Logo UAB
2023/2024

Organitzaciˇ i competŔncia en seguretat p˙blica

Codi: 104034 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Planet Robles
Correu electr˛nic:
silvia.planet@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

 • Conèixer de primera mà, i en un entorn formatiu i universitari, el sistema de seguretat pública de l'Estat espanyol, la seva estructura i competències. Servirà als estudiants per entendre com, des del disseny del model de seguretat pública d'un país, es configuren els mecanismes de prevenció dels riscos. La garantia dels drets i llibertats de la ciutadania és una estratègia fonamental de tot agent de la seguretat pública. Cal entendre els antecedents i l'evolució del sistema de seguretat pública, per poder dissenyar i aplicar polítiques públiques de seguretat que siguin efectives i garantistes. Entendre també totes les interaccions de les matèries i disciplines que envolten les competències de seguretat.
 • Conèixer el desenvolupament històric del concepte de seguretat dotant als alumnes dels coneixements sobre l'organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat.
 • Donar a conèixer els sistemes de seguretat pública de l'estat espanyol i especialment el sistema de seguretat pública de Catalunya.
 • Analitzar i conèixer els diferents sistemes policials comparats.
 • Concretar la participació dels diferents cossos policials en el concepte de seguretat pública.
 • Entendre la importància de la coordinació en la seguretat pública. Conèixer els òrgans per desenvolupar la coordinació en aquest àmbit.
 • Entendre la importància i les conseqüències de traslladar un concepte ampli de seguretat pública a les diferents disciplines que impacten.
 • Transmetre habilitats per l'elaboració de Planes Preventius i la seva coordinació.
 • Promoure i implementar polítiques preventives de seguretat i participació ciutadana.

 

Habilitats

• Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es deriva de la pràctica de l’exercici professional.

• Generar propostes innovadores i competitives en investigació i activitat professional desenvolupant curiositat i creativitat.

• Gestioneu eficientment la tecnologia en operacions de seguretat.

• Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.

• Transmetre informació, idees, problemes i solucions a públics especialitzats i no especialitzats. • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.

• Utilitzar la capacitat d’anàlisi i síntesi per resoldre problemes.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents sistemes de gestiˇ de la seguretat p˙blica.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

BLOC 1
Organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat. Evolució històrica. Situació actual.
Principis de l'acció administrativa en matèria de seguretat. Sistemes de seguretat pública espanyola comparada.
Legislació reguladora.

BLOC 2
Els diferents sistemes policials i les seves competències en seguretat; estudi comparat dels mateixos.
Legislació reguladora.

BLOC 3
Models de Coordinació i d'integració vertical. Tipus de coordinació i òrgans de coordinació del sistema de seguretat pública a les diferents administracions.
Coordinació preventiva. Els impactes altres disciplines a la seguretat pública.


Metodologia

Llengua de docència: Espanyol

S'utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula Virtual (Moodle) de la UAB per contactes regulars amb els estudiants, aportar documentació, presentació i lliurament dels treballs d'avaluació contínua.

La metodologia online comporta que l'alumnat ha de treballar individualment el contingut del temari i que a les sessions virtuals dirigides es resoldran els dubtes sobre la matèria, els casos pràctics, les proves d'avaluació, etc.

Es preveu la realització d'un total de tres sessions de dues hores cadascuna durant el curs.

La metodologia docent s'adaptarà a les sessions organitzades a través de la plataforma de reunió virtual TEAMS.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 4, 7, 12, 15
Classes amb suport TIC 6 0,24 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16
Tipus: Supervisades      
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics, proves i tutories. 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs. Estudi personal 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

PAC 1: (equival en total a un 30% de la nota final)

Un treball de recerca corresponent als continguts del Bloc 1 (el treball d'una extensió màxima de 10 fulles equival a un 10% de la nota final)

Presentació de la recerca a través de la plataforma (equival a un 10% de la nota final)

Presentació de dos exercicis i un esquema relacionats amb el contingut de l'assignatura (equival a un 10% de la nota final)

 

PAC 2: (equival en total a un 30% de la nota final)

Un treball de recerca corresponent als continguts dels Blocs 2 i 3 (el treball d'una extensió màxima de 10 fulles equival a un 10% de la nota final)

Presentació de la recerca a través de la plataforma (equival a un 10% de la nota final)

Presentació de dos exercicis i un esquema relacionats amb el contingut de l'assignatura (equival a un 10% de la nota final)

 

1. Prova Final d'Avaluació Contínua (Teòric / Pràctica) consistent en 30 preguntes tipus test (equival a un 30% de la nota final) i la resolució d'un cas pràctic (equival a un 10% de la nota final). Peso Nota Final: 40%.

 

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

 

L'examen o prova final d'avaluació serà presencial, excepte situacions d'excepcionalitat que ho impedeixin.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (40%) i lliuraran o seran avaluats de les PECs de l'assignatura. (60%)

La data per a aquesta prova i/o els lliuraments de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula *Moodle.

 

Examen de Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació contínua), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per a participar en la recuperació de l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de la signatura.

No obstant això, la qualificació que constarà en l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumne que estigui repetint l'assignatura ha de seguir els mateixos criteris d'avaluació d'acord amb la guia.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i treballs realitzats per l'alumnat. (PEC) 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves teoricoprÓctiques individuals: Exercicis i / o exÓmens escrits i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per part de l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

Bibliografia:

 Documents que trobareu a internet:

 

 Pàgines web d’interès:

Organitzacions internacionals:

 Estadístiques del Departament d'Interior:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/


Programari

No requereix cap específic.