Logo UAB
2023/2024

Pedagogia Social

Codi: 104080 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Úcar Martínez
Correu electrònic:
xavier.ucar@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha.


Objectius

1. Conèixer i reflexionar individualment i grupal sobre la història, la conceptualització actual, els paradigmes d’interpretació i intervenció i la situació actual en el món de la Pedagogia Social i l'Educació Social

2. Conèixer les tecnologies, els professionals, les metodologies i els àmbits d’intervenció de la Pedagogia Social i l'Educació Social    

3. Analitzar i conèixer en profunditat un àmbit específic d’intervenció en l'ámbit de la Pedagogia Social i l'Educació Social


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Participar en els debats teòrics que afecten la professió i que afecten els diferents àmbits d'actuació.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar el desenvolupament de la professionalització en Educació Social.
 3. Analitzar la complexitat de la funció social de l'Educació Social.
 4. Analitzar la complexitat del valor de la formació com a factor decisiu en la inclusió social.
 5. Analitzar la relació formació - progrés - felicitat en la societat actual.
 6. Analitzar les diferents possibilitats d'ocupació dels professionals de l'educació social.
 7. Analitzar les relacions entre les ideologies i l'acció socioeducativa.
 8. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 9. Conèixer el procés de professionalització de l'educació social.
 10. Conèixer els principals models d'acció i intervenció socioeducativa.
 11. Conèixer les funcions que els educadors socials poden desenvolupar en diferents tipus d'equips multidisciplinars.
 12. Elaborar informes socioeducatius en contextos multiprofessionals.
 13. Formular pertinentment els apartats de la planificació de centres educatius.
 14. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 16. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 17. Treballar amb altres professionals d'allò social (treballadors, psicòlegs, antropòlegs socials, sociòlegs, etc.).
 18. Utilitzar la conceptualització bàsica de la Pedagogia i l'Educació Social.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Pedagogia social i educació social: conceptualització i relacions

        1.1. Eines conceptuals bàsiques      

            1.1.1. Pedagogia Social; Educació Social; Treball social;

            1.1.2. Acción e intervenció socioeducativa; praxis social; concientització;  emancipació; inadaptació; exclusió; animació; etc.

        1.2. Evolució històrica de la pedagogia social i de l’Educació Social a Europa i Espanya. Autors més rellevants.

        1.3. Problemàtiques i desafiaments actuals de la Pedagogia Social i l’Educació Social.

2. Bases pedagógiques de la socialització i l’aprenentatge social

        2.1. Pedagogia, socialització i aprenentatge social

        2.2. Models i teories de l’aprenentatge social

3. Educació social i processos d’empoderament

       3.1. Pedagogia, educació social i política

       3.2. Intervenció socioeducativa, ideologia i poder

       3.3. Empoderament i intervenció socioeducativa

       3.4. Tipus d’empoderament

4. Models d’acció i intervenció socioeducativa

       4.1. Models d’intervenció socioeducativa

       4.2. L’univers d’accions i intervencions de la Pedagogia Social i l’Educació Social

       4.3.Normativa en pedagogia i educació social

       4.4. Metodologia de la intervenció socioeducativa

5. Professionalització en educació social i professiones d'allò social

       5.1. Les professions de la sociocultura

       5.2. Els perfils professionals histórics d’educació social

       5.2. Ambits profesionals dels educadors i educadores socials

       5.3. Educació social, interdisciplinarietat i interprofesionalitat


Metodologia

 

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa que s’ha planificat  la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació: 

 

Activitat

Hores

Metodologia

Presencial en gran grup

30

Exposicions per parte del professor dels continguts i questions bàsiques del temari. Es desenvolupa presencialment o  mitjançant  càpsules virtuals de formació que el professor penja al Moddle.

