Logo UAB
2023/2024

Fonaments del Modelatge de Personatges

Codi: 104758 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lluis Domingo Soler
Correu electrònic:
lluis.domingo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És necessari haver cursat l'assignatura d'Animació Avançada o bé tenir coneixements bàsics de programari d'edició 3D.


Objectius

Ens centrarem en el procés de creació de personatges: des de la conceptualització, el disseny bàsic, el modelat d'una maqueta física i el traspàs a un entorn digital.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Concebre, crear, animar i integrar espais, personatges i objectes virtuals i de realitat augmentada.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Crear personatges animats dotats d'expressivitat i valors estètics de qualitat.
 5. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 6. Dissenyar objectes que combinin les normes estètiques amb una perfecta funcionalitat tècnica.
 7. Dominar el maneig dels programes informàtics específics.
 8. Dominar les tècniques del modelatge de personatges.
 9. Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 10. Formar part d'equips de treball necessaris per fer projectes de produccions virtuals.
 11. Identificar els aspectes específics del disseny, la creació, la integració i l'animació d'objectes digitals (2D i 3D) i les eines específiques tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 12. Interpretar i discutir documents de les principals teories dels entorns virtuals.
 13. Planificar i executar projectes acadèmics en l'àmbit de la teoria dels entorns virtuals.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 15. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 16. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 17. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 18. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.

Continguts

Anatomia

 • Proporcions i formes bàsiques
 • Grups de músculs i òssos

Expressió, moviment i formes

 • El llenguatge de les formes
 • Acció i moviment
 • Expressió

Disseny d'un personatge

 • Disseny 2D
 • Model físic

Modelat 3D

 • Modelat bàsic
 • Elements secundaris
 • Detalls

Shading

 • Paleta de colors
 • Textures
 • Il·luminació

Rigging

 • Esquelet bàsic
 • Posat i actitud

Metodologia

L'eix conductor de l'assignatura serà la creació d'un personatge.

L'alumne haurà de realitzar diversos exercicis repartits en les diferents etapes del procés creatiu.

Introduïrem els conceptes a partir de l'anàlisi de casos pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb exercicis pràctics 15 0,6 11
Pràctiques de laboratori 33 1,32 7, 8
Tipus: Supervisades      
Avaluació 3 0,12 15
Tipus: Autònomes      
Exercici pràctic 38 1,52
Tutories (activitat presencial individual o en grup orientada a resoldre problemes d'aprenentatge) 10 0,4 1, 16

Avaluació

L'avaluació es repartirà de la següent manera:

 • Assistència i participació a classe (20%)
 • Exercicis pràctics individuals (30%)
 • Projecte final individual (50%)

Per poder valorar el projecte final és obligatòri entregar tots els exercicis pràctics dins dels terminis i condicions indicades.

Per poder valorar els exercicis pràctics cal assistir i participar a classe (excepte casos puntuals amb causes majors justificades).

El projecte final serà la creació d'un personatge en 3D seguint el procés creatiu i tècnic practicat a classe.

 

Recuperació

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3,5.
Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els exercicis pràctics individuals.

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a classe 20% 15 0,6 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18
Exercicis pràctics individuals 30% 33 1,32 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Projecte final pràctic individual 50% 3 0,12 4, 6, 10, 15

Bibliografia

The Animator's survival kit / Richard Williams

Williams, Richard, 1933-2009

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991001433279706709

 

Durant el curs es recomanarà bibliografia complementària d'acord al temari.


Programari

Utilitzarem el programari d'edició 3D de codi lliure "Blender" (https://www.blender.org)