Logo UAB
2023/2024

PrÓctiques Externes

Codi: 104761 CrŔdits: 12
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicaciˇ Interactiva OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Belen Monclus Blanco
Correu electr˛nic:
belen.monclus@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

El/la tutor/a responsable de l'empresa o instituciˇ de prÓctiques

Prerequisits

Cal haver superat el 50% dels crèdits totals per obtenir el títol de Grau.


Objectius

Afavorir que l'alumne/a complementi els seus estudis teòrico-pràctics amb un contacte directe amb empreses i institucions de l'àmbit de la comunicació interactiva o d'altres sectors que requereixen d'activitats específiques en aquest àmbit.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciŔncies socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociaciˇ i treball en equip.
 • Demostrar consciŔncia Ŕtica, aixÝ com empatia amb l'entorn.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaš de planificar tasques a curt, mitjÓ i llarg terminis.
 • Identificar els aspectes especÝfics dels sistemes d'informaciˇ tant des del punt de vista conceptual com prÓctic.
 • Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i comunicar-los eficientment.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • ReconŔixer i planificar la infraestructura tecnol˛gica necessÓria per a la creaciˇ, l'emmagatzematge, l'anÓlisi i la distribuciˇ de productes multimŔdia interactius i de l'internet social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir capacitats de lideratge i iniciativa i generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 2. Aplicar la deontologia professional a la feina.
 3. Aplicar les habilitats d'aprenentatge en un entorn professional on hagin de demostrar autonomia en la resoluciˇ de problemes.
 4. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Concebre i crear projectes amb maduresa argumentativa en l'Ómbit laboral on fa les prÓctiques.
 6. Demostrar una visiˇ integral de les necessitats de la infraestructura tecnol˛gica base dels sistemes d'informaciˇ que cal utilitzar en la prÓctica professional.
 7. Fer les tasques encomanades i organitzar-se la feina per complir els terminis que se li exigeixen.
 8. Implementar sistemes d'informaciˇ.
 9. Presentar la mem˛ria de prÓctiques externes en el termini previst i amb qualitat manifesta.
 10. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 13. Relacionar els coneixements tecnol˛gics i els humanÝstics i de ciŔncies socials per crear productes i serveis amb una identitat professional diferenciada.
 14. Respectar els companys de l'organitzaciˇ on fa les prÓctiques independentment de la seva raša, ideologia, gŔnere, etc.
 15. Ser capaš d'adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional nou.
 16. Treballar de manera aut˛noma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions adequades al lloc de treball que s'ocupa.

Continguts

Pràctiques a empreses i a institucions públiques i privades.

Per saber-ne més detalls, es recomana consultar l'apartat "Practicum" que teniu a la web de la Facultat.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practicum-1345703985170.html


Metodologia

Treball a empreses i institucions amb conveni.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques a empreses i institucions 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluaciˇ

L’avaluació es realitzarà, un cop acabada l’estada al mitjà de comunicació, a partir de la memòria final que l’alumne/a presenti a la tutora o tutor acadèmics i de l’informe avaluador facilitat per l’empresa.

Caldrà que l'alumne/a faci una tutoria amb el/la responsable de l'assignatura, al principi o al final de l'estada.

Com a mesura per a millorar el seguiment docent es pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris com alguna breu fitxa sobre les dades, característiques i circumstàncies del lloc de pràctiques.

Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.

Per a poder ser avaluat, l'alumnat ha de utilitzar el models de document (memòria, document de avaluació de l'empresa, etc.) que a cada curs acadèmic els indiqui i/o proporcioni expressament el seu tutor/a acadèmic del pràcticum. I també han de seguir les seves instruccions específiques.

Com a norma general, la memòria final i el document de avaluació signat per l’empresa de pràctiques han de ser lliurats al tutor/a acadèmic en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’últim dia de pràctiques.

L’alumnat que no faci al menys 2/3 de les hores fixades en el conveni, o/i que no obtingui un document de avaluació del seu tutor/a de la empresa de pràctiques, serà considerat com a no avaluable.

Aquesta assignatura, per la seva pròpia configuració, no és recuperable.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

Per a més informació, es recomana a l'alumnat que consulti la "Normativa Pràctium" i "Informe Final Pràcticum", disponibles a la pàgina web de la Facultat. 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practicum-1345703985170.html

 

Revisió de notes:

La revisió de notes és un procediment automàtic que comença quan la nota es fa pública (ja sigui penjada al taulell del costat deldespatx del professor/a responsable o per algun altre mitjà digital o analògic). Des d’aquest moment, l’alumnat té una setmana per sol·licitar, per e-mail, una tutoria amb el professor/a responsable de l'assignatura per analitzar la nota final. Passada una setmana des de la data de publicació de la nota, ja no serà admesa cap sol·licitud de revisió de nota.

Aquesta guia és un marc general normatiu per al pràcticum, però l'alumnat ha de tenir en compte que els tutors/es acadèmics poden canviar cada semestre i ser diferents per als diferents grups de matrícula. L'assignació dels tutors/es per a cada semestre i grup de matrícula depèn dels departaments amb docència assignada, que són els responsables de fer públics els noms dels tutors/es per a coneixement de l'alumnat. Per aquesta causa, en ser professorat divers i canviant, l’equip docent no pot figurar a aquesta guia anual.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memoria 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Sense bibliografia.


Programari

No hi ha programari específic pr aquesta assignatura.