Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 104762 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Belen Monclus Blanco
Correu electrònic:
belen.monclus@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Montserrat Bonet Bagant

Equip docent extern a la UAB

Responsables d'institucions en el cas de TFG externs

Prerequisits

Cal haver superat tot el primer curs i 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis, és a dir, 160 ECTS. Recordeu que cada curs té 10 assignatures de 6 crèdits, que fan un total de 60 crèdits per curs. Dos cursos complets aprovats són 120 crèdits, tres cursos complets aprovats són 180 crèdits. 

Es recomana molt especialment la lectura acurada (i consulta sempre que calgui) de tota la informació continguda a la pàgina web de la facultat (apartat Treball de Fi d'Estudis) i que es va actualitzant. 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/preguntes-frequents-1345704364394.html

 


Objectius

L'objectiu del Treball de Fi de Grau (TFG) és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per continuar altres estudis com per exercir la professió.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Identificar els aspectes específics dels sistemes d'informació tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els coneixements adquirits durant el grau en l'elaboració del TFG.
 6. Aplicar els coneixements sobre les bases de la infraestructura tecnològica que permet la creació emmagatzemament, anàlisi i distribució de productes interactius i aplicar-la al TFG.
 7. Construir un pensament crític i generar idees originals sobre el context que l'envolta.
 8. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 9. Demostrar la compilació dels coneixements adquirits al llarg del grau.
 10. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents utilitzats en l'elaboració del TFG.
 11. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Exposar, defensar i argumentar tant oralment com per escrit els diversos aspectes de l'àrea de coneixement.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 16. Integrar els coneixements de les ciències socials i l'enginyeria per elaborar un TFG de projecte que inclogui la creació de productes complexos i dotats d'una visió integral tècnica i social.
 17. Planificar i executar el TFG en l'àmbit científic de comunicació interactiva.
 18. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 19. Presentar el TFG en els terminis previstos i amb qualitat manifesta.
 20. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 21. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 22. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 23. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 24. Recollir totes les teories sobre el tema principal tractat al treball de final de grau.
 25. Ser capaç d'exposar de manera oral i argumentada el TFG.
 26. Utilitzar el llenguatge específic dels nous mitjans que beu de llenguatges audiovisuals per aplicar-lo al seu TFG.
 27. Utilitzar la bibliografia adequada.
 28. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 29. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Bàsicament, hi ha dos tipus de TFG:

-  Treball de Fi de Grau de projecte, el qual consisteix en idear, plantejar i desenvolupar un projecte interactiu de naturalesa diversa. L'extensió del TFG de projecte tindrà el format escrit que correspongui a cada cas en funció de les seves característiques. Per tant, no hi ha límits en l'extensió del treball, perquè cada TFG de projecte té les seves pròpies característiques que en determinaran la seva extensió.

-  Treball de Fi de Grau drecerca. Consisteix en el desenvolupament d'un treballl d'investigació sobre algun aspecte rellevant en l'àmbit de la comunicació interactiva. Aquest treball haurà de portar-se a terme seguint el mètode científic bàsic, és a dir, plantejament del problema, objectius, formulació d'hipòtesis o preguntes de recerca, metodologia i eines metodològiques més adequades per acomplir amb els objectius i donar resposta a les preguntes de recerca o les hipòtesis, anàlisi dels resultats i conclusions més significatives. Aquest tipus de treball té una extensió orientativa d’entre 12-15.000 i un màxim de 30.000 paraules (aproximadament entre 40 i 80 planes). Dins d'aquesta modalitat, es poden realitzar treballs de recerca amb institucions i empreses que han establert un conveni amb la Facultat sobre aspectes que els interessa investigar i que tinguin prou entitat científica. En aquests TFG hi haurà un tutor professional a més del tutor acadèmic. La resta de condicions i calendari són idèntics a la resta de TFG.    

Per saber-ne més detalls, es recomana consultar l'apartat de PREGUNTES FREQÜENTS que teniu a la web de la Facultat (apartat Treball de Fid'Estudis): preguntes-frequents-1345704364394.html


Metodologia

El TFG es desenvoluparà a partir de 4 tutories obligatòries mentre es porta a terme el treball, tres de les quals abans del 23 d'abril de 2023. Les tutories tenen un caràcter formatiu i avaluatiu, ja que han de servir per jutjar els resultats d'aprenentatge i les competències del Treball de Fi de Grau. El temps que ha de dedicar un/a professor/a a les activitats de supervisió, inclosa l'avaluació i la presentació oral, és de 15 hores.

