Logo UAB
2023/2024

Investigaciˇ privada

Codi: 104038 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
montserrat.iglesias@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

El objetivo primordial de la asignatura se enmarca dentro de la formación del investigador privado, en aquellas facetas de investigación más trascendentes y de actualidad que son propias de su ejercicio profesional. En este sentido se desarrollarán los conocimientos teóricos en los que se fundamentan estas facetas de investigación, se determinará su aplicación práctica en el ámbito profesional y argumentará el desarrollo y contenido de los informes técnicos que se derivan de las investigaciones realizadas.

Los objetivos formativos generales de la asignatura se concretarán en los siguientes:

- Perfeccionamiento de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de análisis y de aplicación de los conocimientos a la práctica.

- Desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora: capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad de investigación y tratamiento de la información y de la capacidad para asimilar nuevos conocimientos.

- Ser capaz de analizar, sintetizar y seleccionar la información esencial para el desarrollo técnico de casos específicos y conocer su influencia y trascendencia en la seguridad y en la investigación.

- Asimilar el contenido teórico y práctico de los cometidos profesionales más trascendentes y de actualidad que se relacionan directamente con la profesión del investigador privado.

- Conocer qué relevancia tienen los temas tratados en la investigación operativa y ser capaz de delimitar la forma de actuar de acuerdo con la legislación específica de cada materia.

- Desarrollo de capacidad crítica y autocrítica y de la capacidad para mostrar actitudes coherentes de acuerdo con los conceptos éticos y deontológicos.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Contingut:

 L'assignatura està dividida en dos blocs:

 

BLOC 1: Funcions de la investigació privada i el seu impacte en el món de la seguretat

BLOC 2: Tendències a l'àmbit de la investigació privada.


Metodologia

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual, i la realització de casos pràctics, a més de les classes on el professor esbossi els principals punts de cada tema.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Classes magistrals amb suport de TIC, participaciˇ activa dels estudiants. 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 19
Tipus: Supervisades      
prÓctiques 24 0,96 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi del material i realitzaciˇ de les prÓctiques 116 4,64 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18

Avaluaciˇ

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Està prova podrà ser oral a criteri del professor.

Reavaluació:

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi:

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura:

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

 

Avaluació única: Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura, tant teòric com pràctic. La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. L'alumnat que es vulgui acollir a l'avaluació única ho haurà de sol·licitar dins del termini oficial establert per fer-ho. En cas que no ho fes, perdrà l'oportunitat d'avaluació única. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Treballs te˛ric-prÓctics 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Bibliogràfia bàsica:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y DE LUIS TURÉGANO J.V., Policía Científica (2 vols), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

-          BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 2007.

-          ROBLES LLORENTE M.A. y VEGA RAMOS A., Grafoscopia y Pericia Caligráfica Forense, Ed.Bosch, Barcelona, 2009.

Bibliogràfia complementària:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y MÉNDEZ VAQUERO F., Análisis de textos manuscritos, firmas yalteraciones documentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

-          ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE, La protección de las ideas, Alai, Jornadas de estudio Sitges octubre 1992.

-          GARCÍA PINDADO, M. y otros, Identificación (tomo I), División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, 1990.

-          GAYET J., Manual de la Policía Científica, Ed. Zeus, Barcelona, 1962.

-          LOCARD, E., Manual de Técnica Policíaca, Editorial José Montesó, Barcelona, 1963.

-          ROBLES LLORENTE M.A., La escritura y la firma manuscrita como elementos coadyuvantes de la seguridad documental. Tesis doctoral UAB, 2015.

-          SERRANOGARCIAP., Grafística. Manual de Documentoscopia o examen y peritaje de documentos, Imprenta Justo López, Madrid 1953.

-          VEGA RAMOS A. y ROBLES LLORENTE M.A., Grafoscopia. Identificación de escritura y firmas.Ed. Cedecs, Barcelona, 2000.

-          VILLEGAS E. M. y PRIETO MARTIN J., Proceso gráfico: Graphic process, Europol, Salamanca, 2003.

-          Glosario del Consejo de la Unión Europea de seguridad de los documentos:

 

http://prado.consilium.europa.eu/es/glossarypopup.html

http://www.oepm.es

https://euipo.europa.eu

http://www.wipo.int

 


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365