Logo UAB
2023/2024

Pràcticum II

Codi: 104688 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Antonio Sierra Baz
Correu electrònic:
juanantonio.sierra@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits.


Objectius

El projecte de seguretat és una eina bàsica per al professional de seguretat, pública o privada, variant els enfocaments i eines aplicatives en funció de la tipologia de riscos i la naturalesa dels espais (oberts o tancats) i les activitats que s'hi realitzen (públiques, privades o mixtes).
 
En aquesta consideració serà diferent el mesurament del valor i cost dels riscos, així com la naturalesa dels recursos aportats. L'assignatura Pràcticum II persegueix la finalitat de situar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures tractades fins avui, i paral·lelament les que s'aniran impartint al llarg del propi semestre. S'explicaran i aplicaran metodologies complementàries i punts de vista alternatius al model seguit en el projecte del primer semestre.
 
Com a novetat en relació amb Practicum I, serà la introducció del concepte de funció d'utilitat social, la consideració de les preferències rellevades i el cost i benefici de projectes públics que beneficien i afecten col·lectivitats. El model escollit, és l'anàlisi de risc i l'aplicació de sistemes i procediments de prevenció i reacció adequats en un entorn municipal. Cada alumne escollirà aquell municipi on resideix o treballa o que pugui conèixer de forma profunda. Ho farà des de l'òptica d'un professional, que integrat o contractat per l'ens municipal tractarà de situar la panòplia de riscos del propi municipi, fent especial atenció als de naturalesa mediambiental o catastròfica, als de naturalesa industrial generada en el propi municipi o en els seus limítrofs, amb capacitat de difusió o afectació generalitzada, i als derivats d'activitats amb concurrència de masses o les activitats delictives que tenen lloc en els espais públics.
 
El treball es realitzarà, preferentment, de manera individual o excepcionalment en grups no superior a tres components, en tot cas justificat.
 
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Aprendre a identificar i avaluar problemes que poden generar riscos i els diferents riscos, tant de tipus mediambiental, catastròfics, industrials derivats d'activitats situades en el propi municipioo esdevinguts del perímetre, com els generats per activitats de pública concurrència, i els propis de tipus criminal o antisocial que poden tenir lloc en els espais públics de l'àmbit municipal.
 • Aplicar el coneixement sobre les lleis físiques sobre els quals operen els riscos catastròfics i la casuística i modus operandi dels riscos criminals, a efectes de prevenir escenaris i escenes de successos de risc. Conèixer mètodes i sistema de valoració per a les diferents situacions.
 • Comprendre i aplicar la correcta aplicació de les mateixes.
 • Capacitarpara obtenir les conclusions oportunes i elaborar les estratègies preventives i defensives en relació amb les diferents situacions plantejades.
 • Crear plans d'actuació en funció de l'índex de preferències d'utilitat social i dins de les limitacions pròpies de la disponibilitat de mitjans.
 • Elaborar plans operatius, protocols i procediments de prevenció, acció reacció.
 • Conèixer i aplicar l'estat de les arts aplicables en entorns oberts i d'ús públic, o de tancats i privats amb afluència de masses

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 19. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 20. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 22. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

1. Dades Generals del Municipi 1.1. Història, configuració Orogràfica, Clima, fenòmens meteorològics. 2. Població. Piràmide d'edats Distribució i Configuració Zonal per Activitat 3. Vials, infraestructures i serveis públics 4. Equipaments i dades socials. Segmentació social per classes, religió, cultura, renda. 5. Els béns públics. 6. Els efectes Externs. 7. La Utilitat Social. Les Preferències Revelades. L'enquesta  8. L'Anàlisi de Problemes. Fitxes i arbres 9. Decisió i avaluació projectes públics i socials. Impactes mediambientals. Matriu del marc lògic. 10. Mesurament i gestió de riscos en àmbits públics. Criteris de tolerància 11. Estudi de riscos accidentals, catastròfics i socials 12. L'actuació de seguretat en l'àmbit públic. Teories d'actuació 13. Avaluació de Riscos. Matrius qualitatives i quantitatives 14. Mètodes i Models d'anàlisis de Riscos. Algorítmic. QPS. HAZID. 14 Mètodes HAZOP. FTA 15. Valoració quantificació Riscos 16. Catàleg de solucions. Proposta de solucions i operatius, per a riscos analitzats


Metodologia

Llengua de docència: Espanyol
 
Les classes teòriques a l’aula combinaran les classes magistrals, que ocuparan la major part del temps, i el desenvolupament de exemples.
 
Les classes pràctiques a l’aula, desdoblades en dos grups, consistiran en el desenvolupament del treball escollit i la aplicació dels coneixements teòrics amb la utilització de aplicatius de càlculs i anàlisi de riscos.
 
Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe. A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics. Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Projecte i estudi individual 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran cinc PACs individuals corresponents als temes estudiats en l'assignatura.


Cada PAC té un pes del 12,50% respecte a la nota final de l'assignatura.

 

El 20% restant correspon a l'examen teòric. El 30% restant correspon a progressió de participació i continuïtat.


L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda / a partir de 5.


La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ
L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.


ALTRES CONSIDERACIONS
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Prova Final d'Avaluació 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Valoració dels lliuraments del projecte 30% 0 0 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Aquesta assignatura compta amb un Manual, on s'especifíca la bibliografia específica de la mateixa.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2021). Código de Seguridad Privada. Madrid. Retrieved from https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=2
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2022). Código de Seguridad Ciudadana. Madrid. Retrieved from https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=100&modo=2&nota=0&tab=2
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2022). Código de Protección Civil. Madrid. Retrieved from  https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=174&modo=2&nota=0&tab=2
 

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.