Logo UAB
2023/2024

Ampliació del dret de la seguretat

Codi: 104059 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria del Carmen Medina Martinez
Correu electrònic:
mariadelcarmen.medina@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent extern a la UAB

Jordi Álvarez Morales

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

Enllaçant amb els continguts impartits al llarg del Grau, especialitzem els continguts dirigits a l’exercici professional de l’investigador privat. Els continguts per tant s’ajusten al que demana la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’ Estat de Seguretat, per la que es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada (BOE núm.296, de 10 de desembre).

La primera part analitzarà els continguts materials de l’objecte de treball dels investigadors privats, de forma que es tractaran els temes relacionats en l’àmbit del dret civil a partir de la persona física, la persona jurídica, obligacions, contractes, drets reals, familia i succecions fins als corresponents registres.

La segona part treballará especialment la participació dels futurs professionals en el procès judicial, tant civil com penal.  Assegurant el coneixement del alumnes dels variats procediments judicials vigents, així com les seves característiques més importants

OBJECTIUS FORMATIUS

L’objectiu de l’assignatura es que l’alumne conegui els continguts i els procediments que poden ser objecte de la seva actuació professional.

L’alumne ha de poder contemplar amb el suficients coneixements els casos que se li presentin per a poder actuar correctament.

Mitjançant les pràctiques fetes amb casos reals trets de sentències judicials i casos específics, l’alumne tindrà els elements necessaris per poder preveure quin es el servei que de la seva futura professió espera la societat.

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 8. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1ª Part: DRET CIVIL

TEMA 1.- DRET CIVIL . EL SUBJECTE DE DRET: LA PERSONA FÍSICA

1. Concepte de “dret civil”:

2. La personalitat:

1.1. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar

1.2. Les capacitats especials i les prohibicions

1. Inici de la personalitat:

2.1. Requisits del naixement. La prova del naixement

2.2. La protecció jurídica del nasciturus i del concepturus

3. Els béns de la personalitat: concepte i caràcters

3.1. Dret al nom

3.2. Autonomia del pacient en l’àmbit de la salut. Dret a la informació, consentiment informat, els documents de voluntats anticipades, documentació clínica

TEMA 2.- L’ESTAT CIVIL I LES CONDICIONS PERSONALS. L’EDAT. EL REGISTRE CIVIL

1.  L’estat civil: concepte, caràcters i títols. Possessió d’estat.

2. Majoria i minoria d’edat. La emancipació.

3. Constància registral de l’estat civil: El Registre Civil: concepte i organització. La publicitat formal del Registre. El canvi de nom i de sexe

TEMA 3.- LA INCAPACITACIÓ I LA LIMITACIÓ DE CAPACITAT

1. La incapacitació: concepte i significat

                1.1. Causes: malalties i deficiències

                1.2. Àmbit subjectiu de la incapacitació

                1.3. Procediment d’incapacitació. La sentència d’incapacitació: efectes. Modificació i extinció

                1.4. Internament de la persona física

2. La limitació de capacitat per prodigalitat: concepte

                2.1. Àmbit subjectiu de la prodigalitat

                2.2. Procediment de prodigalitat. La sentència de prodigalitat: efectes

                2.3. Eficàcia de la declaració. Modificació i extinció

3. La limitació de capacitat per declaració de concurs de creditors

TEMA 4.- INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA FÍSICA

1. Disposicions comunes a totes les institucions de protecció

2. La potestat parental: titularitat, contingut i extinció

3. La tutela: constitució, contingut i extinció

4. La curatela: constitució, contingut i extinció

5. El defensor judicial: supòsits, règim jurídic

6. La guarda de fet: concepte i règim jurídic

7. L’administrador patrimonial: règim jurídic

8. La protecció dels menors desemparats: La declaració de desemparament. Les mesures de protecció: l'acolliment simple en família o en institució

TEMA  5.- LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA. NACIONALITAT. VEÏNATGE CIVIL

