Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)

Codi: 104662 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mihwa Jo Jeong
Correu electrònic:
mihwa.jo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Hyun Joon Rhee

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per matricular-se d'aquesta assignatura, per bé que és necessari que l'alumne hagi assimilat els continguts d’Idioma modern: coreà I per seguir el ritme de les classes i acabar-les amb èxit.


Objectius

La funció d'aquesta assignatura és ampliar el coneixement d'aspectes bàsics de l'estructura fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua coreana, i desenvolupar les destreses comunicatives de l'estudiant en àmbits de la vida quotidiana. En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

·Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-A1.2.)

·Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-A1.2.)

·Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)

·Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)


Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 14. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 16. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 17. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 20. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 21. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 22. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 24. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 25. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 26. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 27. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 28. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 29. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 30. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 31. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

1. Els continguts lingüístics

- Palatalització i alteracions fonosintàctiques

- Conjuncions copulativa i adversativa.

- Negació imperativa i expressions de causa.

- Terminació verbal de reafirmació.

- Partícules; honorífica, possessiva, locatives, temporals, i instrumentals.

- Conjuncions condicional, final i causal.

- Temps verbals; pretèrit imperfecte i futur.

- Perífrasis verbals; durativa, d’obligació, d’intenció i d'imminència

- Expressions de comparació i de temps.

 

2. Els continguts comunicatius

- Saludar formalment i informalment

- Parlar de les seves aficions i preferències.

- Explicar la vida quotidiana (el menjar, transport públic, etc.)

- Saber demanar i donar informacions sobre direccions

- Parlar per telèfon

- La família

- Presentar la terra natal i els costums

- Parlar de viatges i de la salut

- Organitzar festes d’aniversaris

- Parlar de l’ànim, els sentiments i del futur


Metodologia

El treball  s'articularà al voltant del llibre de text.

L'assignatura se centrarà en l'explotació del llibre de text. Els continguts de l'assignatura s'aniran adquirint a partir de les proves de vocabulari i gramàtica fetes a classe; de la lectura i realització de les activitats complementàries i dels exercicis de reforç específics de cada lliçó.

Atesos els continguts i l'estructuració de l'assignatura, és important que l'alumnat  dediqui temps regulars  a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 28 1,12 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Activitats de comprensió oral i escrita 28 1,12 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24
Classe magistral 26 1,04 3, 7, 8, 19, 20, 25, 31
Tipus: Supervisades      
Carpeta docent 24 0,96 3, 4, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats d'expressió escrita 50 2 3, 4, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 31
Preparació de proves orals i escrites 50 2 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31
Realització d'activitats d'expressió oral 10 0,4 3, 7, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

- coneixements gramaticals (25%)

- coneixements lèxics (25%)

- producció oral i escrita (25%)

-carpeta docent (25%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals 25% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 31
Activitats d'avaluació de coneixements lèxics 25% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Activitats d'avaluació de producció escrita i oral 25% 2 0,08 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Carpeta docent 25% 3 0,12 3, 7, 8, 13, 19, 20, 25, 31

Bibliografia

1. Llibre de text

El llibre de text que s'emprarà habitualment a la classe és el següent:

A. New Yonsei Korean - Vocabulary and Grammar 1-2 (Audios MP3), 2018, Editorial: Yonsei University Press

(Els llibres es poden adquirir per internet a la llibreria especialitzada en idioma coreà: http://www.aprendecoreanohoy.com)

2. Llibres de referència

Per a qüestions puntuals, l'alumne pot consultar les obres bibliogràfiques següents:

1) Yeon, Jaehoon & Lucien Brown (2011), Korean: A Comprehensive Grammar, Routledge, London and New York.

2) Bae,Ju-che (2003), La pronunciación del coreano (Hangukôei balem), Samgyung Publishers, Seoul, Korea (disponible a la biblioteca d'humanitats).

3) The National institute of the Korean language (2005), Korean Grammar for Foreigners 1, Communication Books, Seoul, Korea. (disponible a la biblioteca d'humanitats).

5) Ahn, J-M. (ed.) (2016), Uso de la gramática coreana-nivel inicial, Darakwon, Seoul, Korea.

6) Min, J-Young, Ahn, J-Myung (2011), Korean Grammar in Use (intermediate), Darakwon, Seoul, Korea.

7) Byon, Sangpil Andrew (2017), Modern Korean Grammar-A practical guide, Routledge, London & New York.

3. Diccionaris

· Diccionaris en línia

- Diccionario Didáctico Coreano-Español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana

                       https://krdict.korean.go.kr/spa

- NAVER Dictionary

                         http://spdic.naver.com/


Programari

No es necessari un programari especial.