Logo UAB
2023/2024

Introducció a l'Empresa Turística

Codi: 104949 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eduardo Cesar Rodes Mayor
Correu electrònic:
eduardo.rodes@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Aquesta assignatura és la primera de les que s’inclouen en el Grau de Direcció Hotelera sobre direcció i gestió d’empreses. L’assignatura s’inicia amb el concepte, elements i classes d’empreses. Tot seguit, s’estudien la funció i tasques directives. Els aspectes relatius a l’estratègia empresarial es tracten a continuació i es desenvolupen a partir de l’anàlisi estratègica (tant interna com externa) i de les tipologies estratègiques (tant en el nivell competitiu com en el nivell corporatiu). Al llarg de l’assignatura es posa èmfasi en les empreses o organitzacions que estan relacionades amb les diverses activitats hoteleres. Així mateix, es combinen els continguts teòrics amb diverses activitats pràctiques.

 Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:

1. Comprendre els aspectes fonamentals relacionats amb l’empresa i la funció directiva, amb

especial èmfasi en les diverses empreses hoteleres.

2. Conèixer i entendre els conceptes i les tècniques relatives a la direcció estratègica de l’empresa i la seva aplicació a la direcció hotelera.

3.Emprenedoria i innovació. Per tal de fomentar l’esperit emprenedor dels estudiants, es treballarà i discutirà sobre l’orientació emprenedora en el marc de la funció directiva i l’estratègia empresarial. Així mateix, durant el curs s’analitzarà algun cas pràctic que tracti la creació i desenvolupament d’una empresa de l’àmbit turístic. Per últim, la realització del treball sobre una empresa turística real per part dels estudiants inclourà l’anàlisi de la seva creació i posterior evolució.


Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Distingir, identificar i aplicar els conceptes de la direcció estratègica referent al producte i a l'empresa turística.
 4. Identificar la base teòrica i conceptual de l'estratègia de l'empresa turística.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Treball en grup.

Continguts

1. L’empresa.

1.1. Concepte d’empresa.

1.2. Elements i funcions de l’empresa. La creació de valor i els beneficis de l'empresa.

1.3. Classes d’empreses. Les empreses turístiques. Cas pràctic sobre les funcions d'una empresa turística.

2. La funció directiva.

2.1. Concepte i classes de direcció.

2.2. Tasques fonamentals de direcció

2.3. Directiu i emprenedor. El perfil emprenedor: una perspectiva de gènere.

3. L’estratègia de l’empresa.

3.1. Concepte i elements de l’estratègia.

3.2. Diferents nivells de l’estratègia.

3.3. El procés de formulació de l’estratègia.

4. Anàlisi interna.

4.1. Anàlisi funcional.

4.2. La cadena de valor.

4.3. Anàlisi dels recursos i capacitats.

4.4. Recursos financers i decisions d'inversió.

5. Anàlisi de l’entorn.

5.1. Anàlisi de l’entorn general.

5.2. Anàlisi de l’entorn específic i operatiu.

5.3. Tendències actuals en empreses hoteleres.

6. Estratègies competitives.

6.1. Naturalesa i fonts de l’avantatge competitiu i posicionament.

6.2. Estratègies competitives genèriques.

6.3. Estratègies segons el cicle de vida del sector.

7. Estratègies corporatives.

7.1. Direccions del desenvolupament estratègic.

7.2. Estratègies de diversificació i d’integració vertical.

7.3. Estratègies d’internacionalització i cooperació.

 


Metodologia

Idiomes d’impartició
Grau de Turisme: Castellà
Grau de Turisme en Anglès: Anglès

Durant el curs es combinaran les classes de caràcter teòric (classes magistrals) amb les sessions de pràctiques (casos pràctics), durant les quals es fomentarà la participació i el treball en equip per part dels estudiants. Així mateix, els alumnes hauran de realitzar un treball en grup sobre una empresa turística real, en el marc del qual duran a terme un treball de camp i una presentació pública dels continguts més rellevants.

PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA:

 

SETMANA

TEMA

MÈTODE

HORES

1, 2

L’empresa

Classe magistral i casos pràctics

6

3, 4

La funció directiva

Classe magistral i casos pràctics

6

5, 6

L’estratègia de l’empresa

Classe magistral i casos pràctics, tutories

6

7, 8

Anàlisi interna

Classe magistral i casos pràctics

6

9, 10

Anàlisi de l’entorn

Classe magistral i casos pràctics

6

11, 12

Estratègies competitives

Classe magistral i casos pràctics

6

13, 14

Estratègies corporatives

Classe magistral i casos pràctics, tutories

6

15

Treballs en grup

Presentacions

6

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 1, 4, 5, 8
Discussió i resolució casos 10 0,4 2, 4, 5, 7
Presentació de treballs 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 4, 7
Tipus: Autònomes      
Elaboració Treballs 25 1 2, 3, 4, 5, 6, 7
Estudi 58 2,32 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució Casos 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà mitjançant la realització de dues proves escrites (cadascuna explica un 30% de la nota final), així com a través de la realització i presentació del treball d'anàlisi d'una empresa hotelera (25%) i de la discussió de casos pràctics al llarg del curs (15%). Condició sine qua non per obtenir l'acreditació de l'assignatura: serà necessari haver aprovat (amb nota major o igual a 5) tant els exàmens com el treball d'analisi.

Avaluació única.

De no seguir l'avaluació continuada o suspendre-la en les dates oficials establertes es podrà realitzar una avaluació única. Aquesta avaluació s'efectuarà mitjançant la realització d'una prova escrita amb dues parts (cadascuna explica un 30% de la nota final), així com a través de la realització i presentació del treball d'anàlisi d'una empresa hotelera (40%).

Reavaluació.

Està dirigida als alumnes que a l'avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor que 5. La qualificació d'aquesta reavaluació no superarà el 5 com a nota final. La modalitat d'examen de reavaluació es definirà pel professorat de l'assignatura. 

La recuperació de l’assignatura per avaluació única serà el mateix que el de la resta d’alumnat. Per presentar-se a la reavaluació serà necessari que aquest alumne hagi obtingut com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències de les que consti l’avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Discussió de casos pràctics 20 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Examen Teoric part 1 30 1 0,04 3, 4, 6
Examne teòric part 2 30 1 0,04 3, 4, 6
Presentació Treball 20 3 0,12 3, 4, 8

Bibliografia

 

Material docent en format digital que estarà disponible al Campus Virtual i en els següents llibres:

 

CASANUEVA, Cristobal, GARCÍA DEL JUNCO, Julio y CARO, Francisco (2000): Organización y gestión de empresas turísticas. Ediciones Pirámide, Madrid.

ENZ, Cathy (2009): Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases, 2da. Ed.,John Wiley and Sons, Nueva Jersey.

GRANT, Robert M. (2021): Contemporary Strategy Analysis 11th Edition. Editorial Wiley, Boston.

MARTÍN ROJO, Inmaculada (2020): Dirección y gestión de empresas del sector turístico. 6ª edición. Ediciones Pirámide, Madrid.

VECIANA, José Mª. (1999): Función directiva. Servicio de Publicaciones de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

 


Programari


Gestió de fulls de càlcul (MS Office Excel)