Logo UAB
2023/2024

Polítiques i Administració Territorials

Codi: 104259 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Asuncion Blanco Romero
Correu electrònic:
asuncion.blanco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Antoni Ramon Riba

Prerequisits

Cap específicament, només tenir una idea general del que està succeint avui en dia. En altres paraules, tenir una mica d'antecedents generals i seguir mínimament les notícies.


Objectius

L’assignatura té per objectiu oferir a l’alumnat una introducció i coneixements bàsics sobre les relacions entre política i institucions, per un costat, i territori, per l’altre.

Els objectius de la matèria consisteixen en conèixer els elements bàsics que configuren els governs locals: principis normatius, estructures, actors i agenda de polítiques per tal d'assolir la capacitat d'analitzar amb visió crítica i ben fonamentada la realitat del govern local especialment a Catalunya, però també estudiant casos del conjunt d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea. Es tractarà de plantejar i analitzar alternatives de futur a partir dels debats actuals.

L’assignatura, té una relació estreta amb “Polítiques urbanes: habitatge, barris i mobilitat”. Els coneixements i competències que s’hi adquireixen es consideren imprescindibles per a la formació i la futura executòria professional de l’alumnat. D’aquí que tingui el caràcter d’assignatura obligatòria.


Competències

 • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar críticament el funcionament de les institucions polítiques dels diferents nivells de l'administració.
 2. Descriure els principals conceptes en l'àmbit d'estudi de les relacions entre la política i la societat a Espanya i Catalunya.
 3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 4. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

Tema 1. Política, poder i territori

 • La qüestió del poder
 • Definició relacional del poder
 • Les formes de poder: econòmic, ideològic, polític
 • La política com a forma de poder

Tema 2. La qüestió de l’Estat

 • Aproximacions a l’estudi de l’Estat
 • L’Estat com a organització del poder polític
 • Funcions de l’Estat
 • Estat, societat civil i poder econòmic
 • L’Estat, el grups i els actors socials

Tema 3. Govern multinivell. Organització territorial de l'Estat

 • L’organització de la Unió Europea
 • L’organització territorial de l’Estat
 • Els ens locals a Catalunya
 • Organització i funcionament dels ens locals

Tema 4. Organització dels governs locals a Catalunya

 • Organització dels governs locals a Catalunya. Províncies, Comarques i vegueries
 • Organització dels governs locals a Catalunya. Municipis 
 • Organització dels governs locals a Catalunya. Àrea Metropolitana i Carta de BCN Barcelona 

Tema 5. Els recursos i finançaments locals 

 • Sistema tributari local i de transferències
 • La Hisenda local a Catalunya
 • El pressupost municipal

Tema 6. Els sistemes electorals

 • Els sistemes electorals a Europa
 • Sistemes electorals dels ens locals a Catalunya

Tema 7. Governança i cohesió social

 • Disseny i prestació de serveis públics
 • Models de govern local: del govern a la governança
 • Cohesió social

Metodologia

Activitats dirigides: sessions presencials per explicar el temari i per a la revisió a l'aula dels exercicis efectuats al llarg del curs.
Activitats supervisades: revisió dels exercicis proposats com a eina d'avaluació i que estaran disponibles a la plataforma virtual de l'assignatura.
Activitats autònomes: tot allò que caldria fer per compte de l'estudiantat de cara a la preparació de l'assignatura. Inclou la consulta de material divers (articles, informes, etc.) disponible a la plataforma virtual de l'assignatura, així com també de bibliografia especialitzada, tant la més general com la que incidentalment es vagi citant. Com es podrà comprovar, el docent no segueix cap manual, malgrat haver-n'hi diversos d'excel·lents en el mercat. Es podrà fer servir qualsevol material adequat, com per exemple, articles de diari, de revistes de premsa, etc.

En aquesta assignatura, no es permetrà un ús sexista del llenguatge en les contribucions orals i escrites de l'estudiantat

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teóriques 27 1,08 2, 4
Presentació pública de temes 8 0,32 3
Seminaris de discussió de textos i casos 10 0,4 1
Tipus: Supervisades      
Tutoria: tutories individuals i grupals de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment de la matèria. 5 0,2 2, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració del tema a presentar i dels treballs escrits de seminari. 20 0,8 1, 3
Estudi sobre els continguts teòrics. 20 0,8 3
Lectura individual comprensiva de textos 23 0,92 1

Avaluació

Aquesta assignatura preveu el sistema d’avaluació única, que s'explica al final de l'apartat.