1. El domicili. Concepte i classes

2. L’absència. Caracterització general. La situació de desaparegut

3. L’absència legal:

                3.1. Concepte i requisits

                3.2. La situació jurídica de l'absent. La seva representació

                3.3. Extinció i constància registral

4. La declaració de defunció. Supòsits. Efectes. Revocació. Constància registral

5. Funcions de la nacionalitat y del veïnatge civil.

6. Modes d’adquisició

7. Modificació, conservació, pèrdua i recuperació

8. Prova de la nacionalitat i del veïnatge civil

TEMA 6-. EL SUBJECTE DE DRET: LA PERSONA JURÍDICA

1. La persona jurídica en general:

1.1. Concepte. Classes. Adquisició de la personalitat jurídica. Capacitat

1.2. Actuació i representació de la persona jurídica. Adopció d’acords. Impugnació

1.3. Modificacions estructurals: fusió, escissió i transformació. Liquidació

2. Les associacions. Concepte i principis. Classes

2.1. Constitució i estatuts

2.2. Òrgans i funcionament. Drets i deures dels associats

2.3. Modificacions estructurals i dissolució

3. Les fundacions. Concepte i principis. Classes

3.1. Constitució. Dotació. Estatuts

3.2. Òrgans i funcionament. Règim economia

TEMA 7.- EXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT I PROCÉS SUCCESSORI

1. Extinció de la personalitat: la mort. La constància i prova de la mort. Commoriència i    premoriència

2. Principis del dret successori català

3. Objecte de la successió: l'herència. El causant de la successió

4. El successor. Títols successoris: l’hereu i el llegatari

5. L’obertura de la successió. Fases d’adquisició de l’herència

6. Testaments, codicils i memòries testamentàries: concepte

7. La successió intestada: ordres i graus

TEMA 8.- LA FAMÍLIA. LA FILIACIÓ.

1. La família: concepte i caracterització.

3. El parentiu: concepte, tipus. Línies.

4. L'obligació d'aliments: concepte, naturalesa i caràcters. Subjectes.

5  La filiació: concepte i classes.

6. La determinació legal de la filiació

7. Filiació matrimonial i no matrimonial. Reproducció assistida.

8. Les accions de filiació. Conceptes generals. Regles comunes. Classes d’accions

9. Efectes de la filiació. Eficàcia limitada de la declaració de filiació

10. L’adopció: concepte i caracterització. Subjectes.

11. Acolliment preadoptiu

12. Constitució de l’adopció. Consentiment, assentiment i audiència

TEMA 9. EL MATRIMONI: REQUISITS. FORMES. EFECTES. CRISIS

1. El matrimoni: concepte, caracterització. El ius connubii.

2. Requisits del matrimoni. Capacitat per a contraure matrimoni. El consentiment matrimonial.

3. La forma del matrimoni: El matrimoni civil. El matrimoni en forma religiosa.

4. Efectes del matrimoni. El principi d’igualtat. Personal. Familiar. Econòmic.

5. Crisis:Separació i dissolució del matrimoni

6. Separació. Classes. Procediment. Efectes específics.

7. La dissolució del matrimoni. El divorci: requisits. L’acció de divorci. Efectes específics del divorci.

8. La nul·litat del matrimoni

TEMA  10. EFECTES COMUNS DE LA NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI

1. Efectes comuns a la nul·litat a la separació i al divorci.

2. Mesures provisionals. Mesures prèvies

3. El conveni regulador: contingut. Aprovació judicial.

4. Pactes fora de conveni regulador

5. Mesures definitives en cas de manca de conveni.

6. La cura dels fills, la responsabilitat parental i el pla de parentalitat. Exercici de la guarda. Criteris per a determinar el règim i l’exercici.

7. La prestació compensatòria: determinació, modificació i extinció.

8. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. Exclusió, límits i extinció del dret de ús.

9. Impagament de pensions i abandonament de família.

TEMA 11. RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL.

1. El règim econòmic matrimonial: concepte, classes, caràcters.

2. Els capítols matrimonials: concepte, contingut i capacitat.

3. Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial

4. El règim de separació de béns. Supòsits en què procedeix. Principis que el caracteritzen.

4.1. Determinació de les masses patrimonials. La gestió dels béns privatius.

4.2. Les presumpcions de titularitat.

4.3 .L’extinció i liquidació del règim.

