Logo UAB
2023/2024

Organització i Gestió d'Empreses

Codi: 104344 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503758 Enginyeria de Dades FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Mora Segues
Correu electrònic:
juan.mora@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Stefan Felix van Hemmen

Prerequisits

Coneixements bàsics de càlcul, nocions bàsiques de conceptes econòmics.


Objectius

 
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació amb el marc conceptual de l'empresa i el sistema econòmic on opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió.
										
											És a dir, volem que es cobreixin els dos vessants de coneixement de la matèria, d'una banda el vessant explicatiu i d'aclariment del fenomen empresarial i de l'altra el vessant normatiu i de prescripció.
										
											En definitiva, complir els dos grans objectius de la matèria, un de caràcter formatiu i general i un altre de caràcter específic i aplicat.
 

Competències

 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat.
 • Buscar, seleccionar i gestionar de manera responsable la informació i el coneixement.
 • Demostrar sensibilitat cap als temes ètics, socials i mediambientals.
 • Dominar els conceptes d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, organització i gestió d'empreses.
 • Planificar i gestionar el temps i els recursos disponibles.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica el treball realitzat.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar de manera responsable la informació i el coneixement.
 3. Demostrar sensibilitat cap als temes ètics, socials i mediambientals.
 4. Explicar els conceptes bàsics d'economia, empresa i gestió dels recursos humans.
 5. Explicar i analitzar els objectius empresarials i el marc jurídic i institucional d'una empresa.
 6. Identificar les àrees funcionals d'una empresa.
 7. Planificar i gestionar el temps i els recursos disponibles.
 8. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Continguts

Capítol 1: MARC CONCEPTUAL DE L'EMPRESA

 

1.   L´empresa i l´empresari. Concepte i fonaments.

2.   Activitat de l´empresa : organització, negocis i estratègia.

3.   Esquema en la creació de una empresa .

4 .  Formes jurídiques .

5.   Constitució de una empresa

6.   Esquema de un balanç i compte de resultats en el moment de constituir una empresa .

 

Capítol 2: ÀREA FINANCERA

 

 1.  Funció financera de l´empresa .

 2.  L´equilibri financer : balanç, fons de maniobra, liquides i solvència .

 3.  El resultat de l´empresa .

 4.  Anàlisis econòmic financer .

 

Capítol 3 : ANALISIS DE INVERSIONS I FONTS DE FINANÇAMENT

 

 1. La decisió d´invertir.
 2. Variables fonamentals de l´ inversió.
 3. Selecció d´inversions : mètodes estàtics i dinàmics.
 4. Fonts de finançament de l´empresa.

 

Capítol 4: LA FISCALITAT DE L´EMPRESA 

 

1. Definició.

2.  Tipus d´impostos.

3. IRPF (Impost renda persona física).

4. Impost sobre Societats.

5. Obligacions formals.

 

Capítol 5: CONCEPTES MACROECONOMICS I  POLITIQUES INDUSTRIALS  

 

1.  Producte Interior brut .

2.  Magnituds relatives al nivell d´ocupació.

3.  Índex dels Preus al consum .

4.  Taxa d´inflació.

5. Balança de pagaments .

6.  Dèficit  Públic.

 

Capítol 6 :  POLITIQUES INDUSTRIALS 

 

1. Definició  de Polítiques Industrials .

2. Política fiscal : instruments.

3. Política monetària : instruments

4. Política educativa: instruments.

5. Política laboral : instruments.

6. Política mediambiental : instruments.

 


Metodologia

Encara que el professor utilitzarà la classe magistral per a transmetre coneixements dels aspectes nuclears de cada tema, l'alumne haurà de formar part activa del procés d'aprenentatge (classe magistral interactiva). En aquest sentit, es promouran iniciatives sobre la indagació, la motivació i el procés de coneixement de les coses, havent  l'alumne de crear-les i adaptar-les al seu propi procés d'aprenentatge. El professor realitzarà tasques d'orientació, guia i reforç d'aquells aspectes que presentin més dificultat. Es posarà a la disposició de l'alumnat abundant material bibliogràfic incloent continguts teòrics i també exercicis. Per a fomentar el raonament crític, la discussió i la reflexió per part de l'alumne, s'habilitaran grups de treball en les classes de problemes i en els seminaris amb la finalitat de completar el procés d'aprenentatge mitjançant la discussió en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial Magistral: Classe Magistral en grup nombrós en el qual el professor assumeix el rol actiu implicant a l'alumne en el procés d'aprenentatge dels continguts exposats 30 1,2 4, 5, 6, 8
Presencial Problemes: Espai de temps dedicat a l'aplicació de continguts mitjançant el plantejament i resolució de problemes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presencial Seminaris: Espai de treball en grups reduïts en els quals mitjançant activitats diverses (repàs de continguts, realització de treballs, recerca d'informació, resolució de dubtes i problemes), s'aprofundeix en els continguts de la matèria 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Preparació de problemes i seminaris 20 0,8 4, 5, 6, 8
Tutories i consultes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Preparació exàmens 20 0,8 4, 5, 6, 8
Treball personal 50 2 4, 5, 6, 8

Avaluació

Sistema d'avaluació continuada

Proves escrites individuals: al final del segon capítol es realitzarà una prova individual escrita sobre els capítols 1 i 2; aquesta prova tindrà un pes del 30% en la nota final. També, al final del quart capítol es realitzarà una prova individual escrita sobre els capítols 3 i 4; igualment aquesta prova tindrà un pes del 30% en la nota final.