 

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura es composa de les següents activitats d'avaluació:

- Examen final: 40% de la nota final.
- 2 Petits informes escrits de seminari sobre lectures i casos (en grups de 3-4 persones): 30% de la nota final. A la primera pràctica, per obtenir la nota, caldrà incloure obligatòriament el certificat de la realització del MÒDUL DE FORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA, que s'informarà a principi de curs.
- Preparació d'un dels temes del curs proposats a principi de curs (en grups de 3-4 persones): 15%
- Presentació oral del tema treballat: 15% de la nota final.
Les activitats pràctiques tenen un caràcter optatiu (però no es podran recuperar si no s'han presentat).

Requisits per a l'avaluació (1ª convocatòria):

Obtenir a la prova escrita una nota mínima de 5, per tal de fer promig amb les altres parts de l'avaluació.

En cas de no complir aquest requisit, aquesta nota no podrà ser compensada amb una altra i caldrà presentar-se a la recuperació.

No hi ha obligació d'una puntuació mínima a les pràctiques i la que s'obtingui serà sumada a les altres per a la nota final de l'assignatura. Això vol dir que poden no fer-se, amb el risc, però, que després la resta de notes no siguin suficients per superar l'assignatura. Cal tenir en compte que l'optativitat de les pràctiques té un "preu": s'han de lliurar dins el període establert (que s'anunciarà a inici de curs) i quan aquest hagi acabat no seran admeses (excepte en el cas dels alumnes acollits a l'AVALUACIÓ UNICA).

Requisits per a la recuperació:

La no realització de la prova escrita comportarà que l'alumnat s'hagi de presentar a la recuperació. És a dir, malgrat la possibilitat "matemàtica"que s'aprovi havent lliurat les pràctiques i assistit a totes les sessions d'aula, no serà així sense dita prova.

En cas que no s'obtingui la nota mínima exigida a la prova escrita, la persona afectada caldrà que es presenti a la recuperació. La resta de notes es guardaran per a la qualificació final.

Pel que fa a les pràctiques, només s'acceptarà la recuperació (o millora de nota) d'una, sempre i quan s'hagi lliurat en el termini establert al llarg del semestre (excepte en el cas dels alumnes acollits a avaluació única). És a dir, en el cas de les pràctiques, la reavaluació no implica poder lliurar-ne una que abans no s'hagi fet.

D'altra banda no es preveu cap altre mecanisme d'avaluació "alternatiu" (presentació d'un treball, ressenyes de lectures, etc.).

L'exposició oral no podrà ser reavaluada o recuperada.

Segons normativa de la UAB, per participar en el procés de recuperació s'ha d'haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura. Aquesta qualificació igualarà o superarà el 3,5. (Aquestes condicions s'adapten a la normativa sobre l'avaluació de la UAB en el l'Article 112 ter. La recuperación http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_CG120717).

Consideració de "No Avaluable"

L’estudiantat rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

La còpia o plagi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat quepugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html 

Procediment de revisió de les qualificacions 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s’informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

AVALUACIÓ ÚNICA

L'avaluació única no suposa cap canvi en relació al model de docència ni té relació amb la presencialitat, l'alumnat pot continuar assistint a classe com habitualment. Suposa una única data d'avaluació, però no una única activitat d'avaluació.

Així, aquells alumnes que hagin sol·licitat el sistema d'avaluació única en el termini establert (18 de setembre a 6 d'octubre) hauran d'acollir-se a la següent avaluació que serà de caire individual:

- Examen final (40% de la nota final). A realitzar el mateix dia i hora que la resta del grup. S'informarà de la data al programa de principi de curs.
- 2 pràctiques sobre lectures i casos (30% de la notafinal). A la primera pràctica, per obtenir la nota, caldrà incloure obligatòriament el certificat de la realització del MÒDUL DE FORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA, que s'informarà a principi de curs. El lliurament d'aquestes pràctiques es realitzarà el mateix dia de l'examen escrit. Les activitats pràctiques tenen un caràcter optatiu (però no es podran recuperar si no s'han presentat, llegir més amunt les explicacions).
- Preparació d'un dels temes del curs proposats a principi de curs seguint les mateixes indicacions de l'avaluació continuada (15%). El lliurament del document escrit serà el mateix dia de l'examen pels mitjans que s'estableixin.
- Presentació oral del tema treballat (15%) en format vídeo, d'una durada equivalent a la presentació a classe de la resta d'alumnes (aprox. 5 minuts).

