Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 104411 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503740 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Lluis Antoni Quer Sardanyons
Correu electrònic:
lluis.quer@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Albert Ruiz Cirera

Prerequisits

La normativa de permanència estableix un mínim de 160 ECTS del grau superats per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau.


Objectius

El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura de 12 crèdits (300 hores) de 4t curs. Es tracta de l'única assignatura de caràcter obligatori del curs i en la què tots els estudiants hauran de realitzar un treball d'àmbit acadèmic. Les activitats formatives del TFG són la realització d'un assaig i la preparació de la seva defensa pública. No es requereix que els TFG continguin resultats originals.

Els Projectes, Treballs i Presentacions s'hauran de lliurar al Campus Virtual en fitxers en format pdf. A la presentació l'estudiant haurà d'explicar, com a mínim, el plantejament i els objectius del treball, la metodologia i les fonts o materials utilitzats, l'estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions a què ha arribat.


Competències

 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 • Avaluar de manera crítica i amb criteris qualitat el treball realitzat.
 • Demostrar una elevada capacitat d'abstracció i de traducció de fenòmens i comportaments a formulacions matemàtiques.
 • Formular hipòtesis i imaginar estratègies per confirmar-les o refutar-les.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar objectes matemàtics nous amb altres de coneguts i deduir-ne les propietats.
 • Treballar cooperativament en un context multidisciplinar asumiendo y respetando el rol de los diferentes miembros del equipo.
 • Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 2. Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball desenvolupat.
 3. Demostrar de manera activa una preocupació elevada per la qualitat en el moment d'argumentar o fer públiques les conclusions dels treballs propis.
 4. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Distingir, davant d'un problema o situació, el que és substancial del que és purament ocasional o circumstancial.
 6. Identificar les idees essencials de les demostracions d'alguns teoremes bàsics i saber-les adaptar per obtenir altres resultats.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 8. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 9. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 10. Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 11. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
 12. Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

Els treballs finals de grau (TFG) poden ser de caire més aviat teòric (algun tema relacionat amb el grau que no es treballa en cap de les seves assignatures) o de caire més pràctic (estudiar en profunditat un problema i/o unes dades concretes). En el primer cas haurà de contenir una motivació i justificació dels resultats estudiats. En el segon cas, haurà de contenir una fonamentació teòrica adequada dels resultats que s'utilitzen.

L'estudiant i el tutor/a fixaran el contingut del TFG quan comenci aquesta assignatura. El treball es pot escollir entre els proposats pel professorat del grau o pot ser proposat pel mateix alumne dintre d’una línia d'interès ofertes pel professorat dels departaments que participen en la docència del grau. En els dos casos ha de tenir el vistiplau del coordinador de la titulació.

L’extensió del TFG pot ser variable però es recomana entre les quinze i les trenta pàgines. El treball es podrà presentar en català, castellà o anglès. A la primera plana figurarà títol, autor i tutor, lloc i dates on es desenvolupa el treball. Després seguirà amb un resum que estarà en la mateixa llengua del text i amb la seva versió en llengua anglesa. Els continguts no originals han d'estat clarament referenciats en la bibliografia que apareixerà al final del text.


Metodologia

Cada estudiant genera tres materials que anomenem: Projecte, Treball i Presentació. Tots aquests materials s’han de lliurar a al Campus virtual amb el vist i plau del Tutor en els terminis previstos que es faran públics oportunament.

El Projecte

Quan l'estudiant arriba a un acord amb un tutor/a, independentment de com s’ha iniciat l’acord, l’estudiant ha de redactar un Projecte consensuat de treball, amb el vist i plau del tutor que inclogui (en total una o dues pàgines):

 1. Títol del Treball (en lletra lligada, no en majúscules, màxim 80 caràcters).
 2. Noms de l’estudiant i del tutor/a.
 3. Objectius i plantejament del Treball amb bibliografia.

Aquest document (en pdf) s’ha de lliurar al Campus virtual dins del calendari previst. No entregar a temps el Projecte comporta un canvi automàtic de convocatòria; en cas que l’alumnat implicat estigui matriculat a la convocatòria de febrer, passarà automàticament a la convocatòria de setembre. D’altra banda, es pot canviar a una convocatòria posterior avisant amb temps i només un cop. Si l’alumnat implicat està matriculat a la convocatòria de febrer, el canvi només es podrà fer per la convocatòria de setembre i s’haurà de comunicar, com a molt tard, el 15 de desembre de 2023. En cas de voler canviar de juny a setembre en la convocatòria, s’haurà de comunicar, com a molt tard, el dia 15 de maig de 2024. Finalment, l’alumnat matriculat a la convocatòria de setembre, en cas de no entregar a temps el Projecte, passen a tenir una qualificació de no presentat.

El Treball

El Treball ésel document final (també anomenat memòria) que lliurarà l'estudiant després de tot el procés. A la primera plana hi figurarà: Títol, Autor/a i Tutor/a, Data i Lloc on es desenvolupa el Treball. Seguirà amb un resum en la mateixa llengua del text i la versió en llengua anglesa.
A la Introducció/Presentació s'explicarà el plantejament i els objectius del treball, la metodologia i les fonts o materials utilitzats, l'estat previ de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions a què s'ha arribat. Els continguts no originals han d'estat clarament citats i la referència s’inclourà en la bibliografia al final del text.


La Presentació

La Presentació és el material que preparareu per fer una exposició de 15 minnuts sobre el Treball. es lliurarà al Campus virtual uns dies després de l’entrega del .

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització del treball 225 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Aprenentage autònom 59 2,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L’avaluació dels TFG es produeix en dues fases. Primer, el tutor/a avalua el Treball amb un màxim de 4 punts. En segon lloc, l’alumne realitza la Presentació, que és pública, davant d’un tribunal format per dos membres del professorat, els quals avaluen el Treball i la Presentació. Aquest tribunal atorga una puntuació màxima de 3 punts al Treball i una puntuació màxima de 3 punts a la Presentació. La nota final del TFG és la suma d’aquests dues notes més la nota del tutor/a.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Contingut de la memòria 70% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Debat 10% 0,15 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presentació 20% 0,35 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Bibliografia

Paul R. Halmos. Com cal escriure en matemàtiques. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. Vol. 21, núm. 1, 2006. Pàg. 53–79.
https://raco.cat/index.php/ButlletiSCM/article/view/221239


Programari

El TFG pot incloure l'ús de programari.