Després de cada tema hi ha una sessió presencial de preguntes

Seminaris

15 x 2

Espais de treball en grup reduïts supervisat pel professor. A continuació es mostra la relació d’activitats a desenvolupar a l’aula

 

Relació d’Activitats:

 

A) Treball sobre articles de revista o capítols de llibre (individual i Grupal)

 

B) Treball sobre pel·lícules  (individual i Grupal)

 

C) Elaboració d’un pòster d’un àmbit d’intervenció o d’una temàtica concreta de pedagogia social. (Grupal)

 

D) Presentació i defensa a l’aula del pòster(Grupal)

 

E)  2 exàmens parcials de l’assignatura (individual)

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
Seminaris 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Supervisada 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Autònoma 75 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18

Avaluació

És requisit obligatori per accedir a l’avaluació final de l’assignatura:

(1)  haver fet, al menys, una presentació en grup a l’aula d’un article i una pel·lícula;

(2)   haver presentat els documents de valoració i preguntes de cada article;

(3)   haver presentat el pòster i haver fet la defensa pública del mateix.

L’assistència a les classes presencials (seminaris) de l’assignatura és obligatòria. L’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de les classes, en cas contrari es considerarà no presentat.

 

Hi ha dos exàmens parcials d’aquesta assignatura. Cal aprovar els dos per passar l’assignatura. Les notes obtingudes en els 2 parcials, quan ambdós estiguin aprovats, faran mitjana per la nota final que es complementa amb la resta de notes de l’assignatura. Hi ha una recuperació de l’assignatura però només es pot accedir si s’ha aprovat, al menys, un dels dos parcials o, cas que els dos estiguin suspesos, que ho hagin estat amb una nota mitjana de 3’5 punts. Únicament són recuperables els exàmens parcials. Cap de la resta de les activitats ho és.

Els estudiants que facin avaluació única tindrán un examen escrit en el que entrarà tota la teoria elaborada pel docent, les lectures obligatòries treballades en els seminaris i el treball al voltant de les les pel.lícul.les visionades

Les dates dels exàmens i recuperació són:

Primer parcial: 13 de Novembre del 2023 .

Segon Parcial i avaluació única: 22 de Gener del 2024

Recuperació (només pels que reuneixen les condicions) i recuperació d'avaluació única: 29 de gener del 2024

 

 

Activitats d’Avaluació

 

% de la nota

PART GRUPAL

Realització d’un pòster sobre una temàtica específica

20%

Presentació pública del pòster

5%

PART INDIVIDUAL

Participació a l’aula i implicació en les dinàmiques

3%

Autoavaluació

2%

2 exàmens parcials (eliminatoris de matèria)

35% + 35%

La metodologia i l'avaluació docent proposades poden patir algunes modificacions en funció de les restriccions d'assistència imposades per les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 ex?mens parcials 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Autoavaluaci? 2% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
Participaci? a l?aula i implicaci? en les din?miques 3% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
Presentacions a l'aula articles /pel·lícules 5% 0 0 3, 6, 7, 11
Presentació pública del pòster 5% 0 0 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18
Realització d'un pòster sobre una temàtica específica 15% 0 0 2, 3, 6, 9, 10, 11, 18

Bibliografia

A - Manuals generals i  específics

 

