Logo UAB
2023/2024

Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I

Codi: 104075 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jessica Perez Moreno
Correu electrònic:
jessica.perez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Gemma Ufartes Olle

Prerequisits

No hi ha pre-requisits.


Objectius

Contextualització

L’assignatura mostrarà el destacat paper que la música hauria de desenvolupar en l’etapa d’educació infantil, així com l’aportació de models i recursos didàctics per a aquesta etapa.

L’assignatura, tot i posar l’accent en la formació didàctica, contempla també la formació musical i cultural de les estudiants com a base necessària per a la pràctica docent de qualitat.

Objectius formatius

 • Desenvolupar habilitats i coneixements que permetin conèixer i gaudir de la música, i fer-ne ús en la tasca docent.
 • Adquirir criteris entorn la música en els primers anys de vida com a aspecte fonamental de la comunicació i com a eina imprescindible en l’àmbit educatiu.
 • Desenvolupar recursos que promoguin aprenentatges diversos a l’entorn del fet musical.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Aplicar de manera crítica estratègies de treball a fi de millorar les competències docents.
 3. Conèixer els fonaments d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 4. Conèixer els principis i les teories sobre l'educació musical en l'etapa d'educació infantil.
 5. Conèixer i analitzar activitats i recursos didàctics aplicats a l'educació musical.
 6. Conèixer maneres de col·laborar amb professionals d'altres àrees.
 7. Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de cada infant.
 8. Expressar-se i saber usar amb finalitats educatives diferents llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 9. Haver adquirit coneixements, capacitats i habilitats en la dimensió perceptiva i interpretativa de la música per esdevenir un bon model musical.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Reconèixer el valor de la cançó en la formació de la persona i en el context escolar.
 12. Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 13. Reflexionar a partir de l'observació sobre les pràctiques musicals a fi d'adquirir criteris per a la labor docent a l'etapa.
 14. Utilitzar diferents llenguatges (corporal, musical i audiovisual), per expressar els aprenentatges adquirits en l'assignatura.

Continguts

1. Música i Educació.

1.1. La música: art i eina d’expressió i comunicació humana.

1.2. La música en relació al context social, cultural i educatiu, tenint en compte la perspectiva de gènere.

 

2. Fonamentació i Pràctica Musical.

2.1. Interpretació musical de cançons, poemes i altres produccions sonores.

2.2. Escolta activa del món sonor i d’obres musicals diverses.

2.3. Creació sonora: exploració, improvisació i composició.

2.4. Ús de la multimodalitat per a la comprensió i expressió de la música.

2.5. Anàlisi i construcció de criteris en relació al fet musical.

 

3. La música a l’etapa infantil.

3.1. La música en els primers anys de vida de l’infant com a ésser global.

3.2. Ús de la música com a element comunicatiu a l’etapa 0-6.

 

 


Metodologia

 Les sessions magistrals es dedicaran a l'exposició de temari i cant grupal. Els seminaris seran eminentment pràctics i interactius.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Magistral 12 0,48 4, 5, 8, 9, 11, 13
Seminaris 18 0,72 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories i altres activitats supervisades 20 0,8 9
Tipus: Autònomes      
Pràctica i estudi musicals 15 0,6 2, 4, 8, 12
Treballs (individual i en grup) 35 1,4 2, 4, 7, 12, 14

Avaluació

L'avaluació es compon de diferents parts que cal superar de manera independent amb una nota igual o superior a 3 per tal de poder-ne calcular la qualificació final.

Les persones que tenen problemes vocals que els impedeixin cantar tindran un 0 de la part de cançó de l’examen oral però se'ls podrà fer mitja amb la resta de notes.

L'actitud i participació activa durant el procés d'ensenyament i aprenentatge són imprescindibles per superar l'assignatura.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc on es situï el treballEn el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes. Volem recordar que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. (veure documentació de la UAB sobre el plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Per aprovar aquesta assignatura cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

En totes les activitats (individuals i grupals) es tindrà e compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmcics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

Els resultats de cada una de les avaluacions es retornaran a l'alumnat en el termini màxim de 3 setmanes després de la seva entrega, i s’oferirà una data de revisió els dies posteriors.

Lliuraments de les tasques, segons apareixen a la graella d'avaluació:

1) 24 d'abril

2) 14 de juny (61) i 18 de juny (62)

3) Últims 2 seminaris de l'assignatura

Es poden recuperar les activitats 1 i 2 si s'obté una nota inferior al 3. La recuperació es farà dues setmanes després del final de l'assignatura i la nota màxima a obtenir serà un 5.

Per a superar l'assignatura és imprescindible l'assistència a un concert en el mateix campus uab i a la sortida grupal conjunta al MNAC que tindrà un cost aproximat de 10 euros per a l'estudiantat, en data 3 i 19 d'abril, grups 62 i 61 respectivament.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

Les tasques a realitzar i els percentatges coincideixen amb els de l'avaluació continuada. La data per a realitzar aquesta prova és el 21 de juny de 9 a 13h. La recuperació serà el 28 de juny.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Examen escrit (individual) 35% 0 0 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13
2. Prova oral de cançó (individual) 15% 0 0 8, 9, 11
3. Sonorització d'un conte (grupal) 50% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Campbell, P. S. (1998). Songs in their heads. Music and its meaning in children’s lives. New York: Oxford University Press.

DeNora, T. (2000). Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.

Edo, M., Blanch, S. & Anton, M. (Coord.) (2016).  El juego en la primera infancia. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Gluschankof, C. & Pérez-Moreno, J. (ed) (2017). La música en educación infantil: investigación y práctica. Madrid: Dairea Ediciones

Huhtinen-Hildén, L. & Pitt, J. (2018). Taking a Lerrner-Centred Approach to Music Education. Pedagogical Pathways. London: Routledge

Malagarriga, T. & Martínez, M. [eds] (2010). Tot ho podem expresar amb música. Els nens i nenes de 4 a 7 anys pensen la música, parlen de música, fan música. Barcelona: Dinsic Publicacions musicals.

Malagarriga, T. & Martínez, M. (2006). Els músics més petits (4 anys i 5 anys, 2 vol.). Barcelona: Dinsic Publicacions Musicals.

Malagarriga, T.; Pérez, J.; Ballber, L. & Roca, C. (2011). Tireu confits! Propostes per a fer música amb infants de 0 a 3 anys. Volum I, Els més petits. Barcelona: Amalgama.

Malagarriga, T. & Valls, A. (2003). La audición musical en la Educación Infantil. Propuestas didácticas. Barcelona: Ediciones CEAC.

Malagarriga, T. (2008). Dites i cançons instrumentades per als més petits. Barcelona: Amalgama.

Mc.Pherson, G.E. & Welch, G.F. (2018). Music and Music Education in People's Lives. An Oxford handbook of Music Education,V.1. Oxford: Oxford University Press

Tafuri, J. (2006).¿Se nace musical? Cómo promover las aptitudes musicales de los niños. Barcelona: Graó.

Upitis, R. (2019). This too is music. Oxford: Oxford University Press.

Valls, A. & Calmell, C. (2010). La música contemporània catalana a l’escola. Barcelona: Dinsic.

Young, S. (2009). Music 3 – 5. Oxon: Routledge.

Young, S. (2003). Music with the under-fours. London: Routledge.


Programari

-