Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 104276 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Pilar Vera Martin
Correu electrònic:
ana.vera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

1) L'estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats un mínim de 160 crèdits dels tres primers cursos del Grau, que corresponen als 2/3 del total de crèdits del pla d' estudis (240) que estableix la normativa acadèmica.

2) Es recomana a l'estudiant matricular-se del TFG una vegada ha començat a pensar i reflexionar sobretemàtiques o qüestions geogràfiques que voldria treballar i que, a més, considera factibles d'estudiar durantels mesos d'elaboració del TFG. (A l'apartat de Metodologia s'explica com es farà l'assignació de temes i tutors/es)

3) Es suggereix a l'estudiant matricular-se del TFG quan disposi de prou temps per poder llegir i escriure deforma reflexiva, autònoma i sintètica sobre qüestions del seu interès geogràfic. És recomanable elconeixement de les següents llengues: català, anglès i castellà.


Objectius

L'objectiu del Treball Fi de Grau (TFG) és la realització per part de l'alumnat d'un treball individual -teòric o aplicat- que demostri la capacitat d'integrar coneixements adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. Aquests aspectes formatius s'hauran de completar amb l'exposició i presentació pública dels resultats obtinguts.

 


Competències

 • Analitzar i interpretar de manera sistèmica elements ambientals, demogràfics, urbans i paisatgístics.
 • Aplicar els mètodes i tècniques d'anàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació dels processos territorials i ambientals.
 • Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials per a la transmissió dels resultats.
 • Demostrar habilitats d'autoanàlisi i autocrítica.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials per a la transmissió dels resultats.
 2. Demostrar habilitats d'autoanàlisi i autocrítica.
 3. Descriure la relació del treball desenvolupat amb els reptes socioterritorials i de sostenibilitat.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 5. Identificar en les conclusions elements útils per a la intervenció en els problemes analitzats.
 6. Incorporar elements temàtics transversals del grau en el treball final.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 8. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 11. Representar informació amb les tècniques apropiades de representació.
 12. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.
 13. Utilitzar les fonts d'informació seleccionades.

Continguts

DOCUMENTS ESCRITS QUE S'HAN DE LLIURAR:

1) INTRODUCCIÓ  que l'estudiant haurà de lliurar al tutor/a a finals de febrer.

Aquest document tindrà les següents característiques:

- Contingut: ha d'incloure: títol provisional / objectius / preguntes de recerca / metodologia / bibliografia bàsica de referència / índex provisional dels seus apartats.

- Extensió: 2.000 paraules, 5 pàgines.

 

2) TFG final ha de ser un document que es lliura al final.

Les característiques són les següents:

- Contingut:

  Títol: un títol i subtítol originals (màxim 20 paraules en total)

  Resums: català, castellà i anglès, màxim 250 paraules per resum, amb la descripció del tipus de treball duta terme i una breu ressenya dels seus resultats principals.

  Introducció amb hipòtesis de treball i plantejament dels objectius del TFG.

  Desenvolupament del tema d'estudi, amb el plantejament teòric i epistemològic i/o estat de la qüestió, els mètodes i tècniques usats, i una discussió crítica dels resultats obtinguts.

  Conclusions: amb reflexions personals i possibles vies de treball futures en l'àmbit estudiat.

  Referències detallades*: Cal incloure el llistat de tot el material utilitzat per a l'elaboració del  TFG - referències detallades a materials, documents, bibliografia, hemerografia, fonts estadístiques, recursos cartogràfics, imatges, etc.- El format de les cites s'han de fer d'acrod amb les directrius que donala revista del Departament: Documents d'Anàlisi Geogràfica

  Annexos: és possible incloure annexos cartogràfics, estadístics, fotogràfics, audiovisuals, etc.

- Extensió: 8.000 a 10.000 paraules (màxim 30 pàgines). (sense contar tapa, resums, índex, bibliografia/webgrafia i annexos). *És imprescindible citar les fonts de dades i d'informació en tots els apartats del TFG.

 

TOTS els TFGs han d'incloure com a mínim 1 mapa, una taula i una gràfica elaborada per l'alumnat.

 

PRESENTACIÓ ORAL

L' exposició oral pública consistirà en la defensa del TFG davant d'un tribunal format per 3 persones, del qual formarà part el tutor/a del treball.

- Durada: La presentació durarà un màxim de 20 minuts.

Es recomana un nombre de diapositives no superior a 15 i ajustar-se als apartats rellevants del TFG: Objectius/hipòtesis / Marc teòric i conceptual / Mètodes i tècniques / Resultats principals / Conclusions o Reflexions final


Metodologia

El TFG té característiques docents pròpies degut al tipus d'activitats formatives que el caracteritzen:


Activitats dirigides: a càrrec de la coordinadora de l'assignatura. Inclou la presentació de la planificació del TFG al llarg del curs i l'etapa de selecció del tema del treball per l'alumnat. A més, l'alumnat haurà de seguir obligatòriament el curs de formació impartit ad hoc per als estudiants de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial i haurà de lliurar el certificat del mateix. 