Es poden distingir tres fases en la realització del TFG del grau:

I. Fase d'inici durant la qual s'especifica i es planteja el treball.

II. Fase de desenvolupament del treball.

III. Fase de finalització i tancament, que culmina amb el lliurament del treball i la presentació oral del TFG, durant 10-15 minuts, davant del/la tutor/a i si es possible davant del/la revisor/a.

Al llarg del curs acadèmic, es poden establir sessions generals de docència sobre presentació i coordinació del TFG, sobre metodologies i fonts de recerca i/o sobre com fer exposicions orals i redactar treballs de recerca.

Lliurament del treball

1. Els treballs de fi de grau s'han de lliurar en un únic document adjunt a l'adreça tfg.fcc@uab.cat (Gestió Acadèmica) i a l'espai obert de TFG del campus virtual de cada grau. El TFG s'haurà de presentar abans de les 23:59h de l'1 de juny de 2023 excepte l’alumnat d'intercanvi, que té altres dates de lliurament. En tots els casos, si no és lliura el TFG en la data prevista la qualificació serà de No Presentat. Per a més informació sobre les dates clau del TFG consulteu el calendari de tràmits del TFG (http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html

2. La Facultat ha elaborat una plantilla en PDF de 2 pàgines on consta la portada i la fitxaper la catalogació del TFG al Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la Facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla obligatòriament. Es publicaran al DDD tots els Treballs de Fi de Grau a partir d'una nota de 8, per tal d’acomplir amb la política institucional d'accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012). Ara bé, per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFG en una revista científica o per qualsevol altra raó, un estudiant pot no voler fer públic el seu TFG. En aquest cas, es pot demanar l'embargament permanent o temporal (que pot ser de 12 mesos o de 24 mesos) manifestant-ho en el document on es cedeixen els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFG al principi del curs acadèmic. Aquest embargament també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat. La data límit per a sol·licitar l’embargament es dirà cada any i es pot consultar a la pàgina web.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparació de la presentació oral 6 0,24 9, 12, 17, 25
Sessions generals de docència sobre aspectes del TFG 3 0,12 9, 12, 17, 20
Tipus: Supervisades      
Exposició roal davant el tutor 1 0,04 9, 12, 25, 26
Tutories individuals i altres activitats de supervisió 14 0,56 7, 12, 17, 19, 20, 22, 27
Tipus: Autònomes      
Elaboració del TFG 275 11 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Avaluació

L’avaluació del TFG la farà un tutor/a i un altre professor/a del mateix departament on s’ha matriculat el TFG, que actuarà de revisor/a,  amb la següent ponderació: 60% de la nota pel tutor/a i 40% pel revisor/a. S'ha d'obtenir una mitjana igual o superior a 5 per aprovar el TFG. Cal defensar oralment el TFG davant del tutor/a i del revisor/a per ser avaluat. En el TFG no hi ha possibilitat de reavaluació per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2013. El treball fi de grau s'haurà de presentar abans de la data límit fixada en el calendari de tràmits del TFG (http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html), excepte els alumnes d'intercanvi que tenen altres dates de lliurament. En tots els casos, si no és lliura el TFG en la data prevista la qualificació serà de No Presentat.

Criteris generals d’avaluació́ del TFG de Recerca que avalua tant el tutor/a com el revisor/a:

 1. Comunicació escrita, en especial, la correcció lingüística, la claredat i la bona estructuració́ de les parts.
 2. Domini dels coneixements teòrics per tal de definir, contextualitzar i interpretar el tema.
 3. Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació́ de manera autònoma.
 4. Tenir l'habilitat d'aplegar i d'interpretar dades rellevants per formular judicis complexos.
 5. Originalitat de les idees, contribució́ a la creació́ de coneixement i aportacions personals argumentades.
 6. Correcció́ metodològica.
 7. Adequació́ de la interpretació́ de resultats i les conclusions.
 8. Capacitat de cerca autònoma d’informació́ especialitzada i ús adequat de la bibliografia.