 1. CARIDE, J.A. (2005). Las fronteras de la Pedagogía social. Perspectivas científica e histórica.   Barcelona: Gedisa.
 2. CAMERON, C.; MOSS, P. (Eds.) (2011). Social Pedagogy and working with children and young people. Where care and education meet. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia.
 3. COLECTIVO JIPS (2018). Desafíos para la educación social en tiempos de cambio. Propuesta de trabajo para la intervención socioeducativa. Málaga: Aljibe.
 4. DEL POZO, F.J. (Comp.) (2018). Pedagogía Social en Iberoamérica y en Colombia. Fundamentos, ámbitos y retos para la acción socioeducativa. Barranquilla (Colombia): Universidad del Norte.
 5. ERIKSSON, L.; WINMAN, T. (Eds.)(2010). Learning to fly. Social Pedagogy in a contemporary society. Daidalos: Göteborg 
 6. FRYD, P. (Coord.) i altres (2011) Acción socioeducativa con infancias y adolescencias. Miradas para su construcción. UOC. Barcelona.
 7. GÓMEZ MUNDÓ, A. (2012) Sabers i sentits de l’educació social. Sostenir l’ofici. UOC. Barcelona.
 8. HATTON, K. (2013) Social Pedagogy in UK. Theory and practice. London: Russell House Puyblishing.
 9. HIPÓLITO, N.; MORENO, R.; ARIAS, E. (2017). Experiencias innovadores y buenas prácticas en educación social. Valencia: Nau Llibres.
 10. KORNBECK , J.; ROSENDAL JENSEN, N. (2009). The diversity of social pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulverlag GmbH&Co. KG: Bremen
 11. KORNBECK , J.; ROSENDAL JENSEN, N. (Eds.) (2011). Social Pedagogy for the entire human lifespanVol. I.  Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG.: Bremen.
 12. KORNBECK , J.;  ROSENDAL JENSEN, N. (Eds) (2012). Social Pedagogy for the entire human lifespan, Vol. II. Europäischer Hochschulverlag Gmbh & Co. KG.: Bremen  
 13. KORNBECK, J.; ÚCAR, X. (2015). Latin American Social Pedagogy: relaying concepts, values and methods between Europe and the Americas. Studies in Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XXVIII. Bremen: EHV Academicpress GmBH.
 14. LLENA, A.; PARCERISA, A (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la reflexión y elementos para la práctica. Graò: Barcelona.
 15. MARCH, M.X.; ORTE, C. (Coords.) (2014). La pedagogia Social y la escuela. Los retos socioeducativos de la institución escolar en el siglo XXI. Barcelona. Octaedro
 16. MELENDRO, M.; DE-JUANAS, A, RODRIGUEZ_BRAVO, A.E. (2018). Pedagogía Social. Retos y escenarios para la acción socioeducativa. Madrid: UNED
 17. MOYANO, S./PLANELLA, J. (Coord.) (2011). Voces de la educación social. UOC. Barcelona.
 18. NÚÑEZ, V. (2002). La educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la pedagogía social. Barcelona: Gedisa.
 19. PEREZ SERRANO, G. (2003). Pedagogía Social/Educación Social. Construcción científica e intervención práctica. Narcea. Madrid.
 20. PLANELLA, J.; VILAR, J. (Coord.) (2006). La pedagogía social en la sociedad de la información. Barcelona: UOC.
 21. ROLIM DE LIMA SEVERO, J.L.; GONSALVES POSSEBON, E. (Org.) (2019). Fundamentos e temas em Pedagogia Social e educação não escolar. João Pessoa: Editora
 22. SAEZ, J.; MOLINA, J.G. (2006). Pedagogía Social. Pensar la educación social como profesión. Madrid: Alianza
 23. SAEZ, J (Coord.) (2007). Pedagogía Social. Madrid: Pearson Educación.
 24. STEPHENS, P. (2013). Social Pedagogy: heart and head. Europäischer Hochschulverlag GmbH&Co. KG: Bremen
 25. STORO, J. (2013). Practical social pedagogy. Theories, vàlues and tools for working with children and Young people. The policy Press. Bristol.
 26. SOLER, P. (Coord.) (2005). L’educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya. Girona: Universitat de Girona.
 27. TIANA FERRER, A.; SANZ FERNÁNDEZ, F. (Coords) (2003). Génesis y situación de la educación social en Europa. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 28. ÚCAR, X. (2016). Pedagogías de lo social. Barcelona. Editorial UOC. Oberta publishing.
 29. ÚCAR, X. (2016). Relaciones socioeducativas. La acción de los profesionales. Barcelona. Editorial UOC. Oberta publishing.
 30. ÚCAR, X. (2016). Pedagogía de la elección. Barcelona. Editorial UOC. Oberta publishing.
 31. VILAR MARTIN, J. (2013). Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad en la práctica profesional. Barcelona: UOC.