Al igual que a l'avaluació continuada es mantindran les condicions per poder ser reavaluat explicades a la part general d'aquest apartat.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 Treballs escrits de seminari sobre lectures i casos 30% 20 0,8 1, 3
Examen final 40% 2 0,08 2, 4
Preparació escrita tema de curs 15% 10 0,4 1, 2, 3, 4
Presentació oral tema de curs 15% 5 0,2 3, 4

Bibliografia

Aquesta assignatura no segueix un manual concret. La bibliografia s'especificarà durant el curs, a través del Moodle, segons els temes i l'actualitat social i editorial.

 

Referències bibliogràfiques bàsiques:

Baños, Pedro. (2017). Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial. Ariel Editorial

Bobbio, Norberto. (1985). Estado, Gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. CAP.

Fernández Durán, Ramón & González Reyes, Luis. (2018). En la espiral de la energía. Libros en Acción. Ecologistas en Acción. https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-1.pdf

Méndez, Ricardo. (2011). El orden geopolítico durante el periodo de Guerra Fría, capítol 1 en El nuevo mapa geopolítico del mundo. Tirant Lo Blanch

Vallès, Jose M. & Martí i Puig, Salvador. (2020). Ciencia política. Un manual. Ariel Editorial

 

Referències complementàries:

Bertrana, Xavier (2014). Els Governs locals de l’Europa Occidental: una aproximació tipològica. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, [en línia] p. 125-41, https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/289364

Blanco, Ismael & Gomà, Ricard. (2002). Gobiernos locales y redes participativas. Barcelona: Ariel.

Blanco, Ismael & Gomà, Ricard. (2016). El municipalisme del bé comú. Barcelona: Icària.

Blanco, Ismael & Gomà, Ricard. , Subirats, J. (2018). "El nuevo municipalismo. Derecho a la ciudad y comunes urbanos", Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 20: 14-28.

Blanco, Ismael & Nel·lo, Oriol. (Eds.) (2018). Barrios y Crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social  en Cataluña. València: Ed. Tirant.

Blanco, Ismael; Salazar, Yunailis & Bianchi, Iolanda. (2019). "Urban governance and political change under a radical left government. The case of Barcelona", Journal of Urban Affairs. Published online.

Blasco Julià, Jaume (2009). Guia pràctica 1 – Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació. Institut Català d’Avaluació de Polítiques pübliques, 44p.

Brugué, Joaquim & Gomà, Ricard. (Coord.) (1998). Gobiernos Locales y Políticas Públicas. Barcelona: Ariel. pp. 15-35.

Brugué, Joaquim & Vallès, Josep M. (2005). "New-Style Councils, New-Style Councillors: From Local Government to Local Governance"; Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions , Vol. 18, No.2, pp. 197-226. (Versió en castellà també disponible).

Carroué, Laurant & Boissière, Aurélie. (2018). Atlas de la mondialisation. Une seule Terre, des mondes. Edit. Autrement

Chandler, Jim. (2010). "A Rationale for Local Government"; Local Government Studies, 36:1, pp. 5-20.

Del Pino, Eloísa & Rubio, María Josefa. (Coord.) (2013). Los Estados del Bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid: Tecnos. Cap. 1.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2018). Suport per a l’elaboració del catàleg de serveis municipals. Servei d’assistència a l’organització municipal, 23p. https://www.diba.cat/documents/192458/228032110/1a_sessio_Cataleg_de_Serveis_curs+2018.pdf/d9e6c318-16c4-49c3-b416-32f7c0da9d52

Donat, Carles. (2017) "Els set reptes dels nous plans i polítiques localsd'habitatge", a DDAA, Repensar la metropoli: noves claus per a un projecte col·lectiu. Barcelona: IERMB-AMB.

Flint, C. & Taylor, P.J. (2018). Political Geography. World-economy, natio-state and locality. Seventh edition. Routledge.

Generalitat de Catalunya (2016). El Sector públic local a Catalunya. http://economia.gencat.cat/web/.content/70_corporacions_locals/arxius/Informe-sector-public-local-2016.pdf

Observatorio Metropolitano (2014). La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano. Madrid: Traficantes de sueños. Cap. 3.

Ubasart, Gemma & Bonet, Jordi. (2010). Guia de Govern Local. Barcelona: Icaria Editorial, Biblioteca de recursos veïnals. Disponible a: http://auditoriabdn.files.wordpress.com/2012/12/guia-de-govern-local-catalc3a0.pdf

Wollmann, Hellmut. (2004). "Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between. Multi-Function and Single-Purpose Organisations"; Local Government Studies, Vol.30, No.4, pp. 639-665.

 

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (2021).


Programari

Cap especialment excepte les eines office habituals i el Teams en cas de realitzar les connexions on-line.