Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 104052 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502444 Química OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Muñoz Tapia
Correu electrònic:
maria.munoz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Muñoz Tapia

Prerequisits

En el moment de fer la sol·licitud, per cursar aquesta assignatura, l'alumne del Grau de Química ha de tenir una mitjana igual o superior a 5,0 en el "barem 34" i 150 crèdits aprovats (entre els quals ha d'haver els de totes les assignatures de primer curs). L'alumne del doble Grau de Física i Quimica ha de tenir una mitjana igual o superior a 5,0 en el "barem 34" i 214 crèdits aprovats (entre els quals ha d'haver els de totes les assignatures de primer curs).

Si, a més a més, l'alumne vol cursar el Treball Fi de Grau (via pràctiques en empreses), ha de complir els prerequisits de l’assignatura: haver superat 2/3 del total de crèdits ECTS de la titulació. Això vol dir 160 crèdits pels alumnes del Grau de Química i 229 crèdits pels alumnes del doble Grau de Física i Química.

Complir els prerequisits no assegura que un alumne pugui realitzar les pràctiques, ja que la disponibilitat d'empreses que acceptin alumnes en pràctiques varia cada curs. En el cas de tenir més sol·licituds per cursar l'assignatura que empreses, les places s'adjudicaran en funció dels criteris establerts a l'apartat de metodologia.


Objectius

L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del Grau desenvolupar la seva carrera professional. L'assignatura de Pràctiques Externes (PE) té com a principal objectiu introduir als estudiants en el món professional. Així doncs, aquesta assignatura pretén que els estudiants desenvolupin una activitat fora de les instal·lacions de la UAB i puguin portar a terme projectes pràctics de qualsevol tipus en una empresa del sector químic. Com a objectiu addicional, l'assignatura podria ser una via d'inserció laboral pels estudiants del Grau, especialment si cursen aquesta assignatura al final dels seus estudis.

 

Existeixen dues modalitats per realitzar aquesta assignatura:

a)    La convencional, en que l’alumne realitza 300 h en una empresa i obté, després de l’avaluació positiva de l’empresa i el tutor, el 12 crèdits de l’assignatura. El nombre de places ve limitat únicament pel nombre d'empreses que col·laboren amb l'assignatura acollint estudiants.

b)    La que combina l’assignatura amb el Treball Fi de Grau. En aquesta modalitat  l’alumne realitza 600 h a l’empresa i obté, després de les avaluacions positives de les dues assignatures, els 12 crèdits de Pràctiques externes, més els 15 del Treball Fi de Grau. Si opta per aquesta modalitat, l’alumne haurà de consultar la Guia Docent de l’assignatura de “Treball Fi de Grau”.


Competències

 • "Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques; identificar-ne el significat i relacionar les dades amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades."
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Desenvolupar treballs de síntesi i anàlisis de tipus químic a partir de procediments establerts prèviament.
 • Emprar correctament la llengua anglesa en l'àmbit de la química.
 • Gestionar, analitzar i sintetitzar informació.
 • Manejar instruments i material estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Manipular amb seguretat els productes químics.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 • Obtenir informació, incloent-hi la utilització de mitjans telemàtics.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia i integrar-se en poc temps en l'ambient de treball.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 • Utilitzar la informàtica per al tractament i presentació d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar els conceptes i les teories químiques adequadament al món professional.
 3. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 4. Demostrar l'habilitat necessària en el maneig dels instruments necessaris per desenvolupar un treball professional en l'àmbit de la química.
 5. Demostrar l'habilitat necessària per desenvolupar un treball de síntesi o anàlisi química en l'àmbit professional.
 6. Demostrar motivació per la qualitat.
 7. Gestionar, analitzar i sintetitzar informació.
 8. Integrar els coneixements i les habilitats adquirides per resoldre problemes que es plantegin en l'àmbit professional.
 9. Manejar correctament els reactius i els productes químics.
 10. Mantenir un compromís ètic.
 11. Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 12. Obtenir informació, incloent-hi la utilització de mitjans telemàtics.
 13. Operar amb un cert grau d'autonomia i integrar-se en poc temps en l'ambient de treball.
 14. Realitzar un informe explicatiu dels resultats obtinguts en la realització d'un treball professional en l'àmbit de la química.
 15. Realitzar un resum en llengua anglesa del treball realitzat.
 16. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 17. Utilitzar la informàtica per al tractament i presentació d'informació.

Continguts

Cadascun dels llocs on l'alumne pot cursar l'assignatura té àmbits de treball diferents i, per tant, els continguts de les pràctiques dependran de l'empresa seleccionada.
Abans d'iniciar el període de pràctiques, caldrà que l'estudiant disposi un pla de treball acordat amb l'empresa o institució, en el que es detallin les tasques i els continguts de les feines que realitzarà. Aquest pla de treball haurà de ser aprovat pel professor responsable de l'assignatura per poder iniciar les pràctiques.


Metodologia

Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol dels dos quadrimestres del curs o durant l'estiu. En qualsevol dels casos l'assignatura comportarà un mínim de 300 hores de permanència.

Els estudiants podran realitzar les pràctiques en empreses, fundacions o laboratoris de serveis del catàleg del que disposa el Departament de Química, empreses que estiguin cercant un estudiant o empreses amb les que l'estudiant hagi fet un primer contacte, sempre que siguin autoritzades pel professor responsable de l’assignatura. No es podran realitzar les pràctiques en grups de recerca d'institucions públiques, ja que no s'adeqüen als objectius de l'assignatura.

