Logo UAB
2023/2024

Seguretat ambiental

Codi: 104042 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Manuel Bueno Martinez
Correu electr˛nic:
josemanuel.bueno@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Esta asignatura no tiene pre-requisitos


Objectius

L'objecte d'estudi de l'assignatura "Seguretat Ambiental" pretén introduir l'alumnat en el coneixement i estudi de problemes ambientals que afecten la seguretat de les persones individualment considerades, així com al conjunt de la població. Sent el medi ambient i els recursos naturals un bé comú escàs per a tota la humanitat, l'ésser humà, podent ser catalogat com un vaig saber depredador, està modificant l'equilibri ambiental existent, provocant efectes antròpics que estan tenint un efecte devastador sobre l'ecosistema i les persones. Aquesta circumstància està provocant, al seu torn, el naixement d'una nova política a nivell públic i privat d'intervenció i autoregulació per intentar pal·liar aquest desequilibri ambiental.
 
Aquesta assignatura pretén abordar succintament aquesta situació, assenyalant alguns d'aquests desequilibris ambientals i els riscos que comporten per a l'entorn i les persones, analitzant aquesta situació a nivell legal i la possible gestió d'aquest risc.
 
Així, dins del nostre entorn més proper, vam rebre constant informació sobre situacions ambientals originades per l'ésser humà que tenen o poden tenir efecte sobre les nostres vides i / o la seguretat de les persones en el seu conjunt. Sòls, aire i aigües alterades per contaminants i / o agents patògens; exposició a productes químics; contaminació sonora, lumínica i electromagnètica ... etc., són alguns d'aquestes alteracions ambientals que influeixen en les nostres vides i entorn, i que seran objecte d'estudi pel que fa a l'anàlisi de les mateixes i la seva gestió.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Introduir aspectes i principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Conèixer determinades afeccions ambientals i la seva influència sobre l'ésser humà.
 • Conèixer la normativa específica relativa a aquestes afeccions ambientals.
 • Aprofundir en els criteris tècnics i metodologies de la identificació, anàlisi i avaluació de riscos d'emergència específics dins d'aquest àmbit.
 • Conèixer els principis d'intervenció i autoregulació dins dels principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual on es reflecteixen els continguts teòrics bàsics.

Els temes a tractar són:

 • Tema 1. Context: la noció de Seguretat Ambiental.
 • Tema 2 Efectes del medi ambient sobre la seguretat.
 • Tema 3 Violència i canvi climàtic
 • Tema 4 Marc Internacional Regulatori

Metodologia

Llengua de docència: Espanyol.
 
Els alumnes hauran de preparar-se els temes a partir de les unitats didàctiques, les lectures recomanades i els documents (legislació i sentències) incorporades a la plataforma. Hauran de realitzar els exercicis pràctics que es plantegen i enviar al professor les respostes corresponents raonades i justificades en base als documents de referència.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Video Classes te˛riques amb la participaciˇ activa de l'alumnat 6 0,24 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realitzaciˇ dels treballs prÓctics i te˛rics 24 0,96 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboraciˇ i treballs acadŔmics de l'assignatura 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

El sistema d’avaluació consistirà en la realització de dues pràctiques d’avaluació continuada (PAC) al llac de l’assignatura, que es podran a disposició a través de l’aula Moodle, serà el 50% de la nota final de l’assignatura i un examen final que serà el 50% de la nota final.

Cada prova ha de tenir una nota de 4 com a mínim per poder sumar a l’avaluació continuada.

La nota per aprovar l’avaluació continuada serà el resultat de suma de les dues proves, sempre que s’obtinguin les notes mínimes exigides per sumar, i la nota de l’examen final. Per aprovar l’avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5.

L'examen final serà una prova escrita presencial sobre la matèria tractada a les classes teòriques i a les dues pràctiques d'avaluació continuada. Aquesta prova pot ser oral a criteri del professor.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran i/o s’avaluaran dels  treballs de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l’assignatura serà la mateixa programada en l’horari per a l’últim examen d’avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura ha de fer les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors, podrà presentar-se a un examen final sempre que s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves ni lliurat el treball, obtindrà una qualificació de no avaluable segons estableix la Normativa d'avaluació de l'EPSI, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació .

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l’assignatura que no s’hagin superat en l’avaluació continuada.

En cas de superar-se l'examen final l'assignatura i/o el lliurament del treball, quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

 

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la Coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l’alumnat d’avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consulteu la Normativa d'Avaluació de l'EPSI.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0”.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboraciˇ i entrega de treballs acadŔmics sobre els temes tractats a l'assignatura 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Examen final d'avaluaciˇ continuada 50% 0 0 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

S'indicarà a l'aula moodle de l'assignatura


Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365