Logo UAB
2023/2024

Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte

Codi: 104255 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Pelachs Mañosa
Correu electrònic:
albert.pelachs@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta assignatura es basa en la realització d'un projecte territorial i ambiental per al que cal tenir coneixements previs adquirits en les assignatures del grau cursades amb anterioriat. Per tant doncs, cal haver superat totes les assignatures de primer i segon curs i en especial Laboratori Territorial i Ambiental: Diagnosi.

És molt important que l'alumnat comprovi l'horari de l'assignatura abans de matricular-se. L'assistència a les sessions teòriques, tallers, seminaris i sortides de camp és obligatòria i per tant, incompatible amb altres assignatures que s'imparteixin en el mateix horari.


Objectius

Aquesta assignatura obligatòria de tercer curs forma part de la Matèria 19 del grau: Laboratoris Territorials i Ambientals, juntament amb l'assignatura de segon curs. Tal i com reflecteix la Memòria del grau s'integra amb les assignatures:

 • Biodiversitat i hàbitats
 • Anàlisi espacial i models
 • Tècniques de representació i disseny territorial

Té per objectiu principal la provisió dels coneixements, mètodes i tècniques necessaris per a l'elaboració de la part propositiva i projectual dels instruments de planejament: establiment de criteris de planejament, definició d'objectius, anàlisi de fortaleses i debilitats, formulació de propostes, elaboració de projectes, identificació dels actors, mitjans i instruments necessaris per a aplicar-los, redacció i presentació dels documents finals de planejament.


Competències

 • Aplicar els mètodes i tècniques d'anàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació dels processos territorials i ambientals.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 2. Produir una proposta d'acció i/o gestió territorial en un cas d'estudi.
 3. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 6. Utilitzar les tècniques d'anàlisi quantitativa i qualitativa.

Continguts

Els continguts tenen un doble caràcter: d’una banda metodològic i de l’altra pràctic i s'aplicaran a exemples concrets.

1. De la diagnosi a l'elaboració de projectes territorials i ambientals: conflictes i propostes.

2. Els indicadors ambientals i els valors territorials. 

3. Del DAFO a la definició d'objectius i propostes.

4. Dels objectius i propostes als projectes: criteris i accions. 

5. Estudis de cas i treball de camp.

6. L'elaboració i la presentació de resultats.


Metodologia

L’assignatura es basa en l'elaboració d'un projecte de Diagnosi territorial i ambiental sobre un aspecte concret d'estudi i per assolir aquest objectiu es parteix dels materials i mètodes impartits a Laboratori territorial i ambiental: metodologia. Les primeres sessions del curs es dedicaran a la metodologia d'elaboració de DAFOs i de projectes, a la presentació de temàtiques d'estudi, l'obtenció de dades i el treball de camp. Les tasques de l'assignatura es basaran en el treball en grup, que inclou sessions teòriques, tallers, tutories i sortides de camp.

La dinàmica de treball, basada en tallers i tutories requereixen la presència de l'alumnat tant a l'aula com al camp, pel que l'assistència a les les franges horàries que té assignades l'assignatura és obligatòria. Per tant doncs, és responsablitat de l'alumnat comprobar que aquesta assignatura no se li encavalca amb cap altra pugui matricular de segon o de quart curs.

A més, aquest procés es farà en coordinació amb l'assignatura Biodiversitat i Hàbitats (104251) i  Tècniques de Representació i Disseny Territorial (104258).

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives sobre metodologia i el cas d'estudi 17 0,68 2, 4
Pràctiques a l'aula 6 0,24 5, 6
Pràctiques de laboratori 9 0,36 6
Treball de camp conjunt 8 0,32 2, 4
Tipus: Supervisades      
Orientació per a la presentació de resultats 12 0,48 2
Sessions d'orientació a l'elaboració de projectes 13 0,52 2, 3
Tipus: Autònomes      
Anàlisi i preparació del projecte 20 0,8 2, 3, 4
Cerca d'informació: documentació, cartografia, dades i treball de camp 10 0,4 2, 3
Lectures teòriques i metodològiques 5 0,2 3, 4
Presentació de resultats 15 0,6 2, 3, 4

Avaluació

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

La nota final es calcularà de la manera següent:

Projecte de curs (40%) 

Redacció d'un projecte. Treball en grup.

Presentació pública del projecte (15%) 

Presentació pública del projecte redactat. Oral i gràfica en el format i forma indicat a classe.

Proves de Teoria (30%)

Proves escrites sobre els continguts impartits a les sessions de caràcter individual

Informes de pràctiques (15%)

 Exercicis sobre indicadors, DAFO i redacció de propostes.

   

S’ha de tenir en compte el següent:

1)      Els exàmens i les sortides de camp són OBLIGATORIS, així com el 80% dels deures i dels exercicis fets a l’aula. Per ser avaluat de cada una de les parts, cal haver assistit a les sortides de camp, fer l'examen i presentar el projecte. Les activitats recuperables són el projecte, l'informe de camp i l'examen, però per la seva naturalesa, no es podràn recuperar l'assitència a les sortides de camp i les presentacions orals.

2)      La nota mínima de cada part per fer mitjana a la nota final és 4,5.

3)      L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

4)      En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0 i no es podrá recuperar.

5)      En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens sobre els continguts impartits a les sessions teòriques 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4
Informes de pràctiques: indicadors, DAFO i propostes 15% 8 0,32 1, 4, 5
Projecte: document escrit 40% 20 0,8 2, 4, 5, 6
Projecte: presentació pública 15% 5 0,2 3, 4

Bibliografia

Generalitat de Catalunya (2004). Planejament territorial. Criteris. Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Publiques.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/31_criteris_de_planejament/criteris_planejament_territorial.pdf [7-7-22]

Generalitat de Catalunya (2009). Memòria ambiental (Document orientatiu per a la redacció de la memòria ambiental en el marc de l’avaluació ambiental de Plans d’Ordenació Urbanística municipal). Barcelona, Departament de Medi Ambient i Habitatge.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/documentacio/medi_ambient_i_sostenibilitat/avaluacio_ambiental/docs/memoria_poum.pdf [7-7-22]

Ruiz, Rafael (dir) (2012). La diagnosi del territori com a suport a les decisions estratègiques. Guies metodològiques per a la planificació estratègica, 3, Barcelona, Diputació de Barcelona.

Nel·lo, Oriol (2012). Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. Valencia, Tirant lo Blanch.

Nogué, Joan, Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (ed.) (2009). Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives. Plecs de Paisatge. Eines 1. Olot, Observatori del Paisatge de Catalunya.


Programari

Programari d'office i programes de cartografia del Grau i disponibles a l'aula d'informàtica