 

B - Altres textos de consulta

 

 1. AMORÒS, P./AYERBE, P (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid:Síntesis
 2. CENTENO, C. (2005). Pedagogía social. Marco metodológico y profesional del educadors social. Alcalá la Real: Fundación Alcalá.
 3. HERRERA, M.; CASTÓN, P.  (2003). Las políticas sociales en las sociedades complejas. Ariel: Barcelona.
 4. JOLONCH, A.(2002). Educació i infància en risc. Barcelona: Centre d’Estudis Contemporanis
 5. LANDRY, M.(2005). Procesos clínicos en educación especializada. Barcelona: Graò.
 6. MONDRAGON, J.; TRIGUEROS, I (2002). Intervención con menores. Acción socioeducativa. Madrid: Narcea.
 7. MORATA, Tx. (Coord.) (2016). Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid: Ed. Popular.
 8. PAREDES NAVARRO, L.; CASTILLO CARBONELL, M. ; BOU BLANCO, M. (2016). Escuela y educación social: Necesidades, contextos y experiencias. Barcelona. Editorial UOC. Oberta publishing.
 9. PLANELLA, J. (2006). Subjetividad, disidencia y discapacidad. Prácticas de acompañamiento social. Madrid: Fundación ONCE.
 10. QUINTANA, JM. (1994). Educación social. Antología de textos clàsicos. Madrid: Narcea.
 11. SILVA DE PAIVA, J. (2015). Caminhos do educador social no Brasil. Jundiaí: Paco Editorial
 12. TORIO, S. GARCIA-PEREZ,O. PEÑA CALVO, J.V.; FERNANDEZ GARCIA, C.M. (Coord.) (2013). La crisis social y el Estadio del benestar: las respuestas de la pedagogia social. Gijón: Universidad de Oviedo.
 13. ÚCAR, X.; SOLER-MASO, P. & PLANAS-LLADO, A. (Edts.) (2020). Working with Young people. A Social pedagogy perspective from Europe and Latin America. New York: Oxford University Press.

 

 

C - Metodologies i tècniques

 

 1. ARAGAY, J.M. (2017). Les arts comunitàries des de l’educació social. L’experiència Basket Beat. Neret Edicions
 1. BARAÚNA, T./MOTOS, T.  (2009). De Freire a Boal: pedagogía del Oprimido. Teatro del Oprimido.  Ciudad real: Ñaque.
 2. GOMEZ, M. (2000). Els serveis socials i la seva avaluació. Edicions Universitat de Barcelona: Barcelona.
 3. LOPEZ DE CEBALLOS, P. y otros (2001). Un método de evaluación formativa en el campo social. Madrid: Popular.
 4. PLANELLA, J.; VILAR, J. (Eds.) (2003). L’educació social: proyectes, perspectivas i camins. Pleniluni: Barcelona.
 5. RIBERAS, G.; VILAR, J.; PUJOL, P. (2003). Disseny de les intervencions socioeducatives. Pleniluni: Barcelona.
 6. ROZEMBLUM, S.(2007). Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad. Barcelona: Graò.

 

 

D) Revistes i enllaços web

 1. Educación Social. Revista de Intervención socioeducativa. Institut de formació Pere Tarrés.
 2. Pedagogia social. Revista Interuniversitariahttp://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/index
 3. International Journal of Social Pedagogyhttp://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp
 4. Quaderns d’animació i educació socialhttp://www.quadernsanimacio.com
 5. Social Pedagogy quaterlyhttp://pedagogikaspoleczna.com/social-pegagogy-about-quarterly/
 6. Papers of social pedagogy  https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 7. Quaderns d'educació social. Col.legi d'educadores i educadors socials de Catalunya
 8. European Journal of Social work
 9. Social work education
 10. Social Education
 11. International Journal of Social Education
 12. El Pas. http://www.diba.es/elpas/index.asp 
 13. Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/ 
 14. Eduso. Net el portal de l’educació social.  http://www.eduso.net /
 15. Dixit Centre de Documentació de Serveis Socials. http://dixit.gencat.cat/portal/index.html

 


Programari

No n'hi ha