Logo UAB
2023/2024

Sistemes d’Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació

Codi: 104274 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Pallares Barbera
Correu electrònic:
montserrat.pallares@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marc Castelló Bueno

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Contextualització:
Aquesta assignatura s'imparteix el Quart Curs del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Objectius formatius de l'assignatura:
La planificació territorial és essencialment un procés on la presa de decisions dels agents que hi participen
determinen les directrius per a la ubicació d'equipaments col · lectius, la mobilitat de les persones i fins i tot les
normes per als usos del sòl d'un territori.
És molt important conèixer la normativa més significativa per desenvolupar i interpretar la planificació del
territori i dels recursos.
Prèviament, es facilitarà un coneixement bàsic de la metodologia i procediments en l'aplicació de les principals
lleis i normes que són d'aplicació en la planificació territorial o sectorial, amb vessant espacial.
Plantejar i resoldre casos d'anàlisi territorial de planificació emprant diversos tipus de models i plans
estratègics.
Ús de la informació geogràfica a diverses escales, realitzant els processos de captura, anàlisi, propostes i
interpretació dels resultats.

Desenvolupar les capacitats de treball autònom i la preparació professional.


Competències

 • Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.
 • Explicar i representar els processos territorials a través de tècniques estadístiques, de representació gràfica, cartogràfiques i de geoinformació.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els SIG per a la planificació i la gestió territorial des d'òptiques geogràfiques tant físiques com regionals o humanes.
 2. Distingir els diferents sistemes d'informació cartogràfica.
 3. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 4. Percebre els sistemes d'informació geogràfica com un instrument per obtenir respostes a determinades preguntes.
 5. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 7. Reconèixer els dos models de dades utilitzats per representar la realitat (models de dades vectorial i ràster).

Continguts

Els models de planificació territorial representen una síntesi, formalitzada metodològicament, entre les bases
teòriques en què es fonamenten els models d'anàlisi espacial, l'aplicació del mètode científic, l'ús de bases de
dades georeferenciades, les restriccions normatives-ideològiques i del planejament; així com dels objectius
específics reflectits en cada pla. Es pretén que l'estudiant aprengui el procés general de formalització d'un
model de planificació territorial així com alguns tipus de models específics.
Es dedicarà una especial atenció a la planificació territorial del plans estratègics de serveis i benestar de la
població. Aquests són unes eines que aporten recursos de planificació, social i econòmica, important; i, a més,
tenen caràcter transversal: comprenen tot tipus de territori i tenen un impacte social, econòmic i ambiental molt
important en aquests territoris.


Metodologia

El curs s'estructurarà a partir d'activitats dirigides i d'activitats autònomes on l'alumne aprendrà a desenvolupar-se interactivament en els continguts de l'assignatura amb el suport del professorat, a diferents nivells.

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

1)      Lectures i seguiment del material del curs.

2)      Lectura de llibres i articles (activitat individual de l'alumnat complementària al treball d'aula).

3)      Realització d'exercicis pràctics en escenaris simulats basats en SIG.

4)      Treball  final, relacionat amb el temari de classe i els exercicis pràctics.

L'activitat pràctica s'estructura en tres eixos:

 1. Pràctiques guiades i tutoritzades en cadascun dels temes.
 2. Comprovació de coneixements teòrics i metodològics.

Realització d'un treball final que combini la teoria del curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques d'aula 47 1,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Supervisió de pràctiques i treball de curs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom, plantejament i realització de les pràctiques i treball de curs 81 3,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació és continuada, per tant, per assolir els coneixements és necessari fer el seguiment al llarg del
curs.


Prova escrita (35%)
Pràctiques (25%)
Treball de curs (40%)

La nota final surt de la mitjana ponderada de les tres activitats d'avaluació. Però atenció: per aprovar l'assignatura s'ha d'haver superat la prova escrita.

Valoració de l'examen: De la part teòrica es valorarà la pertinença de la resposta, l'assoliment del grau de coneixement sobre el tema. I, de la part pràctica es valorarà per separat el plantejament, la resolució i la interpretació dels resultats, així com la realització correcta dels càlculs. Per a aprovar l'examen s'ha de tenir un 5 a cada part de l'examen.

Valoració de les pràctiques: Els aspectes formals, el càlcul correcte dels indicadors (sempre i quan aquest sigui l'objectiu de la pràctica), l'adequada realització d'una anàlisi estructurada AGD: Aplicatiu de Guies Docents v2.1 https://guies.uab.cat/guies_docents/admin/guia.jsp?pas=validacioGuiaD sobre els resultats obtinguts, la interpretació dels resultats, en el cas específic dels análisis dels textos es valorarà especialment la capacitat per extreure i exposar la informació més rellevant i relacionar-la amb els continguts de la matèria. Valoració del treball de curs: Els aspectes formals, el plantejament dels objectius, del problema i dels models utilitzats per a una millora en la planificació dels serveis, la definició de les variables d'anàlisi, la resolució dels resultats, laseva interpretació, conclusions i la seva exposició pública, si s'escau.

Revisió de qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació.

Per participar a la recuperació CAL:

- haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

- haver obtingut una qualificació mínima final no inferior al 3,5 (sobre 10).

- haver obtingut una qualificació mínima en la prova escrita de 3,5 (sobre 10).

- haver lliiurat l'activitat dins del calendari establert. Una activitat no lliurada dins del calendari establert pel professorat no es podrà recuperar i rebrà la qualificació de zero (0) per al càlcul de la nota final.

 

No avaluable

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació. 

 Plagi

 En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que esprodueixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. Esta assignatura/módulo no prevé el sistema de evaluación única. This subject/module does not incorporate single assessment.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 35 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball de curs 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Models de Planificació Territorial

S'AFEGIRÀ ALGUNA LECTURA COMPLEMENTÀRIA.
Bibliografia
Castañer, Margarida (Editora) (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova
interpretació i projecció del país. Barcelona: Societat Catalana d'Ordenació del Territori.
Baum, Joel A. C. i Sorenson, Olav (Ed.) (2003). "Introduction: The strategic management of space and place"
in Baum, Joel A. C. i Sorenson, Olav (Ed.) Geography and strategy. Oxford: Elsevier Sciencet Ltd. pp.: 1-21.
Lee, Sang M. and Moore, Laurence J. (1975). Introduction to decision science. New York: Petrocelli Carter Inc.
Pallares-Barbera, Montserrat (2003). "Geografia econòmica i localització industrial." Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 42: 171-182.
Tadelis, Steven (2012). Game theory: An introduction. New Jersey (USA): Economics Books Princeton
University Press.
Eastman, Ronald (2001). "Uncertainty Management in GIS: Decision Support Tools for Effective Use of Spatial
Data Resources." In: Hunsaker C.T., Goodchild Michael F., Friedl M.A., Case T.J. (Eds) Spatial Uncertainty in
Ecology. Springer, New York, NY, pp. 379-390.
Schelling, Thomas. "An Essay on Bargaining." In The Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1960, 1980, pp. 21-52. ISBN: 0674840313.


Programari

S'UTILITZARÀ ArcGIS.