promocional que es deriva de la mateixa

7. Saber copsar, destacar i reflectir els fets diferencials de cada indret, institució, època de l’any, tipus de client, etc.

8. Conèixer els principals canals de la informació i de la promoció turística, així com els seus nivells d’efectivitat en relació a les diferents conjuntures, modes i tendències, posant un especial èmfasi en els aspectes del medi ambient.

9. Conèixer els criteris per promocionar un fet o destinació turístics en els mitjans de comunicació.

 


Competències

 • Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de la qualitat.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Innovar tant en la planificació i la comercialització turístiques com en la gestió d'organitzacions turístiques.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els elements de geografia avançada i de recursos territorials i turístics, les metodologies i les tècniques existents i els impactes que genera el sistema turístic.
 2. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Distingir els instruments adequats per aplicar polítiques de turisme sostenible.
 5. Identificar el medi ambient com a patrimoni turístic i determinar-ne les característiques.
 6. Identificar els factors determinants del desenvolupament turístic.
 7. Identificar i relacionar els recursos turístics i els recursos territorials.
 8. Identificar i valorar l'impacte social del turisme.
 9. Identificar les noves formes de turisme (ecoturisme, turisme cultural…) i valorar-les.
 10. Identificar les polítiques d'ordenació i planificació turística de les entitats públiques.
 11. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 12. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 13. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 14. Treball en grup.

Continguts

1. Història i antecedents de la promoció pública.

2. Promoció i publicitat. Els recursos del llenguatge promocional.

3. La creativitat i les tècniques de persuassió.

4. Els tipus de publicitat.

5. L'eslògan, la sociologia dels pobles i les destinacions turístiques.

6. La marca i la destinació turística.

7. Els tipus de promoció.

8. La campanya publicitària i les destinacions turístiques.

9. El briefing.

10. Les modes i les tendències en la promoció turística.

11. Les destinacions turístiques de Catalunya i la promoció dels seus atractius turístics i culturals.

12. Les destinacions turístiques d'Espanya i la promoció dels seus atractius turístics i culturals.

 


Metodologia

La llengua d'aquesta assignatura és el castellà pel Grau de Turisme i l'anglès pel Grau de Turisme en Anglès

 

Es desenvoluparan fonamentalment tres metodologies docents:

1. Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

El professor explicarà continguts teòrics dels diferents temes dels que consta l’assignatura.  Aquest vessant teòric es complementarà amb exemples reals que es poden aportar en diferents suports, especialment els de tipus infogràfic i audiovisual. Part de la matèria es trobarà en el Campus Virtual a l’abast de l’alumne.

2. Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

Es realitzaran pràctiques, dintre i fora de l’aula, tant de tipus individual com en grup. El resultat d’aquestes pràctiques s’analitzarà de forma conjunta a classe i les conclusions de les mateixes s’incorporaran als continguts teòrics. Degut a la idiosincràsia de l’assignatura, alguns exercicis es basaran en la creativitat i en noves aportacions,  i d’altres en l’anàlisi de supòsits ja existents.

3. Metodologia de la part no presencial:

Una gran part de la informació relativa a l’assignatura es penjarà en el Campus Virtual, és a dir, una part dels continguts teòrics, els exercicis individuals i en grup a realitzar, les pràctiques que cal fer dintre i fora de l’aula, etc. Tanmateix, s’incorporaran referències complementàries de tipus bibliogràfic, infogràfic, pàgines web, etc.

Fora de l’aula, es realitzaran treballs de grup que caldrà exposar a classe. La seva temàtica estarà relacionada amb l’anàlisi de la promoció d’un producte i/o destinació turística en funció dels paràmetres desenvolupats a la primera part del’assignatura.

En tots els apartats metodològics, es deixa sempre una porta oberta a l’actualitat, ja que aquesta matèria pot incorporar als seus continguts aspectes vinculats al vessant dinàmic i canviant del sector turístic i del lleure.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presentació oral 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Resolució de casos pràctics 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Resolució de casos pràctics 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

1.    AVALUACIÓ CONTÍNUA

El sistema d’avaluació contínua consta dels requisits A, B i C 

A.    Realització d’un mínim del 80% de les pràctiques i dels exercicis a desenvolupar dintre i fora de l’aula (25% de la nota final).

B.    Realització i exposició dels treballs de curs, la temàtica dels qual estarà relacionada amb l’anàlisi de la promoció de productes i/o destinacions turístics (25% de la nota final).

