Logo UAB
2023/2024

Llengua i Cultura a l'Antic Egipte

Codi: 104219 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Lull García
Correu electrònic:
jose.lull@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marc Orriols Llonch

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són que l'alumnat:

1) Conegui els diferents sistemes d'escriptura que es van fer servir a Egipte al llarg del temps.

2) Aprofundeixi en el coneixement de l'escriptura jeroglífica egípcia: desxiframent i funcionament.

3) S'introdueixi en la gramàtica de l'egipci clàssic i sigui capaç de llegir fragments de textos literaris i epigràfics senzills.

4) Conegui la producció escrita de l'antic Egipte, especialment literària i religiosa, en el seu context històric i cultural.


Competències

  • Comprendre i interpretar l'evolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització egípcia fins el desmembrament de l'Imperi romà d'Occident- a partir de l'anàlisi de les realitats política, històrica, social, econòmica i lingüística.
  • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
  • Extreure i interpretar dades de textos escrits en una llengua antiga sobre els diferents suports, aplicant coneixements de ciències auxiliars de la història (epigrafia, numismàtica, codicologia, paleografia, etc.).
  • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

  1. Deduir conclusions historicosocials a partir de la lectura de documents elementals i senzills escrits en les llengües antigues no indoeuropees.
  2. Descriure els principals trets històrics i socials de les cultures egípcia, sumèria, accàdia, persa i micènica.
  3. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
  4. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.

Continguts

1. La llengua egípcia: adscripció i història.

2. Les escriptures egípcies: jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte.

3. Champollion i el desxiframent de l'escriptura jeroglífica egípcia.

4. Els textos religiosos de l'antic Egipte en el seu context històric i cultural: dels Textos de les Piràmides al Llibre de la Sortida al Dia.

5. La literatura egípcia en el seu context històric i cultural: narrativa, poesia i textos sapiencials.

6. Introducció a l'escriptura jeroglífica egípcia: signes i lectura.

7. Introducció a la gramàtica de l'egipci clàssic: elements de morfosintaxi.

8. Traducció i comentari de fragments de textos literaris i epigràfics senzills.


Metodologia

L'assignatura comporta tres tipus d'activitats formatives:

1) Activitats dirigides: classes teòriques i pràctiques i exàmens.

2) Activitats supervisades: activitats de traducció, anàlisi gramatical i comentari de textos i eventuals exposicions i seminaris temàtics a classe.

3) Activitats autònomes: estudi, lectures, realització d'exercicis i treballs, preparació d'intervencions i exposicions a classe, preparació d'exàmens.

 

Important: La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques de lectura, traducció i análisi de textos 20 0,8 1, 2, 3, 4
Classes teòriques amb suport de les TIC 20 0,8 1, 2, 3, 4
Exàmens 4 0,16 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Treballs 21 0,84 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal de l'alumne 60 2,4 1, 2, 3, 4

Avaluació

L'avaluació consistirà en tres tipus d'activitats:

1) Dos exàmens, un a finals de novembre i un altre a mitjan gener.

2) Un treball sobre un text literari.

En cas que algunes d'aquestes activitats no es puguin fer presencialment per raons sanitàries s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Pel que fa al procediment de revisió de les qualificacions, en el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informara l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Pel que fa al procés de recuperació, només els exàmens es podran recuperar, en la data fixada per la Facultat al respecte. Hi haurà tres opcions: recuperar només el primer examen; recuperar només el segon examen; recuperar els dos exàmens conjuntament en una única prova. 

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en elsactes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Aquestaassignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Aquesta assignatura preveu el sistema d’avaluació única

1) un exàmen (70%)

2) Un treball sobre un text literari (30%)

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació. Aquells actes d’avaluació en què hi hagi hagut irregularitats (còpia, ús no autoritzat de la IA, etc.) no són recuperables.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer examen 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4
Segon examen 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4
Un treball sobre un text literari. 30% 21 0,84 1, 2, 3, 4

Bibliografia

 

GENERAL

Adkins, Lesley; Adkins, Roy. 2000. The Keys of Egypt. The Race to Read the Hieroglyphs. London: Harper-Collins (trad. esp. 2000. Las claves de Egipto. La carrera por leer los jeroglíficos. Madrid: Debate).

Allen, James P. 2015. Middle Egyptian Literature. Eight Literary Works of the Middle Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.

Cervelló Autuori, Josep. 20162Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto (El Espejo y la Lámpara 11). Bellaterra: Publicacions de la UAB.

Galán, José Manuel. 1998. Cuatro viajes en la literatura del antiguo Egipto. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Lloyd, Alan B. (ed.) 2010. A Companion to Ancient Egypt. 2 vols. Oxford: Wiley-Blackwell. Part V: Language and Literature. Vol. II: 639-778.

López, Jesús 2005. Cuentos y fábulas del antiguo Egipto (Pliegos de Oriente 9). Madrid-Barcelona: Trotta-Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.

Loprieno, Antonio. 1996. Ancient Egyptian Literature. History and Forms (Probleme der Ägyptologie 10). Leiden: E.J. Brill.

Parkinson, Richard B. 1991. Voices from Ancient Egypt. An Anthology of Middle Kingdom Writings. London: British Museum Press.

Parkinson, Richard B. 1997. The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems. 1940-1640 BC. Oxford: Oxford University Press.

Parkinson, Richard B. 1999. Cracking Codes: The Rosetta Stone and Decipherment. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.

Parkinson, Richard B. 2002. Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. A Dark Side to Perfection. London-New York: Continuum.

 

GRAMÀTIQUES I MÈTODES

Allen, James P. 20001, 20143Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge: Cambridge University Press.

Collier, Marc; Manley, Bill. 1998. How to Read Egyptian Hieroglyphs. London: The British Museum Press (trad. esp. 2000. Introducción a los jeroglíficos egipcios. Madrid: Alianza).

Manley, Bill. 2012. Egyptian Hieroglyphs for Complete Beginners. London: Thames & Hudson.

 

DICCIONARIS

Faulkner, Raimond O. 1962. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford: Griffith Institute.

Hannig, Rainer. 19971, 20064Die Sprache der Pharaonen. Groes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v.Chr.) (Kulturgeschichte der Antiken Welt 64). Mainz: Philipp von Zabern.

Hannig, Rainer. 1999, Wortschatz der Pharaonen in Sachgruppen: Kulturhandbuch Ägyptens. Mainz: Philipp von Zabern.

Thesaurus Lingua Aegyptia. https://aaew.bbaw.de/tla/servlet/TlaLogin

Vocabulaire de l'Égyptien Ancien (VÉgA).: http://www.vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr/en/welcome-page/

 

Com citar i elaborar la bibliografia:

Com citar i elaborar la bibliografia - Servei de Biblioteques - UAB Barcelona


Programari

JSesh, programa per a escriure jeroglífics.
Es pot descarregar de manera gratuïta de: https://jsesh.qenherkhopeshef.org/