Activitats supervisades: seguiment a càrrec del tutor/a de l'elaboració del TFG, d'acord amb el plantejament inicial del treball i de les tasques programades.

Activitats autònomes: treball personal de l'alumnat orientat a seguir el pla de treball acordat amb el tutor/a dins el marc de la guia docent de l'assignatura i la normativa vigent. Recerca de dades, documents, materials, informació, etc. Anàlisi de dades, documents, materials, informació, etc. Redacció d'esborranys així com de la versió final del TFG. I la preparacio per a la presentació pública. 

El calendari i les etapes per al curs 2023-24 és el següent:

MATRICULA, juliol / setembre 2023

ETAPA 1) TRIA DE TEMA I TUTORS/ES

ACTIVITAT DATA
Publicació de llistat de temes i tutors/es    octubre de 2023
Selecció de preferències octubre de 2023
Assignació de temes i tutors/es novembre de 2023
Període de revisió novembre de 2023
Primera entrevista estudiant & tutor/a desembre 2023

 a) Elecció del tema del TFG:
Una vegada es publiqui la llista de temes i professorat, cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de tres temes, per ordre de preferència.
Excepcionalment, l'estudiant pot proposar un tema. L'hauria de presentar a la coordinadora, amb un títol i un escrit de justificació (de màxim 250 paraules). La coordinadora valorarà la proposta amb consultes al professorat del departament.

b) Assignació de tutors/es i primera entrevista:
Els criteris generals de l'assignació d'alumnes a temes i tutors/es son:

1) Respectar les preferències de l'alumna/e manifestades en la seva petició.
2) Equilibrar la distribució del nombre d'alumnes per tutor/a.
3) Nota mitjana de l'expedient

ETAPA 2) DESENVOLUPAMENT DEL TFG I SUPERVISIÓ

ACTIVITAT DATA
ALUMNAT: Lliurament de la Introducció  febrer 2024
TUTOR: Avaluació per rúbriques de la Introducció    març de 2024
TUTOR: Informe de seguiment abril 2023
Lliurament del treball escrit juny de 2024
Lliurament de la presentació juny de 2024

a) Supervisió i desenvolupament
La supervisió i seguiment és obligatòria. Cada estudiant haurà d'acordar amb el seu tutor/a el calendari exacte de les sessions de treball conjuntes a la vista de les obligacions acadèmiques del tutor/a i les pròpies. Tot el procès de seguiment es farà a partir de l'eina https;//tfe.uab.cat
Qualsevol problema present en aquesta etapa serà comunicat a la Coordinadora del TFG, qui farà les gestions oportunes per a la seva solució.

b) Lliuraments
L'estudiant que per algun motiu no vegi possible presentar el TFG haurà de comunicar a la Coordinadora la seva decisió abans del 15 de maig.

ETAPA 3) PRESENTACIÓ ORAL

ACTIVITAT DATA
Exposició oral dels treballs juny de 2024
Publicació de les notes finals  juliol de 2024
Revisió de les qualificacions juliol de 2024
Tancament de les actes d'avaluació   juliol de 2023

Etapes i calendari de la convocatòria extraordinària del mes de gener (només per alumnes repetidors).
Els alumnes matriculats per segona vegada o més en el TFG tindran l'opció de presentar-se a una avaluació el mes de gener de 2024. En aquest cas, de preferència amb el tema i tutorescollit el cursanterior (2022-2023). Hauran de comunicar laseva decisió a la Coordinadora del TFG no més tard del 15 d'octubre del 2023.

Data límit lliurament 10 de gener de 2023. Tancament d'actes 18 de febrer de 2024. Els alumnes matriculats del TFG per segona vegada que no el presentin en la convocatòria de gener s'ajustarien al calendari i procediments indicats per a tots els estudiants.as que la presentació oral del treball no es pugui fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les tutories es realitzaran a través de Teams, etc. El tutor o tutora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Curs Moodle sobre eines documentals per elaborar el TFG 2 0,08 10, 11, 13
Presentacio del TFG, tria de temes i tutors/es 2,5 0,1 3
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 3, 4, 8, 9, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Recollida de dades, Anàlisi, interpretació i redacció del TFG 137 5,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

És imprescindible per aprovar el TFG lliurar els documents esmentats (Introducció i Treball final escrit) i fer la presentació oral dins dels terminis establerts, doncs el cas contrari implica un "no avaluable". L'estudiant matriculat/da que no presenti el TFG el mes de juny, podrà presentar-lo en una convocatòria el mes de gener del curs següent. En aquest cas, haurà de tornar a matricular-se de l'assignatura.

