Logo UAB
2023/2024

Geografia Turística

Codi: 104952 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Inmaculada Diaz Soria
Correu electrònic:
inmaculada.diaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'assignatura pretén fer una aproximació al coneixement geogràfic del món amb l'objectiu essencial d'ajudar a fer comprendre a l'alumne el context on es desenvolupa l'activitat turística. Es realitza una introducció a la geografia general del planeta, als mètodes de representació cartogràfica del territori a través de mapes com a eines bàsiques de la ciència geogràfica, i a conceptes geogràfics bàsics. S'exploren eines que permeten analitzar la situació actual del turisme a escala mundial. S'identifiquen les principals característiques geogràfiques de les diferents regions del planeta amb l'objectiu d'entendre el seu desenvolupament turístic. Els continguts d‟aquesta assignatura permetran al futur graduat en turisme disposar de coneixements essencials per al desenvolupament de la seva activitat professional, a més d'eines per entendre el món actual, el sector turístic i els seus reptes globals.

A final de curs l'estudiant haurà de:

 1. Comprendre els aspectes geogràfics generals del planeta Terra.
 2. Conèixer les tècniques bàsiques de representació de la Terra en mapes, així com saber interpretar correctament un mapa i conèixer-ne les característiques bàsiques.
 3. Entendre les característiques geogràfiques bàsiques de les diferents àrees regionals del planeta.
 4. Descriure les característiques principals de les regions turístiques i fluxos turístics a escala mundial.
 5. Ser conscient, des de la geografia, dels reptes globals en què s'emmarca el desenvolupament turístic, especialment el canvi climàtic i els seus efectes.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Identificar els elements de la geografia mundial, així com els principals recursos territorials i turístics.
 4. Identificar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit geogràfic.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 7. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 8. Treball en grup.

Continguts

1. Introducció: Geografia i Turisme

1.1. Introducció a la geografia. Conceptes bàsics.

1.2. El planeta Terra.

1.3. Representació geogràfica: Mapes.

1.4. Regions turístiques mundials. Criteris geogràfics.

2. Geografia física i turística mundial

2.1. Variables de geografia física general.

2.2. Clima i turisme.

2.3. Regions naturals del planeta. Característiques i desenvolupament turístic.

2.4. Els oceans.

3. Geografia humana i turística mundial

3.1. Variables de geografia humana general.

3.2. Europa

3.3. Amèrica

3.4. Àfrica

3.5. Àsia i Pròxim Orient

3.6. Oceania

4. Conclusions

4.1. Reptes globals: igualtat de gènere, descolonització, justícia climàtica

4.2. El turisme a escala mundial


Metodologia

IDIOMES:

Grau de Turisme: Català i castellà. Les explicacions es realitzaran en castellà i el material visual i escrit estarà en català. Les avaluacions es podran realitzar en català i en castellà.

Grau de Turisme en Anglès: Anglès.

METODOLOGIA:

L'assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral·leles:

a) Sessions docents: Sessions de dues hores dirigides per la docent, combinant explicacions teòriques amb activitats pràctiques per consolidar els conceptes. Les classes poden comptar amb suport audiovisual i material per a la pràctica.

b) Activitats pràctiques d'avaluació: Al llarg del curs es proposarà la realització de treballs pràctics, relacionats amb la part teòrica de l'assignatura, i que contribuiran a la nota final de l'assignatura. Aquests treballs s'han de fer principalment com a activitats autònomes.

c) Ús del Campus Virtual: La plataforma Moodle s'emprarà com a complement d'informació i mitjà de comunicació alternatiu a la comunicació directa a l'aula entre alumnes i professora. A Moodle hi haurà material complementari en format digital, el programa de l'assignatura, l'enunciat de les pràctiques (que també es lliuraran a través del Campus Virtual), les qualificacions i els fòrums que els i les estudiants han de fer servir per comunicar amb la professora fora de la classe ("Anuncis" i "Fòrum FAQ", als quals tots els estudiants sense excepció han d'estar subscrits).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treballs pràctics 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura consta del sistema següent:

a) Una carpeta de treballs on es recullin totes les activitats que l'estudiant ha realitzat a classe. Algunes activitats seran en grup i d'altres seran d'autoreflexió individual. Es realitzaran 2 entregues. Cada entrega parcial comptarà 10%. Al final del curs, es lliura la totalitat de la carpeta de forma estructurada i amb els treballs millorats segons els comentaris rebuts per part de la professora i/o dels/de les companys/es. Aquest lliurament final, estructurat i millorat, suposarà el 10% de la nota final. Per tant, en total, aquesta carpeta compta el 30% de la nota final (10% cadascun dels 2 lliuraments parcials i 10% el lliurament final).

b) Un treball d'anàlisi regional sobre un país. Els criteris de selecció del país s'explicaran a classe i estaran publicats a Moodle. Aquesta feina suposa el 20% de la nota final i no es pot recuperar ni millorar. Es recomana reservar tutories per revisar els progressos en el treball abans de realitzar l'entrega final.

c) Sobre el treball d'anàlisi regional, s'espera que cada grup faci una exposició oral. Es valorarà la claredat i l'estructura i comptarà un 10% de la nota final. No es pot recuperar ni millorar.

d) Dos exàmens parcials, que valdran un 40% de la nota final (20% cada examen). L'examen que no hagi aconseguit la nota mínima de 4 sobre 10 haurà de ser repetit el dia de l'examen final de l'assignatura.

Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 a cadascuna de les parts subjectes a avaluació perquè cada activitat contribueixi a la nota final.

El dia de l'examen final es podran recuperar:

 • Examens parcials amb una nota inferior a 4
 • L'entrega final de la carpeta de continguts si aquesta ha estat entregada i suspesa (s'acceptarà una entrega millorada si la professora ho recomana). Atenció: l'entrega final de la carpeta de continguts compta un 10%.

Un cop obtinguda la nota final de l'avaluació contínua, els i les estudiants amb una nota final entre 3,5 i 4,9 tindran l'oportunitat de recuperar l'assignatura a la reavaluació:

 • La reavaluació consistirà en un únic examen que inclourà tota la matèria de l'assignatura.
 • La nota màxima que es pot obtenir si es realitza la reavaluació és un 5. És a dir, si s'aprova la reavaluació, la nota final de l'assignatura serà un 5.

2. AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura té possibilitat de realitzar avaluació única amb l'autorització de la professora i de coordinació. Aquesta autorització ha de ser obtinguda en el primer mes de classe (febrer 2024).

L'avaluació única es basa en les següents evidències:

a) L'entrega única d'una carpeta de continguts preparada especialment per a l'avaluació única. Es valorarà que el document entregat estigui complet, així com la qualitat de les respostes proporcionades a les diferents activitats. Aquesta entrega es realitza el dia de l'examen final i compta un 40% de la nota final de l'assignatura. És obligatòria l'assistència a, com a mínim, una tutoria per poder entregar aquest treball.

b) Un examen teòric i de mapes que inclourà tot el contingut de l'assignatura. Es realitzarà el dia de l'examen final i comptarà un 60% de la nota final de l'assignatura.

Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 a cadascuna de les parts subjectes a avaluació perquè sumin a la nota final.

La reavaluació de l’assignatura per avaluació única serà la mateixa que la de la resta d’alumnat. Per presentar-se a la reavaluació serà necessari que s'hagi obtingut com a mínim un 3,5 en la nota final de l'assignatura (basada en el conjunt de les evidències de les que consta l’avaluació única).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta de treballs 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen de continguts teòrics 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7
Examen de mapes i teoria 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 7
Exposició oral 10% 0,25 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball d'anàlisi regional 20% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

- Barrado, Diego & CALABUIG, Jordi (2001). Geografía mundial del turismo. Madrid: Ed. Síntesis.

- Blanco, Asunción; Blázquez, Macià; De la Calle, Manuel; Fernández, Alfonso; García, María; Lois, Rubén C.; Mínguez, M.a del Carmen; Navalón, Rosario; Navarro, Enrique & Troitiño, Libertad. Diccionario de turismo 1a edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 2021.

- Boniface, Brian; Cooper, Chris & Cooper, Robyn (2020). Worldwide destinations. The geography of travel and tourism (8th edition). London: Routledge.

- Crespi, Montserrat & Planells, Margarita (2011). Destinos turísticos. Madrid: Ed. Síntesis.

- Duhamel, Philippe (2018). Géographie du tourisme et des loisirs: dynamiques, acteurs, territoires. Paris: Armand Colin.

Estermann, Josef (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Polis [Online], 38. http://journals.openedition.org/polis/10164 

- Marston, Sallie A. (2017). World regions in global context. Harlow: Pearson Education.

- Martín, Eva Mª & Nieto, Aurelio (2014). Territorio y turismo mundialAnálisis geográfico. Madrid: Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.

- Segovia, Mónica & Figueroa, Cristina (2018). Turismo y género : la perspectiva inclusiva en la gestión turística. Barcelona: Editorial UOC.

- UN2030 Sustainable Development Goals (Tourism4SDG): https://tourism4sdgs.org/

- World Economic Forum (2019). The travel & Tourism Competitiveness report 2019. Geneva.

www.world-tourism.org (Documents and statistics on international tourism).

- Zygmunt, Karolina (2021). Viajar y escribir en la era del turismo de masas : relatos de viajes contemporáneos por la Ruta de la Seda. Madrid: Editorial CSIC.


Programari

- Google Earth

- Instamaps

- Moodle