Logo UAB
2023/2024

Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya

Codi: 104245 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Moren Alegret
Correu electrònic:
ricard.moren@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Romagosa Casals

Prerequisits

L'alumnat ha de tenir un coneixement bàsic sobre els topònims i la ubicació de les comarques i regions de Catalunya, per poder aprendre (i per aprendre a aprendre) sobre diversos aspectes de la societat, el territori i el medi ambient de Catalunya 


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és mostrar diferents maneres d’entendre el territori de Catalunya a través de diverses interpretacions cartogràfiques, textuals i audiovisuals. Per mitjà de l’observació i anàlisi d’aquesta documentació geogràfica, ens proposem:

 • desenvolupar el raonament científic i crític constructiu de l'estudiant en relació amb el territori de Catalunya;
 • analitzar algunes interrelacions entre el medi físic i la societat humana a Catalunya;
 • interpretar algunes distribucions territorials de les persones, de les activitats i dels fluxos que es generen a Catalunya;
 • obtenir un coneixement directe d'algunes parts de Catalunya a partir de les sortides de camp;
 • iniciar i aprofundir el coneixement d'alguns textos bàsics sobre geografia de Catalunya
 • conèixer alguns mapes i les imatges d’observació de la Terra més significatives del territori de Catalunya, així com alguns audiovisuals.

 Per un bon aprofitament de l’assignatura és convenient no perdre de vista els coneixements de totes les assignatures obligatòries del grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial cursades durant el primer curs i l’actual.

 


Competències

 • Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.
 • Analitzar i comprendre les dinàmiques geogràfiques (sociodemogràfiques, geoeconòmiques i ambientals) a diferents escales territorials.
 • Analitzar i interpretar de manera sistèmica elements ambientals, demogràfics, urbans i paisatgístics.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la relació entre el medi físic i la societat de Catalunya.
 2. Conèixer i explotar les principals bases de dades estadístiques de Catalunya.
 3. Explicar els elements comuns i distintius de les ciutats en diferents àmbits regionals del món.
 4. Integrar l'anàlisi de la ciutat en l'escala de les aglomeracions de població.
 5. Interpretar la distribució de les persones i les activitats al territori i dels fluxos que generen.
 6. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 7. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 8. Relacionar dinàmiques regionals de Catalunya en els seus contextos territorials més amplis.
 9. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

 • El context geogràfic de Catalunya. L’organització territorial de Catalunya
 • El marc físic i ambiental: relleu i hidrografia, clima i paisatge, riscos naturals, espais naturals protegits
 • Evolució de la població humana: dinàmiques i estructures demo-geogràfiques, incloent migracions, gèneres, edats, classes, nacionalitats i estatus
 • El poblament i el sistema urbà
 • La Catalunya rural i semi-rural: de la tradició mediterrània i l’agroindústria a innovacions recents
 • La industrialització i reindustrialització de Catalunya: orígens, canvis i permanències territorials
 • El turisme i el seu impacte sobre el territori
 • Conflictes, negociacions i pactes territorials i ambientals

Metodologia

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats principals:

- Seguiment dels temes tractats al curs

- Lectura de llibres, articles i altres materials

- Exercicis pràctics 

- Sortides de camp i de campus, així com els corresponents informes

- Fòrums

Es tracta d'una assignatura 100% presencial i l'alumnat ha d'assistir i participar responsablement a l'aula i altres llocs dessignats pel professorat. A més, l'alumnat ha de seguir, llegir i estudiar semanalment les publicacions i notícies que es posen a la seva disposició a Moodle, així com ser proactiu cercant documentació addicional rellevant per l'assignatura .

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials, tant a l'aula com al campus 39 1,56 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
Sortides de camp 8 0,32 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi de la matèria 45 1,8 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
Treball autònom 50 2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

El seguiment del desenvolupament del curs dóna peu a l’avaluació continuada de l'alumnat. El professorat apreciarà el vostre aprofitament normal i gradual en tres vessants. En primer lloc (1), per la capacitat de superació de qualitat en la realització dels exercicis i treballs pràctics proposats al llarg del semestre, citant sempre i de forma correcta les fonts d'informació emprades per la seva realització. En segon lloc (2), per la participació i assistència de l'alumnat a classe i a les sortides, atès que es tracta d'una assignatura totalment presencial. I en tercer lloc (3), pels resultats de les proves d'examen escrit. Als tres vessants, el professorat apreciarà la correcta comunicació i competència lingüística de l'alumnat. En aquest sentit, vegeu: https://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/

Per poder superar l'avaluació continuada és imprescindible que les proves d'examen escrit tinguin una nota mínima de 4 sobre 10. De no ser així, hauran de ser recuperats a l'examen de recuperació. Només les proves d'examen escrit poden ser recuperades. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat té previst informar l’alumnat (via Moodle) del procediment i de la data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” si ha lliurat zero evidències d'aprenentatge o ha fet lliuraments que suposin fins a 1/3 de la nota total. Si supera aquest llindar, la qualificació final de l'assignatura ja no podrà ser "No avaluable" i es qualificará a partir de la/les evidència/es d'aprenentatge aportada/es.

Aquesta assignatura NO preveu el sistema d’avaluació única.

ATENCIÓ:En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació (com copiar o plagiar), amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, laqualificació d'aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i treballs pràctics 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Informe sobre la sortida de camp 20 % 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
Proves d'examen presencial escrit 40 % 3 0,12 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (2022). Aigua. https://aca.gencat.cat/ca/laigua/

ALDOMÀ, Ignasi; MÒDOL, Josep Ramon (2022). Atles del Món Rural 2022: Despoblament o revitalització? Lleida: ARCA, ACM, FTBGL , AMC i UdL (https://www.acm.cat/sites/default/files/publicacions/fitxers/acm_atles_mon_rural_2022_interactiu_0.pdf)  

AMBATLLE, Fina i altres (2018). Mengem futur. Per un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i d'accés universal a Catalunya. Barcelona: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS): http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2018/180322_Informe-sistema-alimentari-de-Catalunya_Informe-complert_vf.pdf . 

BURGUEÑO, Jesús (Ed.) (2021). La nova geografia de la Catalunya postcovid. Barcelona: Societat Catalana de Geografia.

FOLCH, Ramon i altres (Coords.) (2019). Natura, ús o abús. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural. Vegeu: https://natura.llocs.iec.cat/ 

MAJORAL, Roser (Coord.) (2002). Cataluña: un análisis territorial. Barcelona: Ariel.

OBSERVATORI DEL PAISATGE (2022). Catàlegs de paisatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya: http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs.php

SOLÉ i SABARÍS, Lluís (Dir.) (1958). Geografia de Catalunya, Vol. 1. Barcelona: Ed. Aedos.

VILA, Marc-Aureli (1998). Catalunya: Rius i poblament. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 

La bibliografia completa de l’assignatura serà presentada durant el 2n semestre.

Vegeu tot seguit els enllaços a algunes revistes geogràfiques que inclouen articles sobre territori, societat i medi ambient Catalunya i que l'alumnat ha de consultar i llegir durant tot el semestre:

*Documents d'Anàlisi Geogràfica: https://dag.revista.uab.es/

*Treballs de la Societat Catalana de Geografia: https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/index

*Boletín de la Asociación Española de Geografía: https://bage.age-geografia.es/ojs//index.php/bage/index

 


Programari

El programari informàtic bàsic habitual emprat durant el curs seran els programes Word, Excel, Power Point i PDF, així com la plataforma informàtica Moodle i, si fa falta, TEAMS. A més, xarxes socials com Twitter també poden ser emprades en alguna activitat.