Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 104427 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503740 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
María Dolores Herbera Espinal
Correu electrònic:
dolors.herbera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

María Dolores Herbera Espinal
Isabel Serra Mochales

Prerequisits

L'estudiant ha de tenir aprovats els dos primers cursos del grau i cal haver superat un mínim de 150 crèdits ECTS.

L'alumne ha de tenir un tutor/a acadèmic/a, que serà un dels professors/es de l'assignatura.

Nota: La matrícula es formalitza un cop signat el conveni entre la UAB i l'entitat que acull l'estudiant (i això pot ser en qualsevol moment del curs), així els primers passos per fer l'assignatura es fan abans d'estar matriculat. Pels alumnes no matriculats, hi haurà informació actualitzada a l'Espai de Coordinació del Campus Virtual.

 


Objectius

L'assignatura té com a objectiu prioritari apropar l'estudiant a la realitat laboral i facilitar la seva inserció professional.


Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional i tindrà l'oportunitat de treballar en equips interdisciplinaris.


Donada la durada d'aquestes pràctiques, l'estudiant pot tenir la possibilitat de poder experimentar la iniciació, prospecció, valoració, organització, ejecució, finalització i posterior realització de l'informe d'un mateix projecte "real".


Competències

 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 • Avaluar de manera crítica i amb criteris qualitat el treball realitzat.
 • Demostrar una elevada capacitat d'abstracció i de traducció de fenòmens i comportaments a formulacions matemàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar objectes matemàtics nous amb altres de coneguts i deduir-ne les propietats.
 • Treballar cooperativament en un context multidisciplinar asumiendo y respetando el rol de los diferentes miembros del equipo.
 • Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements adquirits en la vida professional.
 2. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 3. Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball desenvolupat.
 4. Contrastar els coneixements teoricopràctics adquirits.
 5. Dur a terme treballs que posin a prova la capacitat crítica i reflexiva i fomentar la presa de decisions.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 9. Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 10. Treballar en equips interdisciplinaris.
 11. Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

Etapes i activitats a realitzar per l'estudiant el llarg del període de pràctiques:

Entrevista amb el/la tutor/ acadèmic/a. Confecció del CV ............. 2 hores

Planificació: cerca, entrevistes, organització,................................ 10 hores

Treball a l'empresa ........................................................................ 250 hores 

Preparació de la memòria ............................................................. 30 hores

Preparació de l'exposició pública de la feina realitzada ............... 6 hores

Presentació pública i assistència a la preparació dels companys .. 2 hores
Metodologia

Detall de les etapes i activitats a realitzar per l'estudiant el llarg del període de pràctiques:

En l'apartat 1:
Cal omplir el formulari incical i confeccionar el CV. Enviar ambdós a el/la tutor/a acadèmic/a. Mantenir una entrevista amb el/la tutor/a acadèmic/a i refer, si és necessari, el CV. Cal veure quin tipus de feines d'adequen al les necessitats i condicions de l'estudiant.

En l'apartat 2:
Buscar feina i anar a les entrevistes de feina. Un cop escollida la feina, cal omplir, juntament amb l'empresa, la proposta de conveni UAB-Empresa. Cal concretar la feina a realitzar, com realitzar-la, en quin horari i en quines dates. També cal que l'Empresa designi un/a tutor/a que vetllarà, a dins de l'Empresa, per la fromació de l'estudiant; aquest/a tutor/a, un cop finalitzat el treball, haurà de elaboara un informe d'avaluació a on hi consti l'acreditació de les hores realitzades i la feina feta, com ha estat realitzada i la relació/adaptació de l'estudiant en l'equip de treball.

En l'apartat 3:
Realitzar les tasques encomenades per l'empresa amb la supervisió del/de la tutor/a del'empresa.

En l'apartat 4:
Confecció de la memòria de les pràctiques realitzades. L'estudiant disposarà d'una guia al Campus VIrtual.

En l'apartat 5:
Preparació de l'exposició pública de la memòria (ha de tenir una durada màx. de 10'). Es recomana utilitzar les TIC.

En l'apartat 6:
Exposició pública de la memòria i assistència a les delsdemés companys que han realitzat les pràctiques en el mateix període.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Entrevista i plannificació 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Treball a l'empresa 250 10
Tipus: Autònomes      
Memòria i exposició pública 38 1,52

Avaluació

Els criteris que s'utilitzen per a l'avaluació de l'assignatura "Pràctiques en Empreses" són les següents:

- Informe valoratiu del/de la tutor/a designat/da per l'Empresa (60%)
- Contingut de la Memòria de Pràctiques (20 %)
- Exposició pública de la Memòria davant d'un tribunal i dels companys que hagin realitzat les pràctiques en el mateix període (20%)


Per a ser avaluat positivament són indispensables dues condicions:
(a) Que l'informe del/de la tutor/a sigui positiu.
(b) Assolir una avaluació positiva en l'exposició.


L'estudiant serà considerat com a "No Presentat" en cas que el/la tutor/a de l'Empresa no certifiqui que ha realitzat efectivament la feina, o bé en cas que no faci l'exposició pública. Resumint, cal:

- Acreditació de les hores de treball per part del tutor/a de l'Empresa.

- Informe/avaluació del/ de la tutor/a de l'Empresa (hi ha de constar la feina feta, les hores realitzades i una valoració de com s'ha realitzat la feina i l'adaptació a l'equip de treball).

- Exposició oral de la feina realitzada devant un professor responsable de l'assignatura i dels demés companys que també hagin realitzat les pràctiques en el mateix període.


Aquesta assignatura, per les seves característiques, no te l'opció d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició pública 20% 0 0 2, 6, 7, 11
Memòria de pràctiques 20% 0 0 2, 6, 7, 11
Treball a l'empresa 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia serà variable depenent del tipus de pràctiques, moltes vegades proporcionada per la mateixa empresa. Pot ser útil tenir a mà la bibliografia usada en les assignatures de la carrera.


Programari

El programari serà variable depenent del tipus de pràctiques, moltes vegades proporcionat per la mateixa empresa. Pot ser útil tenir a mà el programari usat en les assignatures de la carrera.