Logo UAB
2023/2024

Expressió i Argumentació en Espanyol

Codi: 104725 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Yurena Gutierrez Gonzalez
Correu electrònic:
yurenamaria.gutierrez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Teresa Cantillo Nieves
Yurena Gutierrez Gonzalez

Prerequisits

És necessari un nivell d'espanyol de nadiu per poder seguir la assignatura (C1-C2). 

 

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és perfeccionar la capacitat d'anàlisi i producció de textos tant en la seva varietat oral com escrita de la comunicació interactiva. Al final del curs, l'alumnat ha de conèixer les principals característiques d'una sèrie de models textuals, la qual cosa li permetrà aplicar aquests coneixements a la composició de textos en espanyol.

 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i comunicar-los eficientment.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar textos propis de la comunicació interactiva.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 5. Demostrar que es té domini de les llengües oficials i dels seus recursos expressius.
 6. Descriure els models orals i escrits de les llengües oficials.
 7. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 8. Interpretar i discutir documents i exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 9. Planificar i executar treballs acadèmics tenint les llengües com a base de treball.
 10. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 11. Produir textos escrits amb fluïdesa i eficàcia i comunicar-los adequadament.
 12. Produir textos orals amb fluïdesa i eficàcia i comunicar-los adequadament.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.

Continguts

Tema 1. Oralitat i escriptura en els textos d'especialitat relacionats amb els entorns de confluència entre la comunicació i la tecnologia. Manifestacions de la llengua oral i de la llengua escrita en diferents formats. Recursos lingüístics per a l'elaboració de textos. Norma i ús en la comunicació oral i escrita. Alguns dels problemes normatius de l'espanyol.

Tema 2. Les unitats textuals: enunciats i paràgrafs. Els arguments: estructures i tipus. Constituents de l'enunciat, concordança i ordre de paraules. Ús dels connectors i d'elements referencials.

Tema 3. Procediments de creació textual. Factors lingüístics i extralingüístics en la creació de textos. Denotació i connotació.

Tema 4. Articulació, problemes de pronunciació i característiques pròpies de la llengua oral en l'àmbit de la comunicació interactiva. Els trets prosòdics: velocitat d'elocució, les pauses i la intensitat. Estratègies d'èmfasi en l'argumentació oral.

Tema 5. La presentació oral. Recursos lingüístics per a presentacions orals. Preparació d'intervencions orals. Recursos orals per a la presentació oral. La comunicació no verbal.

 

Metodologia

La metodologia emprada a les activitats formatives dirigides combina les classes teòriques (per a l'exposició i reflexió a partir dels continguts del curs) amb les activitats pràctiques/seminaris, que requereixen la participació activa de l'alumnat individualment i en grup.

En les activitats formatives de tipus autònom l'alumnat haurà de realitzar la lectura, l'anàlisi i la síntesi de textos i documents de lectura obligatòria, així com preparar i realitzar els treballs pràctics assignats pel professorat.

L'alumnat comptarà amb materials de suport en el Moodle de l'assignatura i amb tutories presencials com a activitats formatives supervisades.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 15 0,6 4, 5, 6, 7
Pràctiques d'aula i seminaris 33 1,32 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 4, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura, anàlisi i síntesi dels textos i documents, preparació i realització de treballs 94,5 3,78 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

L'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs les següents proves i intervencions:

 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit (20 %).
 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral (20 %).
 • Pràctiques de comprensió de les lectures obligatòries (10 %).
 • Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs (40 %).
 • Carpeta de seguiment de l'alumne: intervencions i aportacions a l'aula (10 %).

Les característiques de cadascuna de les pràctiques s'especificaran durant el curs i podran consultar-se en el Moodle.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les proves i lliurar-les en el termini fixat. S'ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5 i una qualificació mínima de 3,5 sobre 10 en totes les proves. Per calcular la nota final s'aplicaran els percentatges anteriorment indicats.

Els estudiants que hagin suspès alguna de les proves amb menys d'un 3,5 o no hagin arribat al 5 amb la suma de totes les notes ponderades, podran presentar-se a la recuperació d'un màxim de dues de les proves realitzades de manera ordinària (que no superin el 50 % de la nota). L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Es considerarà "No avaluat" quan l'estudiant només hagi realitzat unade lespràctiques/proves. L'elaboració de més d'una pràctica/prova suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a l'avaluació.

En cas de segona matrícula, l’alumnat ha de seguir l’avaluació ordinària de l’assignatura.

Per tenir dret a la revisió extraordinària, l'alumnat ha d'haver realitzat la revisió ordinària.

 

AVALUACIÓ ÚNICA:

L'alumnat haurà de realitzar les següents proves:

• Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres de la llengua escrita (20%).
• Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres de la llengua oral (20%).
• Prova de comprensió de les lectures obligatòries (20%).
• Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs (40%).

El dia de les proves teòriques i de l'entrega de les pràctiques s'indicarà al Moodle a principi de curs.

Les condicions per aprovar i revaluar l'assignatura són les mateixes que les de l'alumnat que segueix l'avaluació contínua.

 

ADVERTIMENTS:

Les faltes d'ortografia, així com els errors a la puntuació, la morfosintaxi i el lèxic es penalitzen amb -0,2 punts cadascuna. Amb més de 15 faltes o errors gramaticals la prova es considerarà suspesa amb un 0 i haurà de repetir-se en la recuperació.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta estudiant 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova de comprensió de les lectures obligatòries 10 % 0 0 4, 5, 7, 8
Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs 40 % 0 0 2, 4, 5, 7, 8
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
 
Bibliografia bàsica
 • BRIZ, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.
 • HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y María del Carmen García Tejera (2004): El Arte de hablar: manual de retórica práctica y de oratoria moderna, Barcelona: Ariel.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2019): Libro de estilo de la lengua española: según la norma panhispánica, Madrid: Planeta.
 • Regueiro Rodríguez M.ª Luisa y Daniel M. Sáez Rivera (2013): El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid, Arco/Libros.
   
   
   
   
   
 • Reyes, Graciela (1998): Cómo escribir bien español. Barcelona, Arco/Libros
 • SÁNCHEZ LOBATO, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.
 • Sanz Álava, Inmaculada (2007): El español profesional y académico en el aula universitaria. El discurso oral y escrito. Valencia, Tirant lo Blanc. 
   
 • Serafini, M. Teresa (2007): Cómo se escribe. Barcelona, Paidós.
 • van DIJK, Teun A. (2000) (comp.): Estudios sobre el discurso: una introducción multidisciplinaria, Barcelona: Gedisa.

 

Bibliografia específica
 
 
 
Al llarg del curs es facilitaran les referències bibliogràfiques obligatòries i complementàries fundamentals per al seguiment del curs.

Programari

No requerit.