Lliurament de blocs d’exercicis: Al llarg del curs, l’alumne haurà de lliurar una sèrie de blocs d’exercicis proposats sobre parts homogènies de la matèria. Els blocs d’exercicis seran realitzats per grups d’entre 3 i 4 alumnes. El pes d’aquests blocs d’exercicis és d’un 20% de la nota final.

Participació: es valorarà la participació de l’alumne mitjançant una sèrie de controls a classe i la realització dels corresponents seminaris. També es tindrà en compte l'assistència a classe i a tutories. El pes de la participació és d’un 20% de la nota final.

Les proves escrites individuals, el lliurament d’exercicis i la participació conformen el sistema d’avaluació continuada. Pel càlcul de la nota final d’avaluació continuada, s’exigirà una nota mínima de 3 a les proves individuals.
En el cas de que un alumne, mitjançant aquest sistema d’avaluació continuada, obtingui una nota igual o superior a 5, però sense assolir la nota mínima de 3 en algun dels parcials, i no es presenti a la recuperació, la nota final serà de 4,5.

Recuperació

Aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura mitjançant l’avaluació continuadadisposaran d’una última prova consistent en un examen de recuperació de tota l’assignatura i en alguns casos concrets d’una de les dues parts (aquells que tenen una nota igual o superior a 5 en alguna de les proves).

En aquests casos ja no es tindrà en compte el sistema de valoració de l’avaluació continuada (no es tindran en compte les notes dels blocs d'exercicis ni la nota de participació). Quan l'examen sigui de tota l’assignatura l’alumne haurà de treure un 5 per aprovar. Quan l’examen sigui d’una part, la nota final serà la nota mitjana entre la nota obtinguda en l’examen de recuperació i la nota de la prova individual ja superada.

Per poder participar a la recuperació, l’alumne s’ha d’haver avaluat prèviament d’activitats que suposin un mínim 2/3 de la nota final de l’assignatura.

Per obtenir matricula d'honor, a més d’obtenir una nota mínima de 9, el alumne haurà d'haver participat satisfactòriament en el sistema d'avaluació continuada.
Un alumne es considerarà com no avaluable si no es presenta a cap de les proves individuals.

Cada estudiant ha d'anar obligatòriament a la prova d'avaluació programada pel seu grup. En el cas de no poder assistir, pel motiu que sigui, a alguna de les proves parcials, la seva recuperació es farà únicament el dia de la prova de recuperació. No es programaran proves extraordinàries.

Una vegada exposades les notes finals en el Campus Virtual, s'obrirà un període de revisió de notes.

Els alumnes de segona matrícula hauran de realitzar el mateix procés d’avaluació que els alumnes de primera matrícula
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativaacadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.  Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització de dues proves parcials individuals i si s'escau una altra prova final, també individual, sobre els continguts teòrics i pràctics de la matèria 60% 0 0 4, 5, 6, 7, 8
Realització de seminaris i controls: primera part 10% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8
Realització de seminaris i controls: segona part 10% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8
Realització i lliurament dels blocs d'exercicis per grups d'alumnes: primera part 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Realització i lliurament dels blocs d'exercicis per grups d'alumnes: segona part 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

González, J.L. (2010). “Empresa: marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales”. Materials 218. UAB.

Departament d’Empresa (2021): “Bloques de ejercicios”. Campus Virtual.

Departament d’Empresa (2020): Materiales de clase en PDF, 1a,1b,1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4a. Campus Virtual.

 

Bibliografia complementària

Alegre, L.; Berné, C. y Galve, C. (2000). “Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional” (2a edición). Ariel economía. Barcelona

Blair, R.D. y Kenny, L.W. (1983). "Microeconomía con aplicaciones a la empresa". McGraw-Hill: Madrid.

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Marcus, A. J.  (1996). "Principios de dirección financiera".   McGraw-Hill/Interamericana de España: Madrid.

Bueno, E.; Cruz, I. y Durán, J.J. (2002). “Economía de la Empresa: Análisis de las Decisiones Empresariales”. Pirámide: Madrid.

Bueno, E. (2004). "Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización" (4a edición). Pirámide: Madrid.

Cruz, I. (1991). “Fundamentos de Marketing”. Ariel:  Barcelona.

Martín, M. (1998). “Métodos operativos de gestión empresarial” (4a Edición).  Pirámide: Madrid

Serra, A. (1986). "Sistema Económico y Empresa”.  Ariel Economía: Barcelona.

Suárez, A. S. (2014). "Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa".  Pirámide: Madrid.

Suárez, A.S.  (2006). "Curso de economía de la empresa" (7a edición).  Pirámide: Madrid.

Thompson,A. A. (1989). “Economics of the firm”.  Prentice Hall: Englewood Cliffs. New Jersey.

  

Llibres digitals-Biblioteques UAB (Bibliografia complementària)

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Franklin, A (2015) “Principios de finanzas corporativas”. McGraw-Hill/Interamericana de España: Madrid. Parte 1.

Maroto, C. y Alcáraz, J. (2008) “Introducción a la investigación operativa en administración y dirección de empresas”. Editorial Universitat Politècnica de València.

Russek, A.L. (2006) “Microeconomía: enfoque de negocios” Pearson Education. Caps.9,10,11,12 y 14.

 

 


Programari

Els programes que s’utilitzen a l’assignatura son les Offices (Word pel processament de texts i Excel per la resolució d’exercicis: Complement Solver per Optimitzacions i Fórmules Financeres per la resolució d’equacions en aquest àmbit). 
També  s'utilitzen programes com: Wolfram Alpha, QSB, Derive, PHPS-Simplex, Symbolab i altres programes en línia.