Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)

Codi: 104661 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mihwa Jo Jeong
Correu electrònic:
mihwa.jo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per matricular-se d'aquesta assignatura.


Objectius

La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'estudiant en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l'estructura fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua coreana, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques. En acabar aquesta assignatura l'alumne serà capaç de:

  - Conèixer i comprendre les estructures fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica bàsiques del coreà.

   - Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre i comunicar-se oralment i per escrit en coreà sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.

    -Expressar-se oralment i per escrit en coreà sobre el seu entorn concret i immediat.

   - Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l'entorn concret i immediat de l'estudiant.

   - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.


Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 14. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 16. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 17. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 20. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 21. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 22. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 24. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 25. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 26. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 27. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 28. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 29. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 30. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 31. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

Els continguts de l’assignatura són:

1. Fonològics i morfològics:

 • L'alfabet coreà i les seves particularitats
 • Adquisició i domini dels mecanismes fonètics.
 • Combinació de síl·labes i sistema de transcripció
 • Ordre de les paraules.

2. Gramaticals:

 • Els pronoms personals i demostratius.
 • Col·locació de partícules gramaticals bàsiques (sufixes nominals)
 • La terminació declarativa i interrogativa dels verbs
 • La negació
 • Els interrogatius
 • Els diferents estils de parlar – l'estil col·loquial
 • El temps verbal – passat
 • Els números i mesuradors
 • L’ús de l’honorífic de verb
 • L’ús de partícules gramaticals específiques
 • Els temps verbals – expressions de futur
 • Els adjectius i adverbis
 • Les oracions comparatives
 • Els verbs perifràstics i auxiliars
 • Els connectors: conjuncions coordinades i subordinades

3. Comunicatius i socioculturals:

 • Saludar
 • Parlar dels estudis
 • Preguntar sobre el qui, com, quan i per què
 • Suggerir, convidar o demanar informacions
 • Comptar
 • Expressar accions completades o en progrés
 • Expressar accions presents o futures
 • Expressar gustos o preferències
 • Expressar relacions de causa - conseqüència
 • Expressar diferents tipus de comparacions

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació.

En el temps d'activitat dirigida, el professorat explicarà els continguts més importants de cada unitat, es dedicarà també a realitzar lectures en veu alta, exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció a la vista. Les activitats de classe seran variades i de diferents tipus (oral i escrit, individuals i en grup).

En l'espai d'activitat supervisada, es realitzarà la pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d'exercicis.

El treball autònom, consistirà en la pràctica de l’escriptura i vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, la resolució i autoavaluació d'exercicis.

L'activitat d'avaluació es dividirà en diverses proves i deures d'exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 20 0,8 4, 19, 25
Activitats de comprensió oral i escrita 20 0,8 4, 8
Classe magistral 20 0,8 1, 4, 8, 19, 20, 25
Proves orals i escrites 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Carpeta docent 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Resolució d'exercicis 9 0,36 4, 8, 19, 20, 25
Tipus: Autònomes      
Preparació de proves orals i escrites 110 4,4 4, 8, 19, 20, 25

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

- coneixements gramaticals (25%)

- coneixements lèxics (25%)

- producció oral i escrita (25%)

-carpeta docent (25%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals 25% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22
Activitats d'avaluació de coneixements lèxics 25% 4 0,16 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 24
Activitats d'avaluació de producció escrita 15% 3 0,12 4, 6, 7, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31
Activitats d'avaluació de producció oral 10% 2 0,08 4, 20, 21, 22, 31
Carpeta docent 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

1. Els llibres de text

El llibre de text que s'emprarà habitualment a la classe es el següent:

A. New Yonsei Korean - Vocabulary and Grammar 1-1 (Audios MP3), 2018, Editorial: Yonsei University Press

(Els llibres es poden adquirir per internet a la llibreria especialitzada en idioma coreà: http://www.aprendecoreanohoy.com)

 

2. Els llibres de referència

Per a qüestions puntuals, l'alumne pot trobar útil consultar les obres bibliogràfiques següents:

1) Bae, Ju-che, (2003), La pronunciación del coreano (Hangukôei balem), Samgyung, Seoul, Korea (disponible en la Biblioteca d’Humanitats).

2) The National institute of the Korean language (2005), Korean Grammar for Foreigners 1, Communication Books, Seoul, Korea. (disponible en la Biblioteca d’Humanitats).

3) VV.AA. (2000), Aprender el coreano en español (Spain ôro beunen hangukô), Munyerim, Seoul, Korea (disponible en la Biblioteca d’Humanitats).

4) VV.AA. (2016), Uso de la Gramática Coreana (Nivel Inicial), Darakwon, Seoul, Korea

5) Yeon, Jaehoon. & Lucien Brown (2011), Korean: A Comprehensive Grammar, Routledge, London.

3. Diccionaris

Per a aquesta assignatura no és necessari que els alumnes tinguin un diccionari propi.

Diccionaris en línia

- Diccionario Didáctico Coreano-Español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana

    https://krdict.korean.go.kr/spa

- NAVER Dictionary (esp.)

    http://spdic.naver.com/

- Korean-Chinese-Japanese-English dictionary

http://dic.naver.com/?frm=nt

 


Programari

Per a aquest nivell, no es necessita.