Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)

Codi: 104156 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Santirso Rodriguez
Correu electrònic:
manuel.santirso@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Les pràctiques es desenvolupen al llarg del segon cicle dels estudis d’Història i tenen caràcter anual. Es realitzaran durant el curs acadèmic, del setembre al juny, llevat d'Erasmus Pràctiques.
Per matricular-s'hi, és obligatori haver formalitzat prèviament la preinscripció. S'han de tenir com a mínim 120 crèdits aprovats, entre ells tot els del primer curs.
A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any. Podeu consultar el calendari al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html.
No haver realitzat el procés de preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert.

 


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant pugui fer pràctiques externes en un arxiu -de caràcter administratiu o històric-, empresa, institució, centre de documentació o de recerca, públics o privats. Se cercarà l'ens que més s'adeqüi als interessos acadèmics de l'estudiant i, si és el cas, s'establirà el conveni que permeti fer les pràctiques (si és que encara no existeix). El temps destinat a lés pràctiques és de 150 hores, que és la dedicació estipulada en una assignatura de 6 crèdits ECTS, incloses les hores d'estada (130), el temps destinat a la redacció de la memòria, les tutories i les activitats d'orientació professional, que es calculen en 20 hores. Durant l'estada, l'estudiant en pràctiques haurà de realitzar les tasques acordades al conveni sota la supervisió del tutor assignat.

Segons els actuals plans d'estudis, cada grau ha de tenir una assignatura de pràctiques. El grau d'Història a la UAB proposa que els estudiants les facin en un dels ens esmentats. En el cas de fer-les en un arxiu, les raons són diverses i amb dues darreres finalitats: en primer lloc incentivar la recerca històrica a través del contacte directe amb els testimonis escrits del passat, i, en segon lloc, donar a conèixer una professió, la d'arxiver, a la qual s'hi accedeix normalment a partir dels estudis d'història i que tenen, si l'alumne així ho decideix, continuïtat en el futur a través del Màster d'Arxivística i Gestió dels Documents de la UAB; en el cas de fer-les en una institució de caràcter cultural o un centre de documentació o de recerca, l'alumne es famiaritzarà amb el patrimoni cultural, la seva conservació, estudi i difusió. Tot dependrà de quina institució es tracti.


Competències

 • Adquirir i utilitzar les tècniques pròpies del treball arxivístic.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir les nocions bàsiques per a classificar-los correctament.
 2. Analitzar els diversos tipus d'arxiu existents.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 5. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 6. Localitzar fons històriques.
 7. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Resoldre problemes de manera autònoma.
 10. Treballar en equip respectant tots els punts de vista.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

La UAB té signats convenis marc amb institucions diverses per a què els estudiants hi puguin realitzar les pràctiques del darrer curs del grau d'Història. Abans de començar-les, l'estudiant signa un conveni específic amb la UAB i amb la institució en el qual es descriu quines són les tasques que farà i que s'han convingut prèviament entre les tres parts. Per tant el contingut és diferent per a cadascú malgrat el tipus d'aprenentage sigui similar. Les pràctiques realitzades són curriculars, és a dir: consten com a suplement al títol de graduat, i constitueixen experiència laboral.

Com determinar en quina institució farà les pràctiques l'estudiant? El professor tindrà una tutoria amb cada estudiant i proposarà una institució concreta en funció de les següents variables: lloc de residència habitual de l'estudiant durant el curs, ubicació de la institució, el tipus de tasca que s'hagi de realitzar, els mitjans de transport i la seva orientació acadèmica i interessos.

Ara bé, l'estudiant també pot proposar fer les pràctiques en una institució en la qual estigui interessat i aquesta també hi estigui d’acord, per molt que no hi hagi encara un conveni marc signat. La UAB pot signar convenis amb qualsevol institució d'àmbit estatal. En aquest supòsit, es faran els passos necessaris per tal de fer-lo.

Abans de començar les pràctiques, al mes de setembre (en data a determinar encara), es farà una presentació de l'assignatura i un cop començat el trimestre i triada la institució on es faran les pràctiques, es farà alguna classe teòrica per tal de donar les pautes per a l'elaboració de la memòria final.


Metodologia

Atès que cada estudiant farà les pràctiques en una institució diferent i amb una tutoria diferent, no es pot definir una metodologia comuna. En funció de la institució, el nombre d'activitats supervisades i autònomes canviarà. Per tant, els percentatges expressats que s'exposen són només orientatius.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe presencials 10 0,4 1, 2, 6, 7
Elaboració d'informes d'activitat 5 0,2 4, 5, 8
Pràctiques a la institució 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutories d'arxiu i d'universitat 5 0,2

Avaluació

L'avaluació es farà a partir dels informes i la memòria final. El protocol de Pràctiques Externes (PE) de la Facultat estableix com a referències un valor d’un 60 % per a l’informe de la institució externa, un 30 % per a l’autoinforme o memòria final de l’estudiant i un 10 % restant que depén del seguiment per part del coordinador de PE  En les memòries es demana, per part de la institució, una avaluació exacta de les aptituds, habilitats i capacitats de l'estudiant, sobretot pel que fa als aspectes laborals en forma de qüestionari, juntament amb una valoració general de la seva tasca, suggeriments i, si s'escau, propostes de millora. En la memòria final que ha d'emplenar l'estudiant, es demana que especifiqui quines són les tasques que ha realitzat, els problemes que s'han plantejat i com s'han resolt, una valoració de l'experiència i qualsevol altre suggeriment.

Quan l'alumne no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni serà avaluat amb la nota "No avaluable"; si l'alumne supera el 10% de presencialitat però no ha completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament serà qualificat amb un "Suspès".

L'assignatura és annual, i per tant és al llarg de tot el curs que es podran fer les 150 hores estipulades per a l’assignatura. Els horaris de l'estudiant a la institució es pacten de manera prèvia a la signatura del conveni i s’han de caracteritzar per la regularitat per tal de facilitar un ritme de treball constant. Cal tenir present que l'experiència ha de ser beneficiosa per a tots i que en cap cas la pràctica no pot suposar una càrrega de treball excessiva ni per a l'alumne ni per a la institució acollidora.

Al llarg del curs el professor tindrà un horari d'atenció a l'estudiant de l'assignatura per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb les practiques, sigui teòrica o pràctica. De la mateixa manera, estarà sempre en contacte amb la institució per a qualsevol incidència o problema que pugui sorgir al respecte a través d’una adreça de correu electrònic i un número de telèfon.

Com a part de les activitats formatives especificades a l’avaluació de les Pràctiques Externes, cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:
-haver assistit a almenys 1 dels cursos d’orientació professional grupal organitzats pel Servei d’Ocupabilitat i acreditar-ho adjuntant a la Memòria de Pràctiques el certificat d’assistència obtingut.
-haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El resultat del test es pot descarregar i adjuntar a la Memòria de Pràctiques. 

No s’atorga la qualificació de Matrícula d’Honor atès el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació i l’heterogeneïtat d’aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat. L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final de l'arxiu 60 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Memòria final de l'estudiant 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutoria final (si s'escau) amb el professor de l'assignatura 10% 0 0 4, 5, 9

Bibliografia

 Depenent de la institució on es realitzin les PE, als estudiants se'ls proporcionarà la bibliografia adequada per tal de familiaritzar-se amb ella.


Programari

Cal disposar de signatura electrònica certificada, tipus IDCat.