Logo UAB
2023/2024

Mobilitat Sostenible i Territori

Codi: 104270 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Avellaneda Garcia
Correu electrònic:
pau.avellaneda@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pau Avellaneda Garcia

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és familiaritzar l’alumnat amb la mobilitat sostenible, segura, saludable, equitativa i inclusiva. Es tracta de conèixer les implicacions socials, econòmiques i ambientals del model de mobilitat hegemònic a les nostres ciutats i pobles i dotar dels coneixements necessaris per contribuir a resoldre els impactes d’aquest model tenint present especialment la crisi energètica imminent, l’emergència climàtica i els efectes de la contaminació sobre la salut.

 En aquest sentit, es proporcionarà una "caixa" d'eines teòriques i metodològiques que puguin ser d'utilitat en la pràctica professional de la Geografia en relació a la planificació, gestió i resolució de qüestions relatives a la mobilitat. Emperò, i especialment, es duran a terme exercicis pràctics que permetin a l’alumnat formular actuacions propositives dirigides a descarbonitzar la mobilitat, recuperar l’espai públic i promoure la mobilitat activa.


Competències

 • Aplicar eines de gestió del territori, del medi ambient i de les polítiques urbanes a la planificació territorial i ambiental.
 • Aplicar la normativa bàsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificació territorial i ambiental.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre la complexitat de les relacions entre mobilitat i territori.
 2. Comprendre la normativa bàsica en qüestions de mobilitat, habitatge i desenvolupament.
 3. Conèixer els instruments necessaris i les metodologies per a la gestió de la mobilitat.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 6. Reconèixer els límits i els impactes associats al model de mobilitat actual.

Continguts

Bloc 1. CONÈIXER: La mobilitat sostenible, segura, saludable, equitativa i inclusiva (Marc teòric i conceptual)
- Breu història de la mobilitat
- Dret a la ciutat i a la mobilitat
- Els col·lectius vulnerables de la mobilitat
- La mobilitat activa
- Canvi climàtic i mobilitat
- Mobilitat i energia
- Equitat en la mobilitat
- Mobilitat inclusiva
- Mobilitat i salut
- Els mitjans de transport d’ús col·lectiu
- El carrer com a espai multifuncional
- Qualitat urbana i espais exteriors
- Mobilitat i economia
- Àmbits rurals i/o suburbans i mobilitat

Bloc 2. OBSERVAR I ANALITZAR (Metodologies d’intervenció i anàlisi)
- Què observar i com observar: mètodes i tècniques d’observació i anàlisi
- L’anàlisi estadística: variables, fonts d’informació...
- Els mètodes qualitatius
- L’observació de l’espai públic

Bloc 3. DEBATRE (Coneixement i posicionament en les polèmiques d’avui )
- El vehicle elèctric i les tech solutions: una veritable solució?
- Educació viària: a l’escola o a l’autoescola?
- ‘Si no vols cotxes ves-te’n a viure al camp’
- Dret a aparcar (o no)
- ZBE, peatges urbans o pagar per aparcar: ‘comunismo o libertad’?
- Motos a les voreres? Un debat obert
- El tramvia per la Diagonal?
- ‘La bicicleta és la mort lenta de la nostra economia (i caminar encara és pitjor, els vianants ni tan sols compren una bicicleta)’

Bloc 4. ACTUAR (Eines i mètodes d’intervenció)
- Noves prioritats en el disseny del viari
- Espai públic i qualitat urbana: espais d’estar
- La moderació i la pacificació del trànsit
- Les zones peatonal
- La xarxa ciclable
- El planejament de la mobilitat
- Normativa: legislació
- Projectes i experiències de transformació
- Actors, participació i rols / La participació ciutadana i els moviments ciutadans
- Comunicar i divulgar


Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan a partir de diverses metodologies docents i activitats formatives:

- Lectura de documents escrits
- Visionat de materials audiovisuals
- Realització de pràctiques (inclouen observació de l'espai públic i proposició de mesures per millorar-lo)
- Debats oberts
- Visites guiades amb recolzament del professor i informe de valoració d'aquestes
- Presentacions orals per part de l'alumnat
- Ús de les TIC
- Tutories
- Estudi i treball personal

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debats i discussió 15 0,6 1, 3, 6
Elaboració de pràctiques 16,5 0,66 4, 5
Reconeixement d'espais d'intervenció 15 0,6 1, 4
Tipus: Supervisades      
Treball de camp 10 0,4 1, 5
Tutories i seguiment 10 0,4 5
Tipus: Autònomes      
Elaboracio de practiques 30,5 1,22 4, 6
Estudi 20 0,8 1, 3, 5
Lectura documents escrits i visionat suports audiovisuals 20 0,8 1, 3, 6
Preparacio presentacions orals 10 0,4 4

Avaluació

Avaluació continuada

S'estableix un sistema d'avaluació continuada amb diverses activitats avaluables que ha de permetre al professorat fer un seguiment continuat de l'alumnat i a l'alumnat conèixer la seva progressió al llarg del curs.

Per tal de poder ésser avaluat/da caldrà:

a) Haver realitzat totes i cadascuna de les activitats d'avaluació estipulades (examen, pràctiques, treball de curs i presentacions orals)

b) En el cas dels exercicis pràctics, haver presentat un mínim d'un 80% de les activitats avaluables sol·licitades. Les pràctiques no presentades tindran una qualificació de 0 (zero).

En aquest sentit, l'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable quan no hagi realitzat l'examen, el treball i almenys el 80% dels exercicis pràctics.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 

Revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

Al final del període lectiu (juny) es realitzarà una recuperació de cadascuna de les activitats d'avaluació estipulades. Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Per participar al procés de recuperació s’exigeix a l'estudiant haver obtingut una qualificació mínima final d’almenys un 3,5.

Plagi

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Nota final

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30 1,5 0,06 1, 3, 5
Practiques 30 0 0 1, 3, 4
Presentacions orals 10 1,5 0,06 1, 3, 4, 5
Treball de curs 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

La bibliografia i els enllaços web que es faran servir per al desenvolupament de l'assignatura s'especificaran a la plataforma Moodle a mesura que l'avanç del curs ho requereixi.

 


Programari

Cap d'específic. Es recomana el paquet Office o similar