4.4. La compensació econòmica per raó del treball. Regles de càlcul i límits

4.5. Divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa

TEMA 12.- DRETS REALS

1. Coses i béns. Concepte i classes

                1.1. Béns mobles i béns immobles

2. La propietat. La funció social de la propietat

                2.1. Adquisició, límits i limitacions, defensa

3. Drets reals limitats

4. La possessió

5. El Registre de la Propietat. Funcions. Publicitat formal

TEMA 13.- OBLIGACIONS

1. Concepte d’obligació. La naturalesa de la relació obligatòria

2. Fonts de les obligacions (naixement)

3. Subjectes de les obligacions (parts)

4. Classes d’obligacions: tipus.

5. Efectes:

5.1. Compliment i incompliment de l’obligació. 5.2. Responsabilitat

5.3. Pagament. Substitutius del pagament.

6. Modificacions de l’obligació. La novació. Classes

7. Extinció de l’obligació

TEMA 14.- CONTRACTES

1. Concepte. Elements essencials:

1.1.Consentiment, objecte, causa, forma

2. La formació del contracte

3. Les parts del contracte.

4. La interpretació del contracte. Les condicions generals.

5. Eficàcia i ineficàcia del contracte:

5.1. Nul·litat, anul·labilitat, rescissió i resolució.

6. Els quasi contractes 

7. Responsabilitat contractual i extracontractual:

7.1. Obligacions nascudes de la culpa o negligència

8. Concurrència i prelació de crèdits

TEMA 15.- CONTRACTES EN ESPECIAL

1. La compra-venda: Concepte, requisits, parts i resolució.

2. Arrendaments urbans. Especificitats processals del judici de desnonament.

El contracte d’arrendament urbà.

3. Contractes d’arrendament d’obra i d’arrendament de serveis.

4. En contracte de dipòsit

5. La penyora i l’hipoteca. Constitució contractual.

 

2ª Part: DRET PROCESSAL

TEMA 1.- EL PODER JUDICIAL I LA SEVA ORGANITZACIÓ

1. El Poder Judicial i la Jurisdicció

2. Els criteris d’organització dels Jutjats i Tribunals de Justícia

3. Els jutjats i tribunals i les seves competències

4. El govern intern dels tribunals

5. Constitució  dels Jutjats i Tribunals

6. Funcionament dels Tribunals

7. El Tribunal Constitucional

8. Els tribunals supranacionals

9. El personal al servei de l’Administració de Justícia

TEMA 2.- ELS JUDICIS CIVILS DECLARATIUS I L’EXECUCIÓ FORÇOSA

1. Jurisdicció i competència civil

2. Els judicis declaratius ordinaris

                a) El judici ordinari: iniciació, fases i sentència

                b) El judici verbal: iniciació, fases i sentència

3. Els judicis declaratius especials

                a) Els judicis sobre l’estat civil de les persones

                - Judicis sobre la capacitat, de filiació, matrimonials i de menors

                b) Els judicis sobre la tutela del crèdit

                - El judici monitori i el canviari

4. L’execució forçosa

                a) Execució de condemnes dineràries

                -La preparació de l’embargament: la investigació patrimonial de

l’ executat

- L’embargament

- La fase de constrenyiment

                b) L’execució hipotecària

5. Els recursos civils

                a) El recurs de reposició i el directe de revisió

                b) El recurs d’ apel·lació

                c) Altres mitjans d’impugnació : la revisió de sentències fermes

TEMA 3.- LES GARANTIES PROCESSALS I LA PROVA EN EL PROCES CIVIL

1. Les garanties que afecten a la Jurisdicció

a)Dret al jutge predeterminat a la llei

2. Les garanties que afecten a les parts

a) Dret a la tutela judicial efectiva

3. Les garanties que afecten al judici

4. Dret  a un procés amb totes les garanties

5. La prova civil: principis, objecte, procediment, valoració,  límits

6. Els mitjans de prova

a) La prova documental: l’informe de l’investigador privat

b) L’ interrogatori de les parts

c) L’ interrogatori de testimonis: la declaració de l’investigador privat

d) La prova pericial.