La presentació i exposició pública és obligatòria i consistirà en la defensa oral del TFG davant d'un tribunal, del qual formarà part qui tutoritzi el treball que previament haurà de donar el seu vist-i-plau. No es poden fer TFG en grup donat que la normativa acadèmica de la UAB estableix en el seu article 119.4. que "l'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l'activitat s'hagi elaborat col·lectivament". Per tant, la presentació i defensa deltreball serà sempre individual.

El TFG no té recuperació, d'acord amb la normativa vigent. Només hi ha una convocatòria.

El TFG està exclòs del mecanisme de l'avaluació per compensació segons especifica l'article 122 de la Normativa Acadèmica de la UAB. L'avaluació per compensació és un mecanisme que permet la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació i que està regulada en la Normativa acadèmica de la UAB.

En el cas del TFG es considera com a "no avaluable" l'alumnat matriculat que no hagi lliurat al professorat cap mena d'evidència d'aprenentatge al llarg del curs. Per tant, si per exemple un estudiant es matricula i lliura al professorat vinculat a aquesta assignatura qualsevol evidència d'aprenentatge relacionada amb el TFG (e.x. al febrer l'escrit d'Introducció al TFG) però no lliura el text global del TFG, sí que es considerarà avaluable i rebrà una qualificació.

 

AVALUACIÓ


No hi ha avaluació única

Per a l'assignació de la nota de cadascun dels tres components de l'avaluació continuada se seguirá l'avaluació per rubriques, que es farà pública a Moodle a l'inici del curs.

La nota final s'obtindrà de la següent manera: La part escrita 60% aquesa es desglossa en: Introducció 10% i treball escrit 50%. I l'exposició oral pública: 40%

Les qualificacions emprades en el TFG seran les de l'escala 0-10, amb un únic decimal.

Atesa la peculiaritat del TFG, per a la concessió de la "Matrícula d'Honor" el grau designarà una comissió (que pot coincidir amb el professorat de la Comissió de docència) que tingui en compte en un 75% la nota del TFG i en un 25% la nota de l'expedient de l'alumne dels dos últims cursos (3r i 4t).

L'estudiant pot demanar una revisió ordinària de la nota amb el/la coordinador/a. La revisió del coordinador/a ha de ser personal i individualitzada i abans de la data del tancament d'actes dels TFG. L'estudiant pot demanar al coordinador/a una còpia de les avaluacions que sobre el treball ha fet el tutor/a i els altres dos membres del tribunal (Aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la membres del tribunal (Aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades les al·legacions de l'estudiant, el coordinador/a, d'acord amb el tutor/a pot mantenir o modificar la nota.

La copia o plagi de material, documents, publicacions, etc. en el TFG suposarà una qualificació de zero.
Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o granpart del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

 

CRITERIS AVALUACIÓ

- Domini de el coneixement teòric en el plantejament i desenvolupament de l'TFG.

- Capacitat d'integració de coneixements teòrics i aplicats.

- Capacitat de recerca d'informació autònoma.

- Domini de les eines de gestió i tractament de la informació geogràfica.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació utilitzada.

- Capacitat d'argumentació i raonament en la presentació d'idees i el desenvolupament de l'TFG.

- Qualitat de la comunicació i expressió escrita.

- Qualitat de la presentació: aspectes formals.

- Qualitat de l'exposició: comunicació i expressió oral.

- Qualitat de l'exposició: forma i continguts.

 

PUBLICACIÓ TFG

El protocol del TFG de la Facultat de Lletres de 15.02.2017 recomana la publicació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB de tots els TFG amb una nota final igual o superior a 9. Per tal de poder fer-ne la publicació, l'estudiant haurà de signar i lliurar al coordinador/a de TFG el document de consentiment elaborat per la Biblioteca d'Humanitats.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Introducció del TFG 10 0 0 3, 9, 10
Presentació oral del TFG 40 1 0,04 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Treball escrit TFG 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Cada TFG tindrà una bibliografia específica relacionada amb la temàtica i objectius del treball. A més, a tall orientatiu general, es recomanen almenys les següents lectures:

- BLUNT, Alison & SOUCH, Catherine (2008) Publishing in Geography. A Guide for New Researchers, Londres: RGS & IBG, 1ª edició (disponible de franc a www.rgs.org).

- BLUNT, Alison; NASH, Fiona; HATFIELD, Madelaine & SOUCH, Catherine (2015) Publishing and Getting Read. A Guide for Researchers in Geography, Londres: RGS & IBG, 3ª edició (disponible de franc a www.rgs.org).

- GONZÁLEZ, Juana Mª; LEÓN, Ana; PEÑALBA, Mercedes (2014) Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado. Algunas experiencias y consejos prácticos, Madrid: Editorial Síntesis.

- MENDIZABAL, Enric (2018). "Escriure Geografia a la Universitat". Guia de llenguatge científic - https://ddd.uab.cat/record/199248?ln=ca

Consells pràctics per redactar el Treball de fin de Grau: Servei de Biblioteques de la UAB: Com fer el TFG o TFM?


Programari

No hi ha programari específic