C.   Realització de l’examen final en el qual s’inclouran preguntes relatives als continguts explicats pel professor, així com aspectes derivats de la part pràctica de l’assignatura i de les exposicions dels treballs de grup (50% de la nota final). Aquest examen pot combinar preguntes “tipus test” amb d’altres a desenvolupar. 

Per aprovar l’assignatura pel sistema d’avaluació contínua, és precís aprovar la part teòrica (apartat C) i la pràctica (apartats A i B) per separat. 

2.   AVALUACIÓ ÚNICA

Examen final de tota la matèria els dies i hores establerts a la programació oficial del centre. tant pel que fa a l’examen d’avaluació final com al de recuperació.

3. RECUPERACIÓ

Examen final de tota la matèria el dia i hora establerts a la programació oficial del centre. Es podran presentar a la recuperació els alumnes que a l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de 5.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Exposició a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treballs pràctics en grup 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treballs pràctics individuals 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

BARQUERO CABRERO, José Daniel y BARQUERO CABRERO, Mario (2006). Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad. Edicions Gestión 2000, Planeta DeAgostini. Cinquena edició. Barcelona

BASSAT, Luis (2006): El libro rojo de la publicidad. Ideas que mueven montañas. Debolsillo Random House Mondadori. Barcelona.

BIGNÉ ALCAÑIZ, E.; FONT AULET, X. Y ANDREU SIMÓ, L (2000). Marketing de destinos turísticos: análisis y estrategias de desarrollo. Esic. Barcelona.

BORRUECO ROSA, María A. (2007). El lenguaje publicitario en el turismo. Editat per la Junta de Andalucía. Sevilla.

DAHDA, Jorge (2006). Publicidad turística. Editorial Trillas. Madrid.

DOMÍNGUEZ, F. (2005). Derecho Administrativo y Legislación Turística. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.

EDGELL, D. L. & SWANSON, J. R. (2013). Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow. Routledge. London, New York.

EGUIZÁBAL, R. (2006). Historia de la Publicidad. Ed. Eresma y Celeste. Madrid.

EJARQUE, J. (2005). Destinos turísticos de éxito: diseño, Creación, gestión y marketing. Pirámide. Madrid.

FRATTINI, E. (2003). Guía de las organizaciones internacionales de turismo. Editatat per la Universidad Complutense, Madrid.

GARCÍA UCEDA, Mariola (2001). Las claves de la Publicidad. Ed. ESIC. Cinquena edició, Madrid.

HALL, C.M; JENKINS, J. M. (2003). Tourism and public policy. Thomson Learning. London, New York.

HALL, C.M. (2008, 2nd edition). Tourism planning: policies, processes and relationships. Pearson Education. London, New York.

HALL, C.M. & PAGE, S. J. (2006 3th edition). The Geography of tourism and recreation: environment, place and space. Routledge. London, New York.

HARRISON, T. (2001). Manual de Técnicas de Publicidad. Deusto.

KUMRAL, N. & ÖZLEM ÖNDER, A. (2014). Tourism, Regional Development and Public Policy. Routledge. London, New York.

LINDSTROM, Martin (2010). Buyology: Verdades y mentiras sobre por qué compramos. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

OTTMAN, J. (2013). Las nuevas reglas del marketing verde. Carvajal Educación. Bogotá.

PIKE, S (2009). Destination marketing: an integrated marketing communication approach. Elsevier. London.

SAN EUGENIO de, Jordi (2009). Manual de Comunicació Turística. Editat per Documenta Universitària, Girona.

URRY, J. (1995). Consuming places. Routledge. London, New York

URRY, J. (2002). The tourist gaze: Leisure and travel in contemporany societies. Sage. London.

VERA, J. F.; LÓPEZ PALOMEQUE, F.; J. MARCHENA, M. & ANTON CLAVÉ, S. (2013). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Tirant Humanidades. Valencia.

VIVES, Albert (2005). ¡Maldita publicidad!. Editorial Península, Barcelona.

 

No es pot establir una correlació rigorosa text-tema ja que lamajoria dels llibres analitzen continguts i supòsits aplicables a l’assignatura en general. Tanmateix, hi ha temes dels quals no existeix bibliografia específica, per la qual cosa cal adreçar-se a l’anàlisi de supòsits reals no publicats o a elements de la xarxa. 

 


Programari

Microsoft Teams