Criteris d’avaluació́ de la presentació́ pública que avalua només el tutor/a:

 1. Claredat i precisió́ de l’exposició́.
 2. Correcció́ lingüística i ús adequat del vocabulari.
 3. Originalitat, organització́ i qualitat dels continguts.
 4. Resultats i elaboració́ de les conclusions.
 5. Adequació́ de la presentació́ al contingut del treball escrit.

Criteris d’avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor/a:

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució́ del pla de treball del TFG: gestió́ i planificació́ del propi temps, realització́ de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Criteris generals d’avaluació́ del TFG de Projecte que avalua tant el tutor/a com el revisor/a:

 1. Originalitat de la idea del projecte proposat, és a dir, si és una contribució́ a la creació́ de propostes innovadores.
 2. Demostrar capacitat d'organitzar la feina durant l’elaboració́́ del projecte.
 3. Utilització́ de tecnologies avançades per a l’òptim desenvolupament professional.
 4. Demostració́ de coneixement i habilitats per al desenvolupament d'un treball pràctic en el terreny de la comunicació de les organitzacions.
 5. Capacitat de cerca autònoma de materials pel desenvolupament del pla.
 6. Capacitat de justificar i defensar la viabilitat econòmica del projecte.
 7. Correcció́ en la comunicació́ i expressió́ escrita i/o oral en el projecte.
 8. Concepte i qualitat de la memòria.
 9. Concepte i qualitat del projecte. 

Criteris d’avaluació́ de la presentació del TFG Pràctic que avalua només el tutor/a:

1. Claredat i precisió́ de l’exposició́.
2. Correcció́ lingüística i ús adequat del vocabulari.
3. Originalitat, organització́ i qualitat de la presentació́.
4. Concepte i qualitat del pla presentat.

5. Adequació́ de la presentació́ al contingut del projecte.

Criteris d’avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor/a:

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució́ del pla de treball del TFG: gestió́ i planificació́ del propi temps, realització́ de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Procediments de revisió:

Com en el cas de qualsevol altra assignatura, es pot demanar una revisió ordinària amb el/la tutor/a. La revisió ha de ser personal i individualitzada i abans de la data indicada al calendari acadèmic del TFG (consultar la data a l'enllaç del calendari de tràmits: http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html). Es pot demanar al tutor/a una còpia de l’informe que sobre el treball han fet revisor/a i tutor/a (aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades lesal·legacionsde l'estudiant, el professor/a pot mantenir o modificar la nota.

En cas de disconformitat amb la revisió del professor/a, es pot sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors que no han participat en la revisió ordinària ni en la correcció del TFG. Hi ha un termini de quinze dies naturals –a partir del tancament de les actes del TFG– per presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat una sol·licitud argumentada sobre els aspectes específics del TFG que es creu que no han estat adequadament valorats pel tutor/a-revisor/a. Cal tenir en compte que no s'atendran les reclamacions que no presentin la constància documental d'haver fet la revisió ordinària (una còpia dels informes d'avaluació) i no justifiquin de manera raonada la necessitat d'una nova revisió. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades. Correspon a la Comissió d'Avaluació del Treball Fi de Grau fer la revisió extraordinària del Treball Fi de Grau, que seguirà el procediment establert a la Facultat per a les revisions extraordinàries de les altres assignatures.

MOLT IMPORTANT:

Plagi

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat, etc.) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixi més d'una irregularitat, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentación oral 10% 1 0,04 5, 7, 9, 12, 17, 25
Text o memòria del treball 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Bibliografia

La Guia Docent del Treball de Fi de Grau no especifica una bibliografia en concret perquè seria molt difícil establir una llista de referències que fessin suggeriments a tots els tipus de TFG i a tot el ventall de possibilitats temàtiques. 

A més de les recomanacions del tutor/-a, es poden consultar les guies que la Biblioteca de Comunicació ha elaborat expressament:

http://blogs.uab.cat/dretsautor/

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/treballs-de-grau-i-treballs-de-fi-de-grau-tfg-1345725517006.html


Programari

No hi ha indicaciones específiques sobre programari.