Logo UAB
2023/2024

Teories de l'Empresa

Codi: 104676 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Angel Garcia Cestona
Correu electrònic:
miguel.garcia.cestona@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carles Gispert Pellicer
Pere Ortin Angel
Juan Lloret Villota
Yulia Ponomareva Minchenko

Prerequisits

No hi ha prerrequisits específics, però és recomanable haver aprovat "Economia de l'Empresa I".


Objectius

Aquest curs presenta la visió que els economistes tenen sobre l'empresa, i en concret les principals teories relacionades amb l'empresa i normalment identificades en anglès sota el terme de "theories of the firm" i que en el curs anomenarem teories de l'empresa. El curs desenvolupa inicialment un marc analític, el més simple possible, que permet presentar la (es) pregunta (s) de recerca de cada teoria de l'empresa i comparar les principals idees de les diferents teories que es presentaran durant el curs. L'anàlisi de diferents inversions, els contractes entre els diversos participants i els seus efectes sobre la creació de valor seran detallats al llarg del curs. També s'inclouen nombrosos exemples d'empreses reals i extrets de diversos mitjans.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat desenvolupant una gestió socialment responsable i impulsant el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals sistemes de motivació disponibles a les empreses.
 2. Aplicar els coneixements sobre estructures de mercat per identificar els competidors possibles de les empreses i la forma de competir entre elles.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Dissenyar polítiques de motivació eficients.
 8. Explicar l'origen i valorar la contribució de les empreses al benestar social.
 9. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 10. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 11. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 12. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 13. Valorar críticament els problemes d'eficiència econòmica i de distribució de la riquesa generada per les empreses.
 14. Valorar la interacció entre la formulació estratègica i l'organització interna de les empreses.

Continguts

 

Tema 1. Teories de l'Empresa: Inversions, contractes i valor.


1. Motivació. El problema de l'Organització.
2. Empresa versus Mercat
       Avantatges i costos de la solució de mercat
3. Teories econòmiques de l'empresa
     • L'empresa com a nexe de contractes
     • La teoria d'Agència
     • L'empresa segons la Teoria dels Costos de Transacció
     • Els Drets de Propietat
     • Altres Teories
4. Casos i exemples
 

Tema 2: La presència d'Inversions específiques.

1. Especificitat de les inversions i problemàtica

2. Conseqüències de les inversions específiques i solucions

            Integració vertical, contractes a llarg termini, outsourcing

3.Cas GM i Fisher Body

4.Cas Iberdrola y Basf

5.Exercicis numèrics i exemples. 

 

Tema 3: La presència de incertesa a l'empresa, el risc i la seva valoració.

1. Motivació

2. Conceptes bàsics i eines

            El risc i les loteries

            Variança, covariança, equivalent cert

3. Exemples de assegurances i contractes

4. Diversificació del risc i l'empresari

5. Riquesa, estructura de propietat i distribució del risc.

6. Exercicis numèrics. 

 

Tema 4: La presència de asimetries d'informació.

1. Concepte de Selecció adversa i risc moral i els contractes.

2. Casos i rellevància del problema.

3. Solucions al problema de selecció adversa i risc moral.

4. Exercicis numèrics. 

 

Tema 5. L'empresa, l'empresari i les decisions estratègiques.

1. L'empresari fundador i els seus desafiaments
2. Propietat i finançament: Empresari, treballadors i noves formes organitzatives

 


Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial. Al llarg del curs es desenvoluparan els diferents apartats del programa. Hi ha uns materials i activitats que s'han de treballar prèviament a les classes i que serviran per motivar i millorar la comprensió del tema. Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts. També es destinen unes hores setmanals (tutories) per atenció individualitzada i per solucionar els dubtes que puguin tenir. La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 32,5 1,3 1, 2, 7, 8, 13, 14
Discussió de casos i resolució d'exercicis 17 0,68 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories i Activitats programades 6 0,24 6, 9, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi de l'assignatura, lectures, exercicis i preguntes proposades 88 3,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

L'avaluació tindrà dos components:

1) Avaluació continuada de les activitats suggerides durant el curs. Aquesta avaluació continuada comprendrà una prova parcial (30% de la nota), i lliurament de problemes, resolució de casos individuals i/o en grup i participació activa a classe (25% de la nota). És necessària l'assistència regular a classe. L'estudiant haurà d'haver participat/lliurat/realitzat un mínim del 60% de les proves programades durant el curs per poder fer la mitjana dels diferents components de l'avaluació.

2) L'examen final (avaluació individual i 45% de la nota). El examen constarà d'una part pràctica (problemes) i una part de continguts teòrics. L'estudiant necessita una nota mínima de, al menys, 3’5 /10 a l'examen final. Si no arriba a aquesta nota, no es podrà presentar a l'examen de reavaluació.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica lanota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

 Calendari d’activitatsd’avaluació: Les dates deles diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre. La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions: Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en queespublicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació: “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han d’haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de problemes, presentacions de casos, debats 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen final 45% 2 0,08 3, 6, 10, 11, 12
Examen parcial 30% 2 0,08 3, 6, 10, 11, 12

Bibliografia

Es publicaran uns apunts elaborats per l'equip docent i que estaran disponibles al campus virtual. Aquests apunts contenen també els exercicis i les activitats complementàries programades pel curs.


A més, s'utilitzarà la Bibliografia següent: (revisat Juny 2023, edicions actualitzades a la disponibilidad més recent)

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

DOUMA, Sytse and  Hein SCHROUDER (2017): Economic Approaches to Organizations.  Ed. Pearson, 6th edition.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:


    GIBBONS, Bob (2006): Four Formal(izable) Theories of the Firm, JEBO, 2005.

     https://www.sciencedirect.com/science/journal/01672681

    MILGROM, Paul y John ROBERTS (1993): Economía, Organización y Gestión de la Empresa. Ed. Ariel.

    SALAS, Vicente (2007): El siglo de la empresa. Fundación BBVA.

     https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/60301

    SERRA, Antoni (2003): Mercados, contratos y empresa. 2ª edición Servei de Publicacions de la UAB.

 

 


Programari

Per al seguiment de el curs no es necessita cap programa informàtic especial. N'hi ha prou que es compti amb un paquet bàsic que inclogui un full de càlcul, un editor de textos i un programa per a presentacions.