e) El reconeixement judicial

f) Els instruments probatoris de caràcter tècnic

7. Les presumpcions.

TEMA 4.- ELS PROCESSOS  PENALS

1. Jurisdicció i competència penal

2. El procés penal: concepte, funció, principis i estructura

3. La instrucció penal: les competències de la policia judicial

4. El judici oral

5. La sentència penal i els recursos

6. Els judicis penals ordinaris

                a) El judici ordinari per delictes greus

                b) El judici penal abreujat

                c) Els judicis ràpids

                d) El judici de faltes

                e) El judici pel Tribunal del Jurat

                7. Les mesures cautelars penals

                a) La detenció. Els drets del detingut

                b) La llibertat provisional

                c) La presóprovisional

TEMA 5.- LES GARANTIES CONSTITUCIONALS EN EL PROCÉS PENAL

1. El dret al jutge legal

2. El dret a la defensa

3. El dret a l’assistència de lletrat

4. El dret a ser informat de l’acusació

5. El dret a utilitzar els mitjans de prova pertinents

6. El dret a no declarar contra si mateix i no confessar-se culpable

7. El dret a la presumpció d’ innocència


Metodologia

Llengua de docència: Castellà

Les classes teòriques es faran amb suport de TIC i incentivant la participació i el debat en grup. Els estudiants exposaran a classe en síntesi els punts tractats a la sessió anterior.

Les classes pràctiques consisteixen en resolució de casos i anàlisis de la jurisprudència amb la participació activa de l'estudiant exposant la problemàtica i discutint les solucions.

Lectura de doctrina i jurisprudència com a base per a resoldre el casos pràctics aplicant la teoria impartida.  

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Exposicions i fòrums de debat 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 94 3,76

Avaluació

El sistema d´avaluació és un sistema d´AVALUACIÓ CONTINUADA.

L´assignatura consta de dues parts clarament diferenciades que s´avaluaran de forma separada.

A cada part hi haurà una prova escrita teórica i diversos exercicis teórico práctics a desenvolupar.

Proves Teóriques


Hi haurà una prova teórica al final de cada part de l´assignatura, amb un valor de 2,5 punts, cadascuna, respecte la nota final de l´assignatura. Sent el valor total de 5 punts sobre 10.

Per poder sumar les notes del exercicis práctics es necessari haber tret un 4 sobre 10 (1 sobre 2,5) a cada exercici teóric.

Exercicis practics


L'alumne ha de realitzar una serie d´exercicis pràctics  de cada part de l´assignatura, que es realitzaran en horari de classes pràctiques amb un valor de 2,5 punts, respecte la nota final. Sent el valor total de 5 punts sobre 10.
 

Per poder realitzar la mitja de les notes obtingudes a ambdues parts de l´assignatura és necessari haver tret, almenys, un 4 sobre 10 (2 sobre 5) a cada part de l´assignatura.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran dues proves teóriques escrites* amb un valor de 2,5 punts sobre 10 cadascna i dos exercicis pràctics amb un valor de 2,5 punts sobre 10 cadascuna.

* L'alumne que obtingui un 2 sobre 5 a les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

La data per a aquestes proves serà la mateixa programada a l'horari per a la prova final de l'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats a les dates indicades a l'aula Moodle, recomanant l´assistecia a les classes.

Examen de recuperació.

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final del total de l'assignatura, sempre que l'alumne s'hagi avaluat d'un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

Aquest examen consistirà en una prova d'avaluació en la qual es revaluï el conjunt dels continguts de l'assignatura. La nota obtinguda a aquest examen serà la nota de l'assignatura que, com a màxim, serà un 5, independentment de la nota obtinguda a l'examen.Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si concurren circunstancias sobrevenidas que impidan el desarrollo normal de la asignatura, el profesorado podrá modificar tanto la metodología como la evaluación de la asignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament i avaluació dels exercicis i treballs realitzats per l'alumnat 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova escrita i/o oral de la 1ª part 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova escrita i/o oral de la 2ª part 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

BIBLIOGRAFÍA BÀSICA

RAMOS MENDEZ, FRANCISCO El Sistema procesal español, Barcelona, ed. Atelier, 2013.

RAMOS MENDEZ, FRANCISCO El juicio civil, Barcelona, ed. Atelier, 2012.

RAMOS MENDEZ, FRANCISCO Enjuiciamiento Criminal. Décima lectura constitucional, ed. Atelier, 2011.

M.C. GETE-ALONSO, S. NAVAS, J. SOLÉ, M. YSÀS. Nociones de Derecho Civil vigente en Cataluña. Edit.: Tirant lo Blanch. Valencia 2013.

Normativa

Constitución española (CE)

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)

Código Civil (CC)

Codi Civil de Catalunya (CCCat)

Ley Hipotecatia

Ley del Registro Civil


Programari

No es necessari software pel desenvolupament de l´asssignatura.