Durant els mesos anteriors a la realització de les pràctiques, els alumnes hauran d’assistir a una reunió informativa obligatòria que es convocarà a l’espai docent de l’assignatura. L'alumne s'inscriurà per cursar l'assignatura omplint el formulari publicat al moodle. En el moment de d’inscripció, l’alumne ha de complir els requisits exigits per cursar aquesta assignatura (veure apartat de prerequisits). Els coordinadors publicaran la llista dels alumnes acceptats i, seguint l’ordre dels seus expedients acadèmics i, tenint en compte les preferències de les empreses i les circumstàncies personals de l’alumne, es posaran en contacte amb cadascun d’ells per acordar l'empresa on poden realitzar les pràctiques. L'alumne enviarà el seu currículum personal amb una missatge de presentació a la persona de contacte a l’empresa, sol·licitant una entrevista, a on s’acordaran les tasques a realitzar i el període i horaris de les pràctiques. Si l'alumne és acceptat per l'empresa per fer les pràctiques, omplirà, en col·laboració amb l’empresa, les dades que es demanen al  "formulari previ del conveni” (FPC) i l'enviarà als coordinadors de l’assignatura, que aprovaran el pla de treball i assignaran un professor tutor.

En cas de no haver-hi acord, l'alumne es posarà en contacte amb els coordinadors, que li proporcionaran una empresa alternativa si fos possible. En tot cas, no es pot garantir que un alumne sigui acceptat per una empresa, ja que la decisió sobre l'acceptació depèn de l’empresa.

Un cop aprovat el pla de treball i assignat un professor tutor, els coordinadors de l’assignatura trametran la fitxa a la Gestió Acadèmica per que redacti el conveni.

Un cop redactat i signat el conveni, la Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb l'alumne, que portarà el conveni a l'empresa. Cal tenir en compte que NO ES PODEN INICIAR LES PRÀCTIQUES FINS QUE L’ALUMNE PORTI EL CONVENI SIGNAT A L’EMPRESA.

La matrícula és presencial i es realitza en el moment de recollir el conveni. És obligatori contractar l’Assegurança Complementària.

L’alumne ha de presentar-se al seu tutor en el període inicial de l’estada, explicant-li les dades de la seva empresa i també les tasques previstes a realitzar.

L’alumne que vulgui sol·licitar beca el mateix curs acadèmic en que serà avaluat el treball, haurà de parlar amb els coordinadors abans del període general de matricula. ELS ALUMNES NO-BECATS ES MATRICULARAN EN EL MOMENT DE LA SIGNATURA DEL CONVENI I SEMPRE EN EL MATEIX CURS QUE VULGUIN SER AVALUATS.

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques durant l’estiu hauran d'escollir entre matricular-se en el mateix curs acadèmic que correspon a l’estiu (i ser avaluat obligatòriament al setembre), o matricular-se pel curs següent (i ser avaluat en qualsevol convocatòria del curs següent). En aquest darrer cas, l’alumne haurà de signar un compromís de matriculació per poder començar les pràctiques abans de que s’obri aquest període de matriculació i contractar una assegurança a gestió acadèmica pel temps de realització de les pràctiques previ a la matriculació de l'assignatura.

Un cop finalitzades les pràctiques, l'alumne ho comunicarà als coordinadors i redactarà una memòria de les PE; el seu lliurament es farà a la tasca habilitada a l'espai docent de l'assignatura. Si l’alumne ha optat per la modalitat PE+TFG, haurà de presentar també una memòria del seu TFG que compleixi amb els requisits indicats al moodle; el seu lliurament també es farà a la tasca habilitada al respecte.

És obligatori consultar el moodle de l'assignatura per estar al corrent de possibles avisos i reunions. Al moodle es podrà trobar tota la informació i tots els formularis necessaris. L'únic correu electrònic vàlid per a qualsevol comunicació és l'institucional.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Realització i redacció d'un projecte o projectes en una empresa del sector químic i redacció de la memòria corresponent 294 11,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura de Pràctiques Externes es portarà a terme a partir de dos elements: avaluació per part del tutor de l'alumne a l'empresa (40% de la nota) i l'avaluació de la memòria per part del tutor de l'alumne a la UAB (60% de la nota ).

El primer valorarà:

1.La formació i el coneixement previs.

2.L‘interès, motivació i disponibilitat.

3.La capacitat d’aprendre.

4.La qualitat del treball desenvolupat.

5.El compliment horari.

El segon valorarà:

1.La correcció científica i tècnica del treball realitzat.

2.La correcció formal (redacció, ortografia, sintaxi, bona organització, etc.), així com la presentació.

Per fer la mitjana ponderada es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 punts, tant del Tutor de l’estada com del Professor tutor de la UAB.

Si la nota del Tutor de l’estada  és inferior a 4, l’assignatura tindrà una nota final de “Suspens”.

Si la nota del Professor tutor de la UAB és inferior a 4, l’assignatura tindrà una nota de “No avaluable” i l’alumne haurà de reescriure la memòria i presentar-la a la següent convocatòria del curs acadèmic.

El Professor tutor podrà, en els casos que ho consideri necessari, realitzar una entrevista a l'alumne.

Si l'alumne opta per la modalitat de "Pràctiques Externes" + "Treball Fi de Grau", a més de l'avaluació de les PE, s'avaluarà el TFG segons s’indica a la Guia Docent del TFG

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Buscar bibliogrfia, analitzar i tractar dades i redactar una memoria 100% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

No hi ha bibliografia assignada.


Programari

No hi ha programari assignat