Logo UAB
2023/2024

Analítica Digital

Codi: 104753 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Adrian Padilla Molina
Correu electrònic:
adrian.padilla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Adrian Padilla Molina

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura és necessari tenir coneixement bàsics de llengua anglesa per afrontar la lectura de la bibliografia.


Objectius

Aprendre les tècniques de recol·lecció de dades per a l'elaboració d'informes a partir de la informació obtinguda d'Internet per optimitzar processos.

S'aprofundirà també en els sistemes de mesurament i recollida de dades i eines d'analítica web.

L'analítica de social media i analítica Mobile hi tindrà un paper destacat, així com les estratègies de mesura.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Identificar els aspectes específics dels sistemes d'informació tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de màrqueting digital en els mitjans socials i implementar sistemes d'automatització en la gestió.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar informes de dades d'internet i mòbils.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comprendre i aplicar les mètriques d'analítica web.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 8. Crear estratègies de mesura.
 9. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 10. Distingir les eines d'analítica web.
 11. Identificar els sistemes de recollida de dades.
 12. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Interpretar el big data de webs i les aplicacions.
 14. Interpretar els resultats de crear continguts basats en el pensament científic.
 15. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de l'analítica digital.
 16. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 17. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 24. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 • Introducció a l'analítica
 • Analítica Web: Google Analytics, Google DataStudio, paradigmes de mesura.
 • Analítica Digital: Analítica aplicada a Xarxes socials i Plataformes digitals.

Metodologia

L'adquisició de coneixements es farà a través de diversos procediments metodològics que inclouen diferents tipus d'activitats, agrupades en: classes magistrals, pràctiques i seminaris. 

En les sessions teòriques es farà l'exposició dels continguts del programa, propiciant d'aquesta manera els elements necessaris per a dur a terme els exercicis pràctics als laboratoris.

Pel que fa a les pràctiques, serviran per aplicar en casos reals els coneixements adquirits en les sessions teòriques. En els seminaris s'afavoreix la reflexió crítica i el debat sobre l'anàlisi de casos reals i models. 

El calendari detallat i el contingut de les diferents sessions, s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura i es penjarà també al campus virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, així com els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per l'adequat seguiment de l'assignatura. En el cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i les metodologies docents. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC 15 0,6 1, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24
Pràctiques de laboratori 12 0,48 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17
Seminaris 21 0,84 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Examen de teoria 3 0,12 1, 5, 10, 11, 13, 20, 24
Tipus: Autònomes      
Estudi: lectura i síntesi de documents científics 54 2,16 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 24
Tutories (activitat presencial individual o en grup orientada a resoldre problemes d'aprenentatge) 12 0,48 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluen amb diferents activitats:
- Prova teòrica (40% de la nota final)
- Presentacions grupals de pràctiques (40% de la nota final)
- Lliurament de treballs individuals (20% de la nota final)

La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda en cada una d'aquestes parts.
És imprescindible realitzar les tres proves d'avaluació per a superar la assignatura.
Es farà la ponderació de les tres parts avaluables, encara que una d'elles estigui suspesa. Però no es realitzarà la ponderació si dues estan suspeses.

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura es correspon a avaluació continuada.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ OPTATIU:

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura només si ha estat avaluat del conjunt d'activitats. Només es podran recuperar les pràctiques de laboratori suspeses i la prova escrita. Per tant, queden excloses de recuperació totes les activitats no presentades. Els seminaris no són recuperables i per tant no són reavaluables.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única

 


La nota máxma en les práctiques de laboratori recuperades será de 5 sobre 10.
La nota obtinguda en la recuperació de la prova escrita será la nota final d'aquest apartat, amb independència de si aquesta és millor o pitjor que la primera prova realitzada.

Assistència: L'assistència a les classes de seminaris i pràctiques de laboratori és obligatòria. L'absència no justificada de l'alumnat en aquestes sessions comporta un "no presentat" a la nota del seminari o pràctica específica, i per tant no será recuperable.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de laqualificaciód’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de teoria 40% 3 0,12 1, 5, 10, 11, 13, 20, 24
Lliurament de treballs individuals 20% 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Presentacions grupals de pràctiques 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

Cha, Meeyoung; Haddadi, Hamed; Benevenuto, Fabrício; Gummadi, Krishna P. (2010). “Measuring user influence in Twitter: The million follower fallacy”. En: ICWSM, 2010. http://snap.stanford.edu/class/cs224w-readings/ cha10influence.pdf

Croll, Alistar & Power, Sean. Complete Web Monitoring. O'Reilly Media, 2009.

Kaushik, Avinash. Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente. Gestión 2000, 2011.

Lara-Navarra, Pablo; López-Borrull, Alexandre; Sánchez-Navarro, Jordi & Yànez, Pau. Medición de la influencia de usuarios en redes sociales: propuesta Socialengagement. El profesional de la información, 2018, julio-agosto, v. 27, n. 4. http://profesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/jul/18.pdf

Muñoz Vera, Gemma & Elosegui, Tristán. El arte de medir: Manual de analítica Web. Bresca, 2011.


Programari

Eines d'analítica i visualització de dades