Logo UAB
2023/2024

Els Orígens de les Llengües Clàssiques

Codi: 104220 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Agustin Alemany Vilamajo
Correu electrònic:
agusti.alemany@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es tracta d'una continuació lògica de 104216 Llengües i Pobles Indoeuropeus (obligatòria del Grau en Ciències de l'Antiguitat), que, en conseqüència, es recomana haver cursat prèviament.

És convenient, però no imprescindible, que els estudiants tinguin un cert nivell d’anglès i francès, que els permeti d'accedir a la bibliografia en aquestes llengües.


Objectius

Aquesta assignatura és la continuació de l’assignatura obligatòria de segon curs 104216 Llengües i Pobles Indoeuropeus, dedicada bàsicament a fonologia comparada i una introducció històrico-cultural a la família lingüística indoeuropea.

El seu contingut té com a propòsit proporcionar a l'estudiant coneixements fonamentals sobre els origens històrics de les llengües clàssiques, combinant la lectura d'alguns monuments arcaics del grec i del llatí amb l'estudi comparatiu de la morfologia nominal i verbal d'ambdues llengües des d'un punt de vista diacrònic, a partir de la comparació puntual amb altres llengües de la família indoeuropea, en especial l'antic indi.


Competències

  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements d'altres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de l'art antics.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure i analitzar de manera sincrònica i comparada les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès, del grec i del llatí, així com la seva evolució històrica.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l’anàlisi estructural de les llengües.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Aplicar la reconstrucció lingüística a la resolució d’exercicis sobre fonètica i morfologia de les llengües indoeuropees.
 3. Comparar el grec, el llatí i l’anglès amb altres llengües indoeuropees, especialment les germàniques.
 4. Comparar fets lingüístics del grec i del llatí per treure conclusions sobre els orígens comuns.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 6. Identificar les principals arrels fonètiques i morfològiques compartides pel grec i el llatí amb la forma més antiga de l’anglès (anglosaxó).
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.

Continguts

I. Part teòrica

♦ Tema 1. Aproximació diacrònica a les llengües grega i llatina: de les llengües històriques al protogrec i l'itàlic.

♦ Tema 2. Nocions d'apofonia i prehistòria del sistema fonològic indoeuropeu.

♦ Tema 3. Morfologia comparada del grec i del llatí (I): noms i adjectius

♦ Tema 4. Morfologia comparada del grec i del llatí (II): pronoms i numerals

♦ Tema 5. Morfologia comparada del grec i del llatí (III): sistema verbal

II. Part pràctica

♦ Tema 1. Lectura i anàlisi de monuments arcaics i dialectals de la llengua grega.

♦ Tema 2. Lectura i anàlisi de monuments arcaics de la llengua llatina i d'altres llengües itàliques (esp. osc i umbre).


Metodologia

La metodologia docent d’aquesta assignatura consistirà en alternar la exposició teòrica de cadascuna de les unitats abans esmentades amb la realització de les lectures dels monuments arcaics grecs i itàlics.

Al principi del curs hom lliurarà un dossier amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis orals i escrits 15 0,6
Exposició dels continguts de l'assignatura 37,5 1,5 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories en grups reduïts 4,5 0,18 4, 5
Tipus: Autònomes      
Lectura de bibliografia 35 1,4 4, 5
Realització d'exercicis 35 1,4

Avaluació

Es important que l’estudiant tingui en compte que l’avaluació també inclou l’assistència regular a classe i la realització i presentació dels exercicis i de les diverses activitats proposades.

L’estudiant que hagi presentat una activitat susceptible d’avaluació no podrà renunciar a ser avaluat ni optar a obtenir una qualificació final de “No Presentat”. En la Reavaluació final, l’estudiant podrà recuperar la nota corresponent a l'examen.

En cas d'avaluació única l'estudiant haurà passar l'examen (60%) i lliurar el treball (40%) a final del semestre.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Examen teòric 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Treball 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Beekes, R.S.P. [1995] Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam–Filadelfia: John Benjamins Publ. Co.

Brugmann, K.–Delbrück, B. [1886-1916] Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen i-v. Berlin: Walter de Gruyter (reimp. 1967).

Buck, C.D. [1904] A Grammar of Oscan and Umbrian, with a Collection of Inscriptions and a Glossary. Boston-New York-Chicago: Ginn and Company.

Buck, C.D. [19552The Greek Dialects. Grammar. Selected Inscriptions. Glossary. Chicago: The University of Chicago Press.

Humbert, J. [1972] Histoire de la langue grecque (Que sais-je? 1483)Paris: PUF.

Mallory, J.P.–Adams, D.Q. (eds.) [2006] The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford–New York: Oxford University Press.

Meier-Brügger, M. [20028Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin-New York: Walter de Gruyter (trad. ingl. [2003] Indo-European Linguistics. Berlin-New York: Walter de Gruyter).

Meillet, A. [19303Aperçu d’une histoire de la langue grecque. Paris: Hachette.

Meillet, A. [19333Esquisse d’une histoire de la langue latine. Paris: Hachette (trad. castellana [1973] Historia de la lengua latina. Reus: Avesta).

Meillet, A. [19378Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes. París: Hachette (reimp. Alabama: University Press 1964).

Meillet, A.–Vendryes, J. [19684Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris: HonoréChampion.

Pisani, V. [19744Grammatica latina storica e comparativa. Torino: Rosenberg & Seller.

Ramat, A.G.–Ramat, P. (eds.) [1998] The Indo-European Languages. London-NY: Routledge (orig. ital. [1993] Le lingue indoeuropee. Bologna: Società Editrice Il Mulino; trad. cast. [1995] Las lenguas indoeuropeas. Madrid: Cátedra).

Rodríguez Adrados, F. [2005]. A History of the Greek Language. From its Origins to the Present. Leiden-Boston: Brill (versió castellana original [1999] Historia de la lengua griega. Madrid: Gredos).

Sihler, A.L. [1995] New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York-Oxford: Oxford University Press.

Szemerényi, O. [19904Einführung in die Vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (trad. ingl. [1996] Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: Clarendon Press; trad. castellana de 19701 [1978] Introducción a la lingüística comparativa. Madrid: Gredos).


Programari